Přejít k článku

Přejít na obsah

Co přinese budoucnost?

Co přinese budoucnost?

 Co přinese budoucnost?

PROČ NA ODPOVĚDI ZÁLEŽÍ? Vyhlídky člověka na to, co bude zítra, ovlivňují jeho způsob jednání dnes. Například lidé, kteří nemají do budoucnosti žádnou naději, možná zaujmou postoj: „Jezme a pijme, neboť zítra máme zemřít.“ (1. Korinťanům 15:32) Taková životní filozofie však skutečný pokoj mysli obvykle nepřináší. Místo toho vede lidi k přejídání, nemírnému pití a úzkosti.

Připusťme, že pokud by budoucnost závisela jen na lidských snahách, vypadalo by to s lidstvem bledě. Voda, vzduch i půda jsou znečišťovány v nebývalé míře. Vzrůstá rovněž hrozba jaderné války a teroristických útoků. Nemoci a chudoba sužují miliardy lidí po celém světě. Přesto existují pádné důvody pro naději na lepší budoucnost.

Lidé sice nedokážou budoucnost přesně předpovídat, nicméně Jehova Bůh sám sebe popisuje jako Toho, „kdo od počátku sděluje ukončení a odedávna věci, které ještě nejsou učiněny“. (Izajáš 46:10) Co tedy Jehova říká o naší budoucnosti?

Co říká Bible

Jehova nedovolí, aby země či život na ní byly nenapravitelně poškozeny. Bible naopak říká, že Bůh ‚zničí ty, kdo ničí zemi‘. (Zjevení 11:18) Prostřednictvím svého Království neboli nebeské vlády Jehova zemi očistí od ničemnosti a nastolí na ní takové podmínky, jaké původně zamýšlel. (1. Mojžíšova 1:26–31; 2:8, 9; Matouš 6:9, 10) Následující biblické verše nám dávají do budoucnosti nahlédnout a popisují události, které co nevidět ovlivní každého obyvatele naší planety.

Žalm 46:8, 9. „Pojďte, pohleďte na Jehovovu činnost, jak uvedl na zem úžasné události. Působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy; vozy pálí v ohni.“

Izajáš 35:5, 6. „V tom čase se otevřou oči slepých, a uši hluchých, ty budou zprůchodněny. V tom čase bude chromý šplhat jako jelen a jazyk oněmělého bude volat radostí. Vždyť v pustině vytrysknou vody a v pouštní pláni bystřiny.“

 Izajáš 65:21, 22. „Jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst.“

Daniel 2:44. „Nebeský Bůh [zřídí] království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.“

Jan 5:28, 29. „Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší [Ježíšův] hlas a vyjdou.“

Zjevení 21:3, 4. „Sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“

Jak nám biblická odpověď pomáhá získat skutečný pokoj mysli

Na první pohled se může zdát, že podmínky popsané výše jsou příliš krásné, než aby to byla pravda. Tyto sliby však dal Bůh, a ne člověk. A Jehova „nemůže lhát“. (Titovi 1:2)

Pokud se naučíte slibům od Boha důvěřovat a žít podle jeho zákonů, uchováte si pokoj mysli i za těch nejnáročnějších okolností. Války, chudoba, nemoci, potíže spojené s pokročilým věkem, a dokonce ani očekávání smrti — nic z toho vás o vnitřní pokoj trvale nepřipraví. Jak to? Budete totiž přesvědčeni, že Boží Království odstraní veškeré následky dnešních smutných podmínek.

Jak ale můžete takovou naději do budoucnosti získat? Musíte ‚předělat svou mysl‘ a sami si ověřit, „co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle“. (Římanům 12:2) Pravděpodobně budete chtít vědět o dalších důkazech toho, že biblické sliby jsou spolehlivé. Takové zkoumání se vyplatí, protože jen málo věcí v životě vám přinese tak hluboký pokoj mysli.

[Obrázky na straně 8 a 9]

Co Bible říká o budoucnosti?

Izajáš 35:5

Izajáš 35:6

Jan 5:28, 29