لوقا ۲۱‏:‏۱‏-‏۳۸

 • بيوه‌زنی محتاج،‏ دو سكه اعانه می‌دهد ‏(‏۱-‏۴‏)‏

 • نشانهٔ نزديک شدن اموری كه در پيش است ‏(‏۵-‏۳۶‏)‏

  • جنگ‌ها،‏ زمين‌لرزه‌ها،‏ بيماری‌های همه‌گير،‏ قحطی‌ها ‏(‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏

  • سپاهيان در اطراف اورشليم اردو خواهند زد ‏(‏۲۰‏)‏

  • دوران معينِ ملت‌ها ‏(‏۲۴‏)‏

  • آمدن پسر انسان ‏(‏۲۷‏)‏

  • مَثَل درخت انجير ‏(‏۲۹-‏۳۳‏)‏

  • بيدار بمانيد ‏(‏۳۴-‏۳۶‏)‏

 • عيسی در معبد تعليم می‌دهد ‏(‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏

۲۱  وقتی عيسی به صندوق‌های اعانات معبد نگاه می‌كرد،‏ ثروتمندانی را ديد كه هدايای خود را در آن‌ها می‌اندازند.‏ ۲  آنگاه بيوه‌زنی محتاج را ديد كه دو سكهٔ بسيار كم‌ارزش* در صندوق انداخت.‏ ۳  عيسی گفت:‏ «به‌راستی به شما می‌گويم كه اين بيوه‌زن،‏ هرچند تنگدست است،‏ از همهٔ آنان بيشتر در صندوق انداخت؛‏ ۴  زيرا ايشان همگی از مازاد دارايی خود هديه دادند،‏ اما اين زن با اين كه نيازمند* است،‏ تمام معاش خود را در صندوق انداخت.‏»‏ ۵  مدتی بعد،‏ هنگامی كه عده‌ای در مورد معبد صحبت می‌كردند كه با چه سنگ‌های مرغوب و هدايای وقف‌شده‌ای آراسته شده است،‏ ۶  عيسی گفت:‏ «روزهايی خواهد آمد كه از آنچه اكنون در اينجا می‌بينيد،‏ سنگی بر سنگی باقی نخواهد ماند،‏ بلكه تمامی آن‌ها فرو ريخته خواهد شد.‏» ۷  سپس آنان از او پرسيدند:‏ «استاد،‏ به ما بگو،‏ اين امور چه وقت روی خواهد داد و نشانهٔ نزديک شدن اين‌ها چه خواهد بود؟‏» ۸  او گفت:‏ «مراقب باشيد كه گمراه نشويد؛‏ زيرا بسياری به نام من آمده،‏ خواهند گفت:‏ ‹من او هستم› و ‹زمان مقرّر نزديک است.‏› در پی ايشان مرويد.‏ ۹  به علاوه،‏ وقتی اخبار جنگ‌ها و آشوب‌ها* را می‌شنويد،‏ هراسان مشويد؛‏ زيرا نخست بايد اين امور به وقوع بپيوندد،‏ اما پايان بلافاصله نخواهد آمد.‏»‏ ۱۰  سپس به آنان گفت:‏ «قومی بر ضدّ قومی ديگر و حكومتی بر ضدّ حكومتی ديگر برخواهد خاست.‏ ۱۱  زمين‌لرزه‌های عظيم به وقوع خواهد پيوست،‏ در مناطق مختلف قحطی‌ها و بيماری‌های همه‌گير يكی پس از ديگری روی خواهد داد و وقايع هولناک و نشانه‌های عظيم،‏ از آسمان ظاهر خواهد شد.‏ ۱۲  ‏«اما پيش از وقوع همهٔ اين‌ها،‏ مردم شما را گرفتار خواهند كرد،‏ آزار خواهند رساند و به كنيسه‌ها و زندان‌ها خواهند سپرد.‏ همچنين شما را به خاطر نام من نزد پادشاهان و واليان خواهند برد.‏ ۱۳  اين برای شما فرصتی خواهد بود تا شهادت دهيد.‏ ۱۴  پس در دل خود عزم كنيد كه از پيش در فكر اين نباشيد كه چگونه از خود دفاع كنيد؛‏ ۱۵  زيرا من كلام و حكمتی به شما خواهم داد كه همهٔ مخالفانتان نيز با هم،‏ يارای مقابله با آن يا تكذيب آن را نداشته باشند.‏ ۱۶  به علاوه،‏ حتی والدين،‏ برادران،‏ خويشان و دوستانتان شما را تسليم خواهند كرد* و بعضی از شما را خواهند كشت ۱۷  و همهٔ مردم به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت.‏ ۱۸  اما حتی يک مو هم از سر شما كم نخواهد شد.