Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 125

Naipan ni Jesus ken Anas, Sa ken Caifas

Naipan ni Jesus ken Anas, Sa ken Caifas

MATEO 26:57-68 MARCOS 14:53-65 LUCAS 22:54, 63-65 JUAN 18:13, 14, 19-24

  • NAIPAN NI JESUS ITI DATI A NANGATO A PADI A NI ANAS

  • SAAN A LEGAL A PANANGBISTA TI SANHEDRIN

Idi natiliwen ni Jesus a kas maysa a gagangay a kriminal, naipan ken Anas—ti nangato a padi idi pinagsiddaaw ni Jesus dagiti mannursuro idiay templo. (Lucas 2:42, 47) Dadduma nga annak a lallaki ni Anas ti nagserbi idi kas nangato a padi, ket ni Caifas a manugangna ti agserserbi itan kas nangato a padi.

Idi adda ni Jesus iti pagtaengan ni Anas, inummong ni Caifas dagiti miembro ti Sanhedrin. Addaan dayta a korte iti 71 a miembro, karaman ti agdama ken ti dadduma pay a nagserbi idi a nangato a padi.

Nagsaludsod ni Anas ken Jesus maipapan kadagiti “adalanna ken iti isursurona.” Simple laeng ti sungbat ni Jesus: “Nangaskasabaak iti sanguanan dagiti tattao. Kanayon a nangisursuroak kadagiti sinagoga ken idiay templo, a paguummongan ti amin a Judio, ket awan ti inlimedko. Apay a pagsaludsodannak? Dagiti nakangngeg kadagiti pannursurok ti pagsaludsodam.”—Juan 18:19-21.

Maysa nga opisial a nakatakder sadiay ti nangtungpa ken Jesus ket kinunana: “Apay a kasta ti panagsungsungbatmo iti panguluen a padi?” Ngem gapu ta ammo ni Jesus nga awan ti dakes nga inaramidna, kinunana: “No adda dakes nga imbagak, paneknekam dayta; ngem no pudno ti imbagak, apay a tungpaennak?” (Juan 18:22, 23) Gapuna, impaipan ni Anas ni Jesus iti manugangna a ni Caifas.

 Idi kuan, naguummong dagiti miembro ti Sanhedrin—ti agdama a nangato a padi, ti papanglakayen dagiti umili, ken dagiti eskriba. Naguummongda iti balay ni Caifas. Saan a legal ti mangbista iti rabii ti Paskua. Ngem saan a lapped dayta tapno maaramidda ti dakes a panggepda.

Talaga a saan a patas daytoy a grupo. Kalpasan a pinagungar ni Jesus ni Lazaro, inkeddeng ti Sanhedrin a masapul a mapapatay ni Jesus. (Juan 11:47-53) Ken sumagmamano la nga aldaw ti napalabas, nagnunumuan dagiti lider ti relihion a tiliwen ken papatayenda ni Jesus. (Mateo 26:3, 4) Wen, uray pay sakbay a mangrugi ti pannakabistana, naikeddengen a mapapatay ni Jesus!

Malaksid pay iti saan a legal a panaguummongda, dagiti panguluen a papadi ken dadduma a miembro ti Sanhedrin ikagkagumaandan ti mangbirok kadagiti testigo a mangted kadagiti ulbod nga ebidensia tapno adda pangidarumanda ken Jesus. Adu ti nasarakanda, ngem saan nga agtutunos ti testimoniada. Kamaudiananna, adda dua a nangibaga: “Nangngegmi nga ibagbagana, ‘Rebbaekto daytoy a templo nga inaramid dagiti ima, ket iti tallo nga aldaw, mangbangonakto iti sabali a saan nga inaramid dagiti ima.’” (Marcos 14:58) Ngem uray dagitoy a dua ket saan a naan-anay nga agtunos.

Dinamag ni Caifas ken Jesus: “Awan kadi ti maisungbatmo? Ania ti makunam kadagiti ipabpabasolda kenka?” (Marcos 14:60) Nagulimek ni Jesus uray saan nga agpayso dagiti pammabasol kenkuana dagiti testigo a saan nga agtunos ti ibagbagada. Gapuna, binaliwan ti nangato a padi a ni Caifas ti taktikana.

Ammo ni Caifas a kagura dagiti Judio ti asinoman a mangibagbaga nga isu ti Anak ti Dios. Sakbay dayta, idi imbaga ni Jesus a ti Dios ti Amana, kayat idin a papatayen dagiti Judio gapu ta kunada a “pagbalbalinenna ti bagina a kapada ti Dios.” (Juan 5:17, 18; 10:31-39) Gapu ta ammo ni Caifas dayta a riknada, kinunana ken Jesus: “Agsapataka iti sanguanan ti sibibiag a Dios ket ibagam kadakami no sika ti Kristo nga Anak ti Dios!” (Mateo 26:63) Siempre, binigbig ni Jesus nga isu ti Anak ti Dios. (Juan 3:18; 5:25; 11:4) No saanna a bigbigen ita, kaipapananna nga iliblibakna nga isu ti Anak ti Dios ken ti Kristo. Isu a kinuna ni Jesus: “Wen, siak. Ket makitayonto ti Anak ti tao a nakatugaw iti makannawan ti Mannakabalin-amin ken um-umay kadagiti ulep.”—Marcos 14:62.

Gapuna, pinigis ni Caifas ti makinruar a badona, ket kinunana: “Agsasao maibusor iti Dios! Kasapulantay pay kadi dagiti testigo? Nangngegyo a mismo ti imbagana! Ania ti makunayo?” Inkeddeng ti Sanhedrin ti di umiso a desisionda: “Maikari a mapapatay.”—Mateo 26:65, 66.

Kalpasanna, inuy-uyaw ken dinanogda ni Jesus. Tinungpa ken tinupraan ti dadduma. Idi inabbonganda ti rupana ken tinungpada, nagaangawanda: “Agipadtoka! Asino ti nangkabil kenka?” (Lucas 22:64) Saan a nasayaat ti pannakatrato ti Anak ti Dios ken saan a legal ti pannakabistana iti rabii!