Přejít k článku

Přejít na obsah

Kde jsme se tu vzali?

Kde jsme se tu vzali?

 Kde jsme se tu vzali?

PROČ NA ODPOVĚDI ZÁLEŽÍ? Mnozí lidé se ve škole učili, že život se na zemi objevil sám od sebe. Tvrdí se, že díky sérii nepravděpodobných náhodných událostí se evolučním procesem vyvinul člověk se všemi svými citovými, intelektuálními a duchovními schopnostmi.

Ale uvažujme: Jestliže jsme skutečně výsledkem evoluce, a žádný Stvořitel tudíž neexistuje, pak je lidská rasa v určitém smyslu sirotkem. Lidstvo by se v takovém případě nemělo ke komu obrátit o radu a pomoc. Neexistoval by nikdo, kdo by nám pomohl s řešením našich problémů. Při snaze zabránit ničení naší planety i při řešení politických konfliktů či krizí v osobním životě bychom se museli spoléhat jen na lidskou moudrost.

Přinášejí vám snad takové úvahy pokoj mysli? Pokud ne, uvažujte o jiném vysvětlení. Nejenže je přitažlivější, ale zároveň i logičtější.

Co říká Bible

Bible uvádí, že člověk byl stvořen Bohem. Nejsme výsledkem nějaké nemyslící, lhostejné evoluce. Jsme naopak dětmi láskyplného inteligentního Otce. Všimněte si, jak jasně to Bible říká:

1. Mojžíšova 1:27. „Bůh přistoupil k tomu, aby stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu; stvořil je jako muže a ženu.“

Žalm 139:14. „Budu ti chvalořečit, protože jsem podivuhodně udělán, způsobem, který vzbuzuje bázeň. Tvá díla jsou podivuhodná, jak si má duše velice dobře uvědomuje.“

Matouš 19:4–6. „Nečetli jste, že ten, kdo je stvořil, učinil je od počátku jako muže a ženu a řekl: ‚Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo‘? Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“

 Skutky 17:24, 25. „Bůh, který udělal svět a všechno v něm, Ten, který je Pánem nebe a země, nebydlí v chrámech udělaných rukama ani mu neslouží lidské ruce, jako by něco potřeboval, protože sám dává všem lidem život, dech a všechno.“

Zjevení 4:11. „Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“

Jak nám biblická odpověď pomáhá získat skutečný pokoj mysli

Když víme, že „každá rodina . . . na zemi vděčí za své jméno“ Bohu, mění se tím náš pohled na druhé lidi. (Efezanům 3:15) Toto poznání také formuje náš náhled na sebe sama i na naše problémy. Naše smýšlení bude ovlivňováno v následujících směrech:

Když budeme stát před obtížnými rozhodnutími, nebudeme se přespříliš zabývat protichůdnými lidskými názory. Namísto toho se s důvěrou spolehneme na biblické rady. Proč? Protože „celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo“. (2. Timoteovi 3:16, 17)

Je sice pravda, že uplatňování biblických rad vyžaduje úsilí a sebekázeň, a že někdy musíme jednat dokonce v rozporu se svými přirozenými sklony. (1. Mojžíšova 8:21) Nicméně pokud uznáváme, že nás vytvořil milující nebeský Otec, je jen logické se domnívat, že on ví nejlépe, jak bychom měli žít, abychom byli opravdu šťastní. (Izajáš 55:9) Jeho Slovo nás proto ujišťuje: „Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění. Všímej si ho na všech svých cestách, a sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3:5, 6) Pokud se touto radou budeme řídit, naše úzkost způsobovaná náročnými situacemi a nelehkým rozhodováním se z velké části zmírní.

Když se setkáme s předsudky, nebudeme trpět pocity méněcennosti pramenícími z toho, že bychom se kvůli své barvě pleti nebo kulturnímu prostředí, z něhož pocházíme, považovali za méněcenné. Místo toho si vybudujeme zdravou sebeúctu. Proč je to možné? Protože náš Otec, Jehova Bůh „není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost“. (Skutky 10:34, 35)

Takové vědomí nás bude chránit také před tím, abychom si my sami nevytvořili předsudky vůči druhým. Budeme si uvědomovat, že neexistuje žádný oprávněný podklad pro to, abychom se cítili nadřazeni lidem jiných ras, protože Bůh „udělal z jednoho člověka každý lidský národ, aby bydleli na celém zemském povrchu“. (Skutky 17:26)

Víme-li tedy, že jsme byli stvořeni a že náš Stvořitel se o nás stará, získáme tak dobrý základ pro skutečný pokoj mysli. Pokud si však takový vnitřní klid máme udržet, je toho třeba ještě víc.

[Praporek na straně 4]

Je člověk výsledkem evoluce?

[Obrázek na straně 5]

Když víme, že se o nás Stvořitel stará, může nám to přinést skutečný pokoj mysli