‏ ۱۹  شما با پايداری خود،‏ زندگی خود را حفظ خواهيد كرد.‏* ۲۰  ‏«اما وقتی می‌بينيد كه سپاهيان در اطراف اورشليم اردو زده و آن را محاصره كرده‌اند،‏ بدانيد كه نابودی آن شهر نزديک شده است.‏ ۲۱  آنگاه آنانی كه در يهوديه هستند،‏ به كوهستان بگريزند و كسانی كه در اورشليم هستند،‏ از آن بيرون آيند و آنانی كه در خارج شهر هستند،‏ به آن داخل نشوند؛‏ ۲۲  زيرا آن روزها،‏ روزهای اجرای عدالت* است تا تمام آنچه نوشته شده است،‏ تحقق يابد.‏ ۲۳  وای بر زنانی كه در آن روزها باردارند و آنانی كه شير می‌دهند!‏ زيرا مصيبتی سخت،‏ اين سرزمين را فرا خواهد گرفت و غضب بر اين قوم فرو خواهد آمد.‏ ۲۴  آنان به دَم شمشير خواهند افتاد،‏ در ميان همهٔ ملت‌ها به اسارت برده خواهند شد و اورشليم زير پای ملت‌ها* لگدمال خواهد شد تا زمانی كه دورانِ معينِ ملت‌ها* به انجام رسد.‏ ۲۵  ‏«همچنين،‏ نشانه‌هايی در خورشيد،‏ ماه و ستارگان خواهد بود و بر روی زمين،‏ ملت‌ها به دليل غرّش دريای خروشان راه گريز را نخواهند دانست و مشوّش خواهند شد.‏ ۲۶  انسان‌ها از ترس و از تصوّر آنچه در انتظار ساكنان زمين است،‏ از هوش خواهند رفت؛‏ زيرا نيروهای آسمان‌ها به لرزه در خواهد آمد.‏ ۲۷  آنگاه پسر انسان را خواهند ديد كه با قدرت و جلال عظيم در ابری می‌آيد.‏ ۲۸  اما شما هنگام آغاز اين وقايع،‏ راست بايستيد و سرهای خود را بلند كنيد؛‏ زيرا نجات شما نزديک است.‏»‏ ۲۹  سپس عيسی برای آنان مَثَلی آورده،‏ گفت:‏ «درخت انجير و درختان ديگر را در نظر بگيريد.‏ ۳۰  وقتی می‌بينيد كه جوانه می‌زنند،‏ می‌دانيد كه تابستان نزديک است.‏ ۳۱  به همين ترتيب نيز،‏ وقتی شما وقوع اين چيزها را می‌بينيد،‏ بدانيد كه پادشاهی خدا نزديک است.‏ ۳۲  به‌راستی به شما می‌گويم،‏ تا همهٔ اين‌ها روی ندهد،‏ اين نسل از ميان نخواهد رفت.‏ ۳۳  آسمان و زمين از ميان خواهد رفت،‏ اما كلام من هرگز از ميان نخواهد رفت.‏ ۳۴  ‏«مراقب خود باشيد مبادا پرخوری،‏ ميگساری و نگرانی‌های زندگی* دل‌های شما را گرفتار* سازد و آن روز ناگهان بر شما آيد ۳۵  و همچون دامی غافلگيرتان كند؛‏ زيرا آن روز در سراسر زمين و بر تمامی ساكنان آن خواهد آمد.‏ ۳۶  پس بيدار بمانيد و هيچ گاه از دعاهای التماس‌آميز دست مكشيد تا بتوانيد از هر آنچه بايد به وقوع بپيوندد،‏ نجات يابيد و در حضور پسر انسان بايستيد.‏»‏ ۳۷  عيسی روزها در معبد تعليم می‌داد و شب‌ها از شهر بيرون می‌رفت.‏ او شب‌ها را در كوهی معروف به كوه زيتون می‌گذراند.‏ ۳۸  تمامی مردم صبح زود به معبد نزد او می‌آمدند تا سخنانش را بشنوند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «دو لِپتُن»؛‏ دستمزد روزانهٔ يک كارگر ۱۲۸ لِپتُن بود.‏
يا:‏ «فقير».‏
يا:‏ «شورش‌ها؛‏ ناآرامی‌ها».‏
يا:‏ «به شما خيانت خواهند كرد».‏
يا:‏ «جان خود را نجات خواهيد داد».‏
يا:‏ «روزهای انتقام».‏
يا:‏ «غيريهوديان».‏
يا:‏ «غيريهوديان».‏
يا:‏ «نگرانی امرار معاش».‏
تحت‌اللفظی:‏ «سنگين».‏