Maikadua Kadagiti Taga-Corinto 8:1-24

  • Panagkolekta para kadagiti Kristiano idiay Judea (1-15)

  • Maibaon ni Tito idiay Corinto (16-24)

8  Ita, kakabsat, kayatmi a maammuanyo ti maipapan iti nagpaiduma a kinaimbag ti Dios a naited kadagiti kongregasion ti Macedonia.+  Bayat ti pannakaparigatda gapu iti nakaro a suot, impakitada ti dakkel* a rag-o ken kinaparabur uray nakaro ti kinapanglawda.  Nangtedda sigun iti kabaelanda,+ uray ti nalablabes pay ngem iti kabaelanda, ket paneknekak dayta.+  Immasidegda a mismo ket maulit-ulit a nagpakaasida kadakami a maikkanda iti pribilehio a mangted iti donasion ken tumulong kadagiti nasantuan.+  Ken saan laeng a kas iti ninamnamami, no di ket umuna a nagserbida a naimpusuan iti Apo ken kadakami maitunos iti pagayatan ti Dios.  Gapuna, pinaregtami ni Tito+ nga ileppasna ti trabaho nga inrugina iti tengngayo, ti panangkolekta iti naimpusuan a donasionyo.  Nupay kasta, no kasano a naparaburkayo iti amin a banag, iti pammati ken sao ken pannakaammo ken kinapasnek ken iti ayatmi kadakayo, naparaburkayo met koma a mangted iti donasion.+  Ibagbagak daytoy, saan a tapno bilinenkayo, no di ket tapno maammuanyo ti kinapasnek ti sabsabali ken tapno masubok no pudpudno ti ayatyo.  Ta ammoyo ti nagpaiduma a kinaimbag ni Apotayo a Jesu-Kristo, a nupay nabaknang, nagbalin a napanglaw gapu kadakayo,+ tapno bumaknangkayo babaen ti kinapanglawna. 10  Daytoy ti opinionko iti daytoy a banag:+ Pagimbaganyo daytoy, ta makatawen ti napalabasen, saanyo laeng nga inrugi ti nagtignay, no di ket tinarigagayanyo pay nga aramiden dayta. 11  Gapuna, sigagagar koma nga ileppasyo ti panagkolekta kas iti kinagagaryo a nangirugi iti dayta. 12  Ta nangnangruna nga awaten ti Dios ti naimpusuan a panagdonar, ta kayatna a mangted ti tao sigun iti kabaelanna,+ saan a ti awan kenkuana. 13  Ta saanko a kayat a nalag-an dayta para iti dadduma, ngem nadagsen kadakayo; 14  no di ket babaen ti panagpapada, ti sobrayo punnuanna ti kasapulanda, tapno ti sobrada punnuanna met ti pagkuranganyo, tapno adda panagpapada. 15  Kas iti naisurat: “Ti tao nga aduan saan a sobra ti adda kenkuana, ken ti tao a bassitan saan a kurang ti adda kenkuana.”+ 16  Agyamankami iti Dios ta maseknan kadakayo ni Tito kas iti pannakaseknanmi,+ 17  ta inaramidna ti imparegtami, ken magagaran unay iti dayta, isu a nagboluntario nga umay kadakayo. 18  Ngem ibaonmi a kaduana ti kabsat nga agdindinamag iti amin a kongregasion gapu iti panangikasabana iti naimbag a damag. 19  Saan laeng a dayta, dinutokan pay dagiti kongregasion a kumuyog kadakami ken tumulong nga agiwaras iti naimbag a sagut a pakaidayawan ti Apo ken kas pammaneknek a sisasaganatayo a tumulong. 20  Gapuna, agan-annadkami tapno awan ti dakes a maibaga ti asinoman kadakami mainaig iti daytoy nakaad-adu a donasion nga iwarasmi.+ 21  Ta ‘napudno ti panangaramidmi iti amin a banag, saan laeng nga iti imatang ni Jehova* no di ket iti imatang pay dagiti tattao.’+ 22  Mainayon pay, ibaonmi a kaduada ti kabsatmi a namin-adu a napaneknekanmi a napasnek iti adu a banag, ngem napaspasnek pay ita gapu iti dakkel a panagtalekna kadakayo. 23  Gapuna, no adda agsaludsod maipapan ken Tito, ibagayo a kaduak* ken katrabahuak para iti pagimbaganyo; wenno no adda agsaludsod maipapan kadagitoy a kakabsat, ibagayo nga apostolda kadagiti kongregasion ken pakaitan-okan ni Kristo. 24  Isu nga ipakitayo ti ayatyo kadakuada,+ ken ipakitayo kadagiti kongregasion no apay nga ipagpannakkeldakayo.

Footnotes

Wenno “aglaplapusanan.”
Kitaem ti App. A5.
Lit., “makiraman kaniak.”