مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پییر مازنی:‏ پروفسور حقوق دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

پییر مازنی:‏ پروفسور حقوق دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

پییر در زمینهٔ منطق تخصص دارد.‏ توجه کنید که چگونه بررسی قانون علّت و معلول سبب شد که اعتقادش به تکامل را زیر سؤال برد.‏