لوقا ۱۱‏:‏۱‏-‏۵۴

  • چگونگی دعا کردن ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

    • دعای نمونه ‏(‏۲-‏۴‏)‏

  • بیرون راندن دیوها با انگشت خدا ‏(‏۱۴-‏۲۳‏)‏

  • بازگشت روح ناپاک ‏(‏۲۴-‏۲۶‏)‏

  • سعادت حقیقی ‏(‏۲۷،‏ ۲۸‏)‏

  • نشانهٔ یونُس ‏(‏۲۹-‏۳۲‏)‏

  • چشم،‏ چراغ بدن ‏(‏۳۳-‏۳۶‏)‏

  • وای بر مذهبیون ریاکار ‏(‏۳۷-‏۵۴‏)‏

۱۱  روزی عیسی در مکانی دعا می‌کرد.‏ وقتی دعایش به پایان رسید،‏ یکی از شاگردانش به او گفت:‏ «سَرور،‏ به ما بیاموز که چگونه دعا کنیم،‏ همان طور که یحیی نیز به شاگردانش آموخت.‏»‏ ۲  عیسی به آنان گفت:‏ «هر گاه دعا می‌کنید،‏ بگویید:‏ ‹ای پدر،‏ نام تو مقدّس باد.‏* پادشاهی تو بیاید.‏ ۳  هر روز نان ما را بر حسب نیاز روزانه‌مان به ما عطا کن.‏ ۴  گناهان ما را ببخش؛‏ زیرا خود ما نیز هر که را به ما مقروض است،‏* می‌بخشیم.‏ همچنین ما را در وسوسه میاور.‏›»‏* ۵  سپس عیسی به آنان گفت:‏ «فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه‌شب نزد او برود و به او بگوید:‏ ‹ای دوست،‏ سه نان به من قرض بده؛‏ ۶  چون یکی از دوستانم از سفر نزد من آمده است و هیچ چیز ندارم که پیش او بگذارم.‏› ۷  اما او از داخل خانه چنین پاسخ دهد:‏ ‹مزاحم من مشو.‏ در قفل است و فرزندانم با من در بسترند.‏ نمی‌توانم بلند شوم و چیزی به تو بدهم.‏› ۸  به شما می‌گویم،‏ حتی اگر به دلیل دوستی بلند نشود تا به او چیزی بدهد،‏ مسلّماً به دلیل سماجت او بلند خواهد شد و هر آنچه نیاز دارد،‏ به او خواهد داد.‏ ۹  از این رو به شما می‌گویم،‏ پیوسته بطلبید که به شما داده خواهد شد؛‏ پیوسته بجویید که خواهید یافت؛‏ پیوسته بکوبید که در به رویتان باز خواهد شد.‏ ۱۰  زیرا هر که بطلبد،‏ دریافت می‌کند؛‏ هر که بجوید،‏ می‌یابد و هر که بکوبد،‏ در به رویش باز خواهد شد.‏ ۱۱  در میان شما کدام پدر است که اگر پسرش ماهی از او بخواهد،‏ به جای ماهی،‏ مار به او بدهد؟‏ ۱۲  یا اگر تخم‌مرغی از او بخواهد،‏ عقربی به او بدهد؟‏ ۱۳  پس اگر شما با این که گناهکار هستید،‏ می‌دانید که باید هدایای خوب به فرزندانتان بدهید،‏ چقدر بیشتر،‏ پدر آسمانی شما به هر کس که از او بخواهد،‏ روح‌القدس را خواهد داد!‏»‏ ۱۴  چندی بعد،‏ عیسی دیوی را که قدرت سخن گفتن را می‌گرفت،‏ از مردی بیرون راند.‏ وقتی دیو بیرون آمد،‏ مرد لال شروع به سخن گفتن کرد و جمعیت در شگفت شدند.‏ ۱۵  اما برخی از آنان گفتند:‏ «او دیوها را با قدرت بَعَلزِبول،‏* فرمانروای دیوها بیرون می‌راند.‏» ۱۶  برخی نیز برای آزمودن او،‏ از او خواستند که نشانه‌ای از آسمان برایشان بیاورد.‏ ۱۷  عیسی که افکار آنان را می‌دانست،‏ به ایشان گفت:‏ «هر سلطنتی که در آن تفرقه بیفتد،‏ نابود خواهد شد و خانه‌ای که در آن تفرقه ایجاد شود،‏ فرو می‌ریزد.‏ ۱۸  همچنین اگر شیطان نیز بر ضدّ خود تفرقه اندازد،‏ چگونه سلطنتش پا بر جا خواهد ماند؟‏ زیرا شما می‌گویید،‏ من دیوها را با قدرت بَعَلزِبول بیرون می‌رانم.‏ ۱۹  اگر من به قدرت بَعَلزِبول دیوها را بیرون می‌رانم،‏ شاگردان* شما با قدرت چه کسی آن‌ها را بیرون می‌رانند؟‏ پس آنان داوران شما خواهند بود.‏* ۲۰  اما اگر من با انگشت خدا،‏ دیوها را بیرون می‌رانم،‏ یقین بدانید پادشاهی خدا آمده است و شما نفهمیدید.