Přejít k článku

Přejít na obsah

O pravém Bohu

O pravém Bohu

 Co Ježíš učil

O pravém Bohu

Má Bůh jméno?

Ježíš učil, že Bůh jméno má. Řekl: „Budete se tedy modlit takto: ‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.‘“ (Matouš 6:9) Bible ukazuje, že Boží jméno je Jehova. (Žalm 83:18) V modlitbě ke svému Otci Ježíš řekl o svých učednících: „Dal jsem jim tvé jméno na vědomí.“ (Jan 17:26)

Kdo je Jehova?

Ježíš řekl, že Jehova je ‚jediný pravý Bůh‘, protože je Stvořitel. (Jan 17:3) Uvedl: „Nečetli jste, že ten, kdo je stvořil, učinil je od počátku jako muže a ženu?“ (Matouš 19:4) Také řekl: „Bůh je Duch.“ (Jan 4:24) Boha proto nemůžeme vidět. (2. Mojžíšova 33:17–20)

 Co od nás Bůh očekává?

Jeden muž se Ježíše zeptal, které přikázání je největší. Ježíš mu odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova, a budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a celou svou silou.‘ To druhé je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘“ (Marek 12:28–31)

Jak můžeme dávat najevo, že Boha milujeme?

Ježíš řekl: „Miluji Otce.“ Jak svou lásku k Bohu dával najevo? Prohlásil: „Jednám právě tak, jak mi Otec přikázal.“ (Jan 14:31) Také uvedl: „Vždy dělám to, co se mu líbí.“ (Jan 8:29) Bohu můžeme dělat radost tím, že se o něm učíme. V modlitbě za své učedníky Ježíš řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu.“ (Jan 17:3; 1. Timoteovi 2:4)

Jak můžeme Boha poznávat?

Můžeme například pozorovat to, co vytvořil. Ježíš řekl: „Bedlivě pozorujte nebeské ptáky, protože ti nesejí semeno ani nežnou ani neshromažďují do zásobáren; a přesto je váš nebeský Otec živí. Což nemáte větší cenu než oni?“ Na co tím chtěl Ježíš poukázat? Neměli bychom dovolit, aby nám starosti o to, co potřebujeme k životu, zabránily ve službě Bohu. (Matouš 6:26–33)

Nejlepší způsob, jak poznávat Boha, je studovat jeho Slovo, Bibli. Ježíš označil Písmo za „Boží slovo“. (Lukáš 8:21) Řekl Bohu: „Tvé slovo je pravda.“ (Jan 17:17; 2. Petra 1:20, 21)

Ježíš lidem pomáhal, aby se o Jehovovi dozvěděli pravdu. Jeden z učedníků o Ježíšovi řekl: „Nehořelo snad naše srdce, když k nám po cestě mluvil, jak nám plně otevíral Písma?“ (Lukáš 24:32) Když chceme poznat Boha, musíme být pokorní a ochotní se učit. Ježíš své následovníky upozornil: „Jestliže se neobrátíte a nebudete jako malé děti, rozhodně nevstoupíte do nebeského království.“ (Matouš 18:3)

Proč poznání o Bohu vede ke štěstí?

Jedině Bůh nám může dát uspokojující odpověď na otázku, co je smyslem života. Ježíš řekl: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Jehova nás učí, jaký je nejlepší způsob života. „Šťastní jsou ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují je!“ řekl Ježíš. (Lukáš 11:28; Izajáše 11:9)

Více informací najdete v 1. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? *

[Poznámka pod čarou]

^ 17. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 16]

„Dal jsem jim tvé jméno na vědomí.“ (Jan 17:26)

[Obrázky na straně 16 a 17]

Jehovu můžeme poznávat z toho, co stvořil, a z Bible