Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 69

Ti Amada—Ni Abraham Wenno ti Diablo?

Ti Amada—Ni Abraham Wenno ti Diablo?

JUAN 8:37-59

  • IMBAGA DAGITI JUDIO A NI ABRAHAM TI AMADA

  • SAKBAY NI ABRAHAM, ADDAN NI JESUS

Adda pay laeng ni Jesus idiay Jerusalem para iti Piesta ti Tabernakulo (wenno, Abong-abong). Intuloyna ti nangisuro kadagiti napateg a kinapudno. Adda sumagmamano a Judio sadiay a nagkuna kenkuana: “Kaputotannakami ni Abraham ket pulos a saankami a nagbalin nga adipen ti asinoman.” Simmungbat ni Jesus: “Ammok a kaputotannakayo ni Abraham. Ngem kayatdak a papatayen, gapu ta saanyo nga awaten ti pannursurok. Ibagak dagiti nakitak bayat a kaduak ni Amak; ngem aramidenyo dagiti nangngegyo iti amayo.”​—Juan 8:​33, 37, 38.

Nalawag ti ibagbaga ni Jesus: Naiduma ti Amana iti amada. Gapu ta saanda a naawatan ti kayat a sawen ni Jesus, imbaga manen dagiti Judio: “Ni Abraham ti amami.” (Juan 8:39; Isaias 41:8) Pudno a kaputotan ida ni Abraham, isu nga ibagbagada nga addaanda iti pammati nga adda idi ken Abraham a gayyem ti Dios.

Nupay kasta, makapakigtot ti sungbat ni Jesus: “No annaknakayo ni Abraham, aramidenyo met koma dagiti inaramidna.” Kinapudnona, ti pudno nga anak tuladenna ti amana. “Ngem ita, kayatdak a papatayen,” intuloy ni Jesus, “siak a nangibaga kadakayo iti kinapudno a nangngegko iti Dios. Saan nga inaramid dayta ni Abraham.” Kalpasanna, imbaga ni Jesus ti mamagpanunot a sasao: “Ar-aramidenyo dagiti aramid ti amayo.”​—Juan 8:​39-41.

Saan pay laeng a naawatan dagiti Judio ti tuktukoyen ni Jesus. Imbagada nga isuda ti pudno nga annak. Kinunada: “Saankami a nayanak gapu iti immoralidad; maymaysa ti Amami, ti Dios.” Ngem agpayso kadi a ti Dios ti Amada? “No ti Dios ti Amayo,” kinuna ni Jesus, “ayatendak koma, ta naggapuak iti Dios ket addaak ditoy gapu kenkuana. Saanak nga immay iti bukodko a nakem, no di ket Isu ti nangibaon kaniak.” Nagsaludsod ni Jesus, ngem isu met laeng ti simmungbat: “Apay a saanyo a matarusan ti ibagbagak? Gapu ta saanyo nga awaten ti pannursurok.”​—Juan 8:​41-43.

Impakita ni Jesus dagiti pagdaksan ti panangilaksidda kenkuana. Ngem talaga nga ibagana itan: “Naggapukayo iti Diablo nga amayo, ket kayatyo nga aramiden dagiti tarigagay ni amayo.” Ania ti kaasping ti amada? Impabigbig a mismo ni Jesus: “Nagbalin a mammapatay manipud idi damo, ken saan a nagtalinaed iti kinapudno.” Kinuna pay ni Jesus: “Ti aggapu iti Dios denggenna ti sasao ti Dios. Saanyo a kayat ti dumngeg, ta saankayo a naggapu iti Dios.”​—Juan 8:​44, 47.

Nakaunget dagiti Judio iti dayta a panangbabalaw, isu a kinunada: “Saan aya a pudno ti ibagbagami a ‘Samaritanoka ken nalugananka iti demonio’?” Ipakpakitada a kagurada ni Jesus idi inawaganda iti ‘Samaritano.’ Ngem binaybay-an ni Jesus dayta a pananglais, ket kinunana: “Saanak a naluganan iti demonio, no di ket idaydayawko ni Amak, ngem ibabaindak.” Makita a serioso a banag dayta idi imbaga ni Jesus: “Saanto a pulos matay ti asinoman a mangtungpal iti saok.” Saanna nga ibagbaga a dagiti apostol ken ti dadduma pay a sumurot kenkuana ket talaga a saan a matay. Imbes ketdi, saandanto a pulos mapasaran ti agnanayon a pannakadadael, “ti maikadua nga ipapatay,” nga awanen ti namnamada nga agungar.​—Juan 8:​48-51; Apocalipsis 21:8.

Impagarup dagiti Judio a literal ti imbaga ni Jesus. Kinunada: “Talaga a nalugananka iti demonio! Natayen ni Abraham ken dagiti propeta, ngem ibagam ketdin, ‘Saanto a pulos matay ti asinoman a mangtungpal iti saok.’ Natantan-okka aya ngem ni amami nga Abraham a natayen? . . . Asinoka iti panagkunam?”​—Juan 8:​52, 53.

Nalawag nga ipampamatmat ni Jesus nga isu ti Mesias. Ngem imbes a direkta a sungbatanna ti saludsodda maipapan iti kinasiasinona, kinunana: “No idaydayawko ti bagik, awan serserbi ti dayawko. Ni Amak ti mangidayaw kaniak, daydiay ibagbagayo a Diosyo. Saanyo nga am-ammo, ngem am-ammok. No ibagak a diak am-ammo, ulbodak metten a kas kadakayo.”​—Juan 8:​54, 55.

 Ita, ibaga ni Jesus ti ulidan ti matalek nga amada: “Magagaran unay ni Abraham nga amayo a makakita iti iyaayko, ket nakitana dagita ken nagrag-o.” Wen, gapu ta mamati iti kari ti Dios, sinegseggaan ni Abraham ti iyaay ti Mesias. “Awan pay 50 ti tawenmo, ibagam ketdin a nakitamon ni Abraham!” insungbat dagiti Judio ta saanda a mamati. Kinuna ni Jesus: “Kinapudnona, addaakon sakbay pay a nayanak ni Abraham.” Ti tuktukoyenna ket ti panagbiagna kas mannakabalin nga espiritu idiay langit sakbay a nagbalin a tao.​—Juan 8:​56-58.

Nakapungtot dagiti Judio idi imbaga ni Jesus a nagbiagen sakbay pay a mayanak ni Abraham, isu a nagpidutda iti bato a panguborda kenkuana. Ngem pimmanaw ni Jesus a saan a naan-ano.