Numeros 1:1-54

1  Ket ni Jehova nagsao ken Moises idiay let-ang ti Sinai,+ iti tolda ti gimong,+ iti umuna nga aldaw ti maikadua a bulan iti maikadua a tawen ti iruruarda manipud daga ti Egipto,+ ket kinunana:  “Alaenyo ti pakagupgopan+ ti intero a gimong ti annak ti Israel mayannurot iti pampamiliada, mayannurot iti balay dagiti ammada, sigun iti bilang dagiti nagan, amin dagiti lallaki, tumunggal ulo kadakuada,  manipud duapulo ti tawenna nga agpangato,+ amin a mapan iti buyot iti Israel.+ Rebbeng nga ipasalistayo ida mayannurot kadagiti buyotda, sika ken ni Aaron.  “Ket rebbeng a kaduayo ti sumagmamano a lallaki, maysa a lalaki iti kada tribu; tunggal maysa ket pannakaulo iti balay dagiti ammana.+  Ket dagitoy ti nagnagan dagiti lallaki a makipagtakderto kadakayo: Iti Ruben,+ ni Elizur+ nga anak ni Sedeur;  iti Simeon,+ ni Selumiel+ nga anak ni Zurisadai;  iti Juda,+ ni Naason+ nga anak ni Aminadab;  iti Isacar,+ ni Netanel+ nga anak ni Zuar;  iti Zabulon,+ ni Eliab+ nga anak ni Helon; 10  iti annak ni Jose:+ iti Efraim,+ ni Elisama nga anak ni Amihud; iti Manases,+ ni Gamaliel nga anak ni Pedazur; 11  iti Benjamin,+ ni Abidan+ nga anak ni Gideoni; 12  iti Dan,+ ni Ahiezer+ nga anak ni Amisadai; 13  iti Aser,+ ni Pagiel+ nga anak ni Ocran; 14  iti Gad,+ ni Eliasaf+ nga anak ni Deuel;+ 15  iti Neftali,+ ni Ahira+ nga anak ni Enan. 16  Dagitoy ti naayaban iti gimong, ti papanguluen+ dagiti tribu ti ammada. Isuda dagiti pannakaulo ti rinibu ti Israel.”+ 17  Gapuna innala da Moises ken Aaron dagitoy a lallaki a naituding sigun iti nagnagan. 18  Ket inummongda ti intero a gimong iti umuna nga aldaw ti maikadua a bulan, tapno maipabigbigda ti kapuonanda+ no maipapan kadagiti pamiliada iti balay dagiti ammada, sigun iti bilang dagiti nagan, manipud duapulo ti tawenna nga agpangato,+ tumunggal ulo kadakuada, 19  kas iti imbilin ni Jehova ken Moises; ket impasalistana+ ida idiay let-ang ti Sinai. 20  Ket ti annak ni Ruben, ti inauna ni Israel,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada, sigun idi iti bilang dagiti nagan, tumunggal ulo kadakuada, amin dagiti lallaki manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 21  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Ruben, uppat a pulo ket innem a ribu lima gasut.+ 22  Iti annak ni Simeon,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada, dagidiay naipasalista kenkuana sigun iti bilang dagiti nagan, tumunggal ulo kadakuada, amin dagiti lallaki manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 23  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Simeon limapulo ket siam a ribu tallo gasut.+ 24  Iti annak ni Gad,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 25  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Gad+ uppat a pulo ket lima a ribu innem a gasut ket limapulo.+ 26  Iti annak ni Juda,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 27  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Juda pitopulo ket uppat a ribu innem a gasut.+ 28  Iti annak ni Isacar,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 29  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Isacar limapulo ket uppat a ribu uppat a gasut.+ 30  Iti annak ni Zabulon,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 31  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Zabulon limapulo ket pito a ribu uppat a gasut.+ 32  Iti annak ni Jose: iti annak ni Efraim,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 33  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Efraim+ uppat a pulo a ribu lima gasut.+ 34  Iti annak ni Manases,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 35  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Manases tallopulo ket dua a ribu dua gasut.+ 36  Iti annak ni Benjamin,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 37  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Benjamin tallopulo ket lima a ribu uppat a gasut.+ 38  Iti annak ni Dan,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 39  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Dan innem a pulo ket dua a ribu pito gasut.+ 40  Iti annak ni Aser,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 41  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Aser uppat a pulo ket maysa a ribu lima gasut.+ 42  Iti annak ni Neftali,+ dagiti pannakayanakda mayannurot iti pampamiliada iti balay dagiti ammada sigun iti bilang dagiti nagan manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot, 43  dagidiay naipasalista kadakuada iti tribu ni Neftali limapulo ket tallo a ribu uppat a gasut.+ 44  Dagitoy ti naipasalista, nga impasalista ni Moises, agraman kada Aaron ken dagiti panguluen ti Israel, sangapulo ket dua a lallaki. Imbagianda tunggal maysa ti balay dagiti ammana. 45  Ket amin dagidiay naipasalista iti annak ti Israel mayannurot iti balay dagiti ammada manipud duapulo ti tawenna nga agpangato, tunggal maysa a mapan iti buyot iti Israel, nagdagup, 46  wen, amin dagidiay naipasalista nagdagup iti innem a gasut ket tallo a ribu lima gasut ket limapulo.+ 47  Nupay kasta, saan a naipasalista a nairaman kadakuada dagiti Levita+ mayannurot iti tribu dagiti ammada.+ 48  Iti kasta ni Jehova nagsao ken Moises, a kunkunana: 49  “Ti laeng tribu ni Levi ti dika ipasalista, ket dika alaen ti pakagupgopanda a mairaman iti annak ti Israel.+ 50  Ket sika dutokam dagiti Levita nga agaywanda iti tabernakulo ti Pammaneknek+ ken agaywanda iti amin nga aruatenna ken agaywanda iti isuamin nga agpaay iti dayta.+ Isuda awitendanto ti tabernakulo ken amin nga aruatenna,+ ket isuda agserbidanto+ iti dayta; ket agpakarsoda iti aglawlaw ti tabernakulo.+ 51  Ket kaanoman nga agluas ti tabernakulo, rebbeng nga akasen dagiti Levita;+ ket no agpakarso ti tabernakulo, rebbeng a sangalen dagiti Levita; ket rebbeng a mapapatay ti asinoman a ganggannaet nga umasideg iti dayta.+ 52  “Ket ti annak ti Israel masapul nga agpakarsoda tunggal maysa mainaig iti pakarsona, ken tunggal lalaki iti denna ti tallo a tribu a bennegna+ sigun kadagiti buyotda. 53  Ket rebbeng nga agpakarso dagiti Levita iti aglawlaw ti tabernakulo ti Pammaneknek, tapno awan koma ti rurod+ a tumaud maibusor iti gimong ti annak ti Israel; ket masapul a salimetmetan dagiti Levita ti panagserbi a maiparbeng iti tabernakulo ti Pammaneknek.”+ 54  Ket ti annak ti Israel inaramidda ti maitunos iti amin nga imbilin ni Jehova ken Moises. Inaramidda ti kasta met laeng.+

Footnotes