مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

مونیکا ریچاردسون:‏ یک پزشک دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

مونیکا ریچاردسون:‏ یک پزشک دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

مونیکا ریچاردسون نظر خود را در مورد منشأ حیات تغییر داد.‏ تغییر نظر او نه تنها بر اساس مطالعاتش،‏ بلکه بر اساس تجربیاتش به عنوان پزشک بود.‏