‏* ۲۱  اگر مردی زورمند و مسلّح از کاخ خود نگهبانی کند،‏ اموالش در امان می‌ماند.‏ ۲۲  اما اگر شخصی قوی‌تر از او به وی حمله کند و بر او چیره شود،‏ تمام سلاح‌هایی را که مرد زورمند به آن اعتماد داشت،‏ از او می‌گیرد و آنچه از او به غنیمت می‌بَرَد،‏ تقسیم می‌کند.‏ ۲۳  هر که با من نباشد،‏ بر ضدّ من است و هر که با من جمع نکند،‏ پراکنده می‌سازد.‏ ۲۴  ‏«هنگامی که روحی ناپاک از شخصی بیرون می‌آید،‏ در مکان‌های خشک و بایر به دنبال استراحتگاهی می‌گردد،‏ اما چون نمی‌یابد،‏ می‌گوید:‏ ‹به خانهٔ خود که از آن آمدم،‏ باز خواهم گشت.‏› ۲۵  وقتی به آنجا می‌رسد،‏ آن خانه را جاروشده و آراسته می‌یابد.‏ ۲۶  آنگاه می‌رود و هفت روح شریرتر از خود را می‌آورد و با آنان به آن خانه داخل گشته و در آن ساکن می‌شوند.‏ در نتیجه،‏ عاقبتِ آن شخص از ابتدایش بدتر می‌شود.‏»‏ ۲۷  هنگامی که عیسی این سخنان را می‌گفت،‏ زنی از میان جمع با صدای بلند به او گفت:‏ «خوشا به حال آن مادری که تو را در رَحِمش حمل کرد و به تو شیر داد!‏» ۲۸  اما عیسی گفت:‏ «خیر،‏ بلکه خوشا به حال آنانی که کلام خدا را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند.‏»‏ ۲۹  هنگامی که بر شمار جمعیت افزوده می‌شد،‏ عیسی گفت:‏ «این نسل،‏ نسلی شریر است.‏ آنان در پی نشانه‌ای هستند،‏ اما نشانه‌ای جز نشانهٔ یونُس به آنان داده نخواهد شد؛‏ ۳۰  زیرا همان طور که یونُس نشانه‌ای برای مردم نِینَوا شد،‏ پسر انسان نیز برای این نسل نشانه‌ای خواهد بود.‏ ۳۱  در هنگام داوری،‏ ملکهٔ جنوب با مردم این نسل برخیزانده خواهد شد و آنان را محکوم خواهد کرد؛‏ زیرا او از آن سوی زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود،‏ اما شخصی بزرگ‌تر از سلیمان اینجاست.‏ ۳۲  در هنگام داوری،‏ مردم نِینَوا با این نسل برخواهند خاست و این نسل را محکوم خواهند کرد؛‏ زیرا موعظهٔ یونُس باعث شد که مردم نِینَوا توبه کنند،‏ اما شخصی بزرگ‌تر از یونُس اینجاست.‏ ۳۳  بعد از افروختن چراغ،‏ کسی آن را مخفی نمی‌کند یا زیر سبد* نمی‌گذارد،‏ بلکه آن را روی پایه می‌گذارد تا هر که داخل شود،‏ نورش را ببیند.‏ ۳۴  چشم تو،‏ چراغ بدنت است.‏ اگر چشمت متمرکز باشد،‏* تمام وجودت روشن* خواهد بود.‏ اما اگر چشمت پر از حسد باشد،‏* وجودت نیز تاریک خواهد بود.‏ ۳۵  پس مراقب باش نوری که در توست،‏ تاریکی نباشد.‏ ۳۶  اگر تمام وجودت روشن باشد و هیچ نقطهٔ تاریکی در آن نباشد،‏ روشنایی وجودت چنان خواهد بود که گویی چراغی بر تو نور می‌تاباند.‏»‏ ۳۷  پس از پایان سخنانش،‏ یکی از فَریسیان عیسی را به صرف غذا دعوت کرد.‏ پس عیسی به خانهٔ او رفت و بر سر سفره نشست.‏ ۳۸  آن فَریسی وقتی دید که عیسی پیش از غذا دست‌هایش را آب نکشید،‏* متعجب شد.‏ ۳۹  آنگاه سَرور به او گفت:‏ «شما فَریسیان بیرون پیاله و ظرف را پاک می‌کنید،‏ اما درون شما پر از طمع و شرارت است.‏ ۴۰  ای نادانان!‏ آیا آن که بیرون را ساخت،‏ درون را نیز نساخته است؟‏ ۴۱  پس،‏ از آنچه در باطن دارید صدقه دهید،‏* آنگاه از هر جهت پاک خواهید بود.‏ ۴۲  وای بر شما،‏ ای فَریسیان!‏ زیرا یک‌دهمِ نعنا،‏ سُداب* و هر سبزی دیگر را می‌دهید،‏ اما عدالت و محبت خدا را نادیده می‌گیرید.