Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 KAPITULO 55

Nakigtot ti Adu iti Sasao ni Jesus

Nakigtot ti Adu iti Sasao ni Jesus

JUAN 6:​48-71

  • MANGAN ITI LASAGNA KEN UMINUM ITI DARANA

  • ADU TI NAITIBKOL KEN SAANEN A SIMMUROT KENKUANA

Iti sinagoga idiay Capernaum, insuro ni Jesus ti panagbalinna a pudno a tinapay manipud langit. Ti imbagana ket mabalin a nayon ti imbagana kadagiti tattao a nagsubli iti makindaya nga igid ti Baybay ti Galilea, dagiti nangan kadagiti tinapay ken ikan a naited sadiay.

Intuloy ni Jesus ti panangilawlawagna. Kinunana: “Nangan dagidi ammayo iti manna idiay let-ang ngem kaskasdi a natayda.” Maiduma iti dayta, kinunana: “Siak ti sibibiag a tinapay a naggapu idiay langit. Ti asinoman a mangan iti daytoy a tinapay ket agbiagto iti agnanayon. Kinapudnona, ti tinapay nga itedko tapno agbiag ti lubong ket ti lasagko.”​—Juan 6:​48-51.

Idi primavera ti 30 C.E., imbaga ni Jesus ken Nicodemo nga ay-ayaten unay ti Dios ti lubong isu nga intedna ti Anakna kas Manangisalakan. Ipaganetget ita ni Jesus a masapul a kanenda ti lasagna babaen ti panagtignayda maitunos iti pammatida iti sakripisio nga aramidenna. Kasta ti pamay-an tapno magun-od ti biag nga agnanayon.

Nupay kasta, saan a pinati dagiti tattao ti sasao ni Jesus. “Kasano koma nga ited daytoy a tao ti lasagna a kanentayo?” insaludsodda. (Juan 6:52) Kayat ni Jesus a maawatanda a saan a literal, no di ket piguratibo ti ibagbagana. Ti sumaruno nga imbagana ti mangipakita iti kaipapanan dayta.

“No saanyo a kanen ti lasag ti Anak ti tao ken inumen ti darana, saankayo a maaddaan iti biag. Ti mangan iti lasagko ken uminum iti darak ket maaddaan iti biag nga agnanayon, . . . ta ti lasagko ket pudno a taraon, ken ti darak ket pudno nga inumen. Ti mangan iti lasagko ken uminum iti darak ket agtalinaed a maikaykaysa kaniak.”​—Juan 6:​53-56.

Narurod dagiti Judio iti dayta! Mabalin a pampanunotenda nga isingsingasing ni Jesus ti kanibalismo wenno salungasingenda ti linteg ti Dios a mangiparit iti pannangan iti dara. (Genesis 9:4; Levitico 17:​10, 11) Ngem saan a tuktukoyen ni Jesus ti literal a pannangan iti lasag wenno pananginum iti dara. Ipakpakitana nga amin a mayat a maaddaan iti biag nga agnanayon masapul nga agtignayda iti ipaayna a sakripisio inton idatonna ti perpekto a bagina ken iparukpokna ti darana. Ngem uray ti adu kadagiti adalanna saanda a naawatan ti isursurona. Kinuna ti dadduma: “Makapakigtot ti ibagbagana; dimi maitured a denggen!”​—Juan 6:60.

Gapu ta ammo ni Jesus nga agtantanabutob ti dadduma nga adalanna, dinamagna: “Maupaykayo kadi iti daytoy? Anianto la ketdin no makitayo ti Anak ti tao nga umul-uli iti naggapuanna? . . . Dagiti imbagak kadakayo ket maitunos iti espiritu ken mangted iti biag. Ngem saan a mamati ti dadduma kadakayo.” Gapu iti dayta, adu nga adalan ti pimmanaw ken saanen a simmurot kenkuana.​—Juan 6:​61-64.

Gapuna, insaludsod ni Jesus iti 12 nga apostolna: “Pumanawkay met kadi?” Insungbat ni Pedro: “Apo, sadino koma ti papananmi? Adda kenka dagiti sasao a makaited iti biag nga agnanayon. Mamatikami ken ammomi a sika ti Nasantuan nga Adipen ti Dios.” (Juan 6:​67-69) Nagsayaat dayta nga ebkas ti kinamatalek, uray no iti daytoy a gundaway saan pay a naan-anay a naawatan ni Pedro ken ti dadduma nga apostol ti isursuro ni Jesus maipapan iti daytoy a banag!

Nupay nagustuan ni Jesus ti imbaga ni Pedro, kinunana: “Saan kadi a siak ti nangpili kadakayo a 12? Ngem maysanto kadakayo ti mangpardaya kaniak.” (Juan 6:70) Ni Judas Iscariote ti tuktukoyen ni Jesus. Mabalin nga iti dayta a gundaway, nadlawen ni Jesus nga adda dakes nga ar-aramiden ni Judas.

Kaskasdi, maragsakan ni Jesus ta ammona a ni Pedro ken ti dadduma nga apostol ket sumursurot latta kenkuana ken makiramraman iti mangispal-biag a trabaho nga ar-aramidenna.