Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 38

Kayat ni Juan ti Dumngeg ken Jesus

Kayat ni Juan ti Dumngeg ken Jesus

MATEO 11:2-15 LUCAS 7:18-30

  • DINAMAG NI JUAN A MAMMAUTISAR TI AKEM NI JESUS

  • PINADAYAWAN NI JESUS NI JUAN

Agarup makatawenen a nakabalud ni Juan a Mammautisar. Nupay kasta, kayatna a maammuan dagiti nakaskasdaaw nga ar-aramiden ni Jesus. Panunotem laengen a maragsakan ni Juan idi imbaga dagiti adalanna a pinagungar ni Jesus ti anak a lalaki ti balo a taga-Nain. Ngem kayat ni Juan a mangngeg a mismo ken Jesus no ania ti kaipapanan ti amin nga ar-aramidenna. Gapuna, nangpaayab ni Juan iti dua nga adalanna. Apay? Kayatna a damagenda ken Jesus: “Sika kadi Daydiay ur-urayenmi, wenno adda sabali?”—Lucas 7:19.

Karkarna kadi dayta a saludsod? Matalek a lalaki ni Juan. Idi binautisaranna ni Jesus agarup dua a tawenen ti napalabas, nakitana ti espiritu ti Dios a bimmaba ken Jesus ken nangngegna ti timek ti Dios idi inanamonganna. Saantayo a maibaga a kimmapuyen ti pammati ni Juan. Ta no kasta ti napasamak, saan koman a padayawan ni Jesus, kas ti aramidenna iti daytoy a pasamak. Ngem no awan panagduadua ni Juan, apay ngarud a nagsaludsod ken Jesus?

Mabalin a kayat laeng ni Juan a patalgedan a mismo ni Jesus nga isu ti Mesias. Daytoy ti mangpabileg ken Juan bayat nga adda iti pagbaludan. Mabalin nga adda pay napateg nga ipakita ti saludsod ni Juan. Ammona dagiti padto ti Biblia a mangipakita a Daydiay Pinulotan ti Dios ket agbalinto nga ari ken manangisalakan. Ngem adu a bulan kalpasan a nabautisaran ni Jesus, naibalud ni Juan. Gapuna, damdamagen ni Juan no adda pay sabali nga umay, maysa a sumukat ken Jesus, a mangitungpal iti amin a naipadto nga aramiden ti Mesias.

Imbes nga ibaga laeng ni Jesus kadagiti adalan ni Juan, ‘Siempre, siak Daydiay umay,’ imbagana dagiti pammaneknek nga isu ket tultulongan ti Dios babaen ti panangpaimbagna iti amin a kita ti sakit ken an-annayen ti adu a tattao. Kalpasanna, imbagana kadagiti adalan ni Juan: “Agsublikayo ken Juan ket ipadamagyo ti mangmangngeg ken makitkitayo: Makakitan dagiti bulsek, makapagnan dagiti pilay, immimbagen dagiti agkukutel, makangngegen dagiti tuleng, napagungaren dagiti natay, ken maikaskasaban ti naimbag a damag kadagiti napanglaw.”—Mateo 11:4, 5.

Mabalin nga ipakita ti saludsod ni Juan a namnamaenna nga ad-adu pay ti aramiden ni Jesus ken mabalin a wayawayaanna ni Juan iti pagbaludan. Ngem ibagbaga ni Jesus ken Juan a saan a mangnamnama nga ad-adu pay ti aramidenna a milagro ngem iti ar-aramidenna idin.

Idi nakapanawen dagiti adalan ni Juan, impanamnama ni Jesus kadagiti tattao a ni Juan ket saan laeng a maysa a propeta. Isu “ti mensahero” ni Jehova a naipadto iti Malakias 3:1. Isu ti propeta a ni Elias, kas naipadto iti Malakias 4:5, 6. Inlawlawag ni Jesus: “Ibagak kadakayo, awan ti nayanak a natantan-ok ngem ni Juan a Mammautisar. Ngem daydiay kanunumuan iti Pagarian ti langit ket natantan-ok ngem ni Juan.”—Mateo 11:11.

Idi imbaga ni Jesus a ti kanunumuan iti Pagarian ti langit ket natantan-ok ngem ni Juan, ipampamatmatna a ni Juan ket saan a paset ti Pagarian ti langit. Insagana ni Juan ti dalan para ken Jesus ngem natay sakbay a linukatan ni Kristo ti dalan a mapan idiay langit. (Hebreo 10:19, 20) Nupay kasta, ni Juan ket maysa a matalek a propeta ti Dios, ken maysanto kadagiti iturayan ti Pagarian ti Dios ditoy daga.