‏ درست است،‏ این‌ها را می‌بایست انجام می‌دادید،‏ اما آن‌ها را نیز نمی‌بایست نادیده می‌گرفتید.‏ ۴۳  وای بر شما،‏ ای فَریسیان!‏ زیرا دوست دارید در کنیسه‌ها جلوتر از همه بنشینید* و در بازارها مردم به شما سلام گویند.‏ ۴۴  وای بر شما!‏ زیرا همچون قبرهایی هستید که دیده نمی‌شود و مردم ندانسته بر آن‌ها راه می‌روند.‏»‏* ۴۵  یکی از فقیهان در جواب به او گفت:‏ «استاد،‏ با گفتن چنین سخنانی به ما نیز اهانت می‌کنی.‏» ۴۶  عیسی گفت:‏ «همچنین وای بر شما ای فقیهان!‏ زیرا بارهایی توانفرسا بر دوش مردم می‌نهید،‏ اما خود حتی انگشتی به آن بارها نمی‌زنید.‏ ۴۷  ‏«وای بر شما!‏ زیرا آرامگاه‌های پیامبران را می‌سازید،‏ اما در واقع پدرانتان آنان را کشتند!‏ ۴۸  یقیناً،‏ شما از اعمال پدرانتان آگاهید،‏ با این حال آن‌ها را تأیید می‌کنید.‏ آری،‏ پدرانتان پیامبران را کشتند و شما مقبره‌هایشان را می‌سازید.‏ ۴۹  از همین روست که خدا با حکمتی که دارد،‏* گفت:‏ ‹من برای آنان پیامبران و رسولان خواهم فرستاد و ایشان برخی را خواهند کشت و برخی دیگر را آزار و اذیت خواهند رساند ۵۰  تا خون تمامی پیامبرانی که از آغاز دنیا* ریخته شده است،‏ به گردن این نسل باشد؛‏* ۵۱  از خون هابیل گرفته تا خون زَکَریا که میان مذبح و معبد* کشته شد.‏› آری،‏ به شما می‌گویم،‏ خون آنان به گردن این نسل خواهد بود.‏* ۵۲  ‏«وای بر شما،‏ ای فقیهان!‏ زیرا کلید شناخت را از مردم گرفتید،‏ خود داخل نشدید و مانع آنانی می‌شوید که می‌خواهند داخل شوند.‏»‏ ۵۳  وقتی عیسی از آنجا بیرون آمد،‏ علمای دین و فَریسیان او را سخت تحت فشار گذاشتند و سعی کردند او را با سؤالات بسیار در تنگنا بگذارند.‏ ۵۴  آنان در کمین بودند که شاید سخنی بگوید و او را به دام اندازند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «تقدیس شود؛‏ مقدّس شمرده شود».‏
یا:‏ «به ما خطا کرده است».‏
یا:‏ «به ما کمک کن که تسلیم وسوسه نشویم».‏
نامی که به شیطان،‏ فرمانروای دیوها داده شده است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران».‏
یا:‏ «پس آنان نشان خواهند داد که در اشتباهید».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پادشاهی خدا به شما رسیده است».‏
منظور سبدی است که برای سنجش مقدار محصولات خشک،‏ مثل غلات استفاده می‌شد.‏
یا:‏ «دیدت واضح باشد»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «چشمت ساده باشد».‏
یا:‏ «نورانی».‏
یا:‏ «چشمت بر شرارت متمرکز باشد»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «شریر باشد».‏
در اینجا منظور شست‌وشویی مطابق آداب و رسوم یهودیان است.‏ به مَرقُس ۷:‏۳ رجوع شود.‏
یا:‏ «به فقیران کمک کنید»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
گیاهی دارویی و نوعی ادویه.‏
یا:‏ «در کنیسه‌ها در بهترین جا بنشینید».‏
یا:‏ «همچون آن قبرهای بدون نام و نشان هستید که مردم ندانسته بر آن‌ها راه می‌روند».‏
‏«خدا با حکمتی که دارد»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «حکمت خدا».‏
‏«آغاز دنیا» تحت‌اللفظی:‏ «به جا گذاشتن [نسل]»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏
‏«به گردن این نسل باشد» یا:‏ «از این نسل بازخواست شود».‏
یا:‏ «مکان مقدّس».‏
یا:‏ «خون آنان از این نسل بازخواست خواهد شد».‏