منشأ حیات—‏پنج پرسش مهم

با بررسی شواهد خود نتیجه‌گیری کنید حیات تکامل یافته یا آفریده شده است؟‏

دوراهی‌ای بر سر راه دانشجویان

دانشجویانی که در مورد آفرینش آموخته‌اند،‏ اغلب با انتخاب سختی روبرویند.‏

پرسش ۱

حیات چگونه آغاز شد؟‏

پاسخ این پرسش می‌تواند تأثیر عمیقی بر دیدتان به زندگی داشته باشد.‏

پرسش ۲

آیا شکلی ساده از حیات واقعاً ساده است؟‏

اگر تئوری تکامل درست باشد باید توضیحی برای به وجود آمدن تصادفی اولین سلولِ به اصطلاح ساده،‏ ارائه دهد.‏

پرسش ۳

دستورالعمل‌ها از کجا آمده‌اند؟‏

زیست‌شناسان ده‌ها سال است در مورد ژن انسان یعنی مولکول شگفت‌انگیز DNA و دستورات نهفته در آن تحقیق کرده‌اند.‏

پرسش ۴

آیا تمامی اشکال حیات از یک نیای مشترک به وجود آمده‌اند؟‏

چارلز داروین و محققان دنباله‌روی او این تئوری را مطرح کرده‌اند که تمامی جانداران از یک نیای مشترک تکامل یافته‌اند.‏ آیا واقعاً چنین است؟‏

پرسش ۵

آیا اعتقاد به کتاب مقدّس منطقی است؟‏

این کتاب اغلب به گونه‌ای ارائه یا از آن نقل‌قول شده است که به نظر غیرمنطقی،‏ غیرعلمی یا نادرست می‌آید.‏ آیا ممکن است تصویری اشتباه از این کتاب ارائه شده باشد؟‏

فهرست ارجاعات

این بخش فهرست مراجعی است که این بروشور بر اساس آن تهیه شده است.‏