مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

مَسیمو تیسْتارِلی:‏ یک متخصص رباتیک دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

مَسیمو تیسْتارِلی:‏ یک متخصص رباتیک دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

یک متخصص رباتیک به نام مَسیمو تیسْتارِلی در زمینهٔ بینایی کامپیوتر تجربیات فراوانی دارد.‏ او نظریهٔ تکامل را زیر سؤال می‌برد؛‏ زیرا برای علم ارزش بسیار قائل است.‏