Přejít k článku

Přejít na obsah

Mateřství může přinášet hluboké uspokojení

Mateřství může přinášet hluboké uspokojení

 Mateřství může přinášet hluboké uspokojení

VĚTŠINA žen ve světě dnes pracuje mimo domov. V zemích s vyspělým průmyslem má placené zaměstnání téměř tolik žen jako mužů. V rozvojových zemích se zase ženy často mnoho hodin lopotí v zemědělství, aby pomohly uživit svou rodinu.

Mnoho žen proto zažívá vnitřní rozpolcenost — musí vydělávat na živobytí a zároveň touží se starat o rodinu a domácnost. A tak nakonec nejen vydělávají peníze na jídlo, oblečení a bydlení, ale zároveň toto jídlo i vaří, oblečení perou a domácnost udržují v čistotě.

Křesťanské matky se navíc snaží vštěpovat svým dětem duchovní hodnoty. Cristina, matka dvou děvčátek, k tomu říká: „Upřímně řečeno, najít rovnováhu mezi zaměstnáním a rodinnými odpovědnostmi je velmi obtížné, a to zejména když jsou děti malé. Není vůbec snadné věnovat dětem takovou pozornost, jakou by potřebovaly.“

Co ale ženy nutí, aby si našly zaměstnání? Jakým problémům čelí? A musí matky vůbec chodit do práce, aby v životě našly uspokojení?

Proč vlastně matky chodí do práce

Pro mnoho matek je práce na plný úvazek naprostou nutností. Některé nemají manžela, který by jim pomohl nést břemeno obživy. Jiné manželské dvojice docházejí jednoduše k závěru, že ke krytí běžných rodinných výloh jeden plat nestačí.

Ale ne všechny matky pracují na plný úvazek proto, že to finančně prostě jinak nejde. Značný počet žen pracuje mimo domov jen proto, aby posílily svou vlastní sebeúctu. Jiné to dělají proto, aby dosáhly určité míry finanční nezávislosti nebo si mohly dopřát nějaké luxusní věci. Mnohé se zase v zaměstnání velmi osvědčily a jejich práce je těší.

Dalším důvodem, proč si některé matky hledají zaměstnání, může být tlak okolí. I když je všeobecně známé, že pracující matky trvale zápasí se stresem a vyčerpáním, přesto se  ty, které se rozhodnou do práce nechodit, setkávají často s neporozuměním a někdy i s výsměchem. „Není jednoduché druhým vysvětlovat, že jste ,jen v domácnosti‘,“ svěřila se jedna žena. A dodala: „Někteří lidé pak svými slovy nebo výrazem tváře naznačují, že vedete jalový život.“ Rebeca, matka dvouleté holčičky, říká: „Přestože společnost, v níž žijeme, uznává, že ženy by měly pečovat o své děti, cítím, že se na maminky, které nechodí do práce, dívá jako na méněcenné.“

Mýtus a realita

V některých částech světa sdělovací prostředky vykreslují „ideální ženu“ jako osobu, jež dosáhla kariéry, kterou si zvolila. Je dobře placena, bezvadně oblečena a naprosto sebejistá. Když pak přijde domů, má ještě dostatek energie na to, aby řešila problémy svých dětí, napravila chyby svého manžela a vyřešila jakoukoli domácí krizi. Této zidealizované představě přirozeně může odpovídat jen velmi málo žen.

V praxi to vypadá tak, že práce, kterou si ženy mohou najít, je často monotónní a relativně málo placená. Pracující matky ke svému zklamání zjišťují, že jejich práce jim neumožní plně využít jejich přirozené schopnosti. Kniha Social Psychology k tomu říká: „I když je patrná snaha po rovnoprávnosti, jsou to stále muži, kdo zaujímají lépe placená a vlivnější místa. Ženy, které se snaží posílit své sebevědomí prostřednictvím své práce, jsou tudíž v jasné nevýhodě.“ Španělské noviny El País uvádějí: „Soudí se, že u žen je třikrát větší pravděpodobnost, že budou muset čelit pocitům úzkosti vyvolaným stresem, než u mužů. Většina z nich totiž odpracuje denně dvě směny — jednu v práci, druhou doma.“

Jak mohou pomoci manželé

To, zda křesťanská matka nastoupí do zaměstnání nebo ne, je ovšem věcí osobního rozhodnutí. Pokud je vdaná, měli by takové rozhodnutí udělat spolu s manželem až po hlubokém rozhovoru a zvážení všech činitelů. (Přísloví 14:15)

Co když se manželé shodnou na tom, že kvůli náročné finanční situaci musí oba pracovat na plný úvazek? V tom případě moudrý manžel věnuje mimořádnou pozornost této biblické výzvě: „Tak i vy, muži, snažte se rozumět svým manželkám, neboť jsou slabší. Ctěte je, protože jsou z Boží milosti stejně jako vy dědičkami věčného života.“ (1. Petra 3:7, Slovo na cestu) Manžel ctí svou manželku tak, že bere ohled na její fyzické i psychické síly. Kdykoli je to možné, pomáhá manželce s domácími povinnostmi. Stejně jako Ježíš, manžel je ochoten konat obyčejnou práci s pokorou — nevyhýbá se jí, jako by byla pod jeho důstojnost. (Jan 13:12–15) Spíše tyto každodenní práce pokládá za příležitost prokázat své tvrdě pracující manželce lásku. A ona jeho pomoc jistě velmi ocení. (Efezanům 5:25, 28, 29)

Když oba manželé mají zaměstnání, je spolupráce v domácnosti velmi důležitá. Tato okolnost je zdůrazněna zprávou ve španělském listu ABC. Článek na základě jedné studie vypracované Ústavem pro rodinné záležitosti dává velkou míru rozvodovosti ve Španělsku za vinu nejen „poklesu náboženských a mravních norem“, ale i kombinaci dalších dvou činitelů — „zapojení žen do pracovního procesu a selhání mužů při pomoci v domácnosti“.

Důležitá úloha křesťanské matky

Jehova sice ukládá hlavní odpovědnost za výchovu dětí otcům, ale křesťanské matky dobře vědí, že i jim byla svěřena významná úloha — a to zejména během raného věku dětí. (Přísloví 1:8; Efezanům 6:4) Když Jehova poučoval Izraelity o tom, že mají vštěpovat svým dětem požadavky Zákona, oslovil  jak otce, tak i matky. Dobře věděl, že to bude vyžadovat čas a trpělivost, zvláště v době, kdy si dítě vytváří vlastní osobnost. Proto Bůh rodičům řekl, že mají děti školit doma, na cestě, když vstávají i když uléhají. (5. Mojžíšova 6:4–7)

Důležitou a důstojnou úlohu matky zdůrazňuje Boží Slovo v příkazu dětem: „Neopouštěj zákon své matky.“ (Přísloví 6:20) Vdaná žena se přirozeně poradí se svým manželem dříve, než dětem stanoví nějaké zásadní pravidlo, nicméně tento verš jasně říká, že matky mají právo určovat pravidla. A děti, které si vezmou k srdci duchovní a morální zákony, jež jim z bázně před Bohem vštípila jejich matka, z toho budou mít velký prospěch. (Přísloví 6:21, 22) Teresa, matka dvou chlapců, vysvětluje, proč nepřijala zaměstnání: „Nejdůležitějším úkolem, který jsem dostala, je vychovat své děti tak, aby sloužily Bohu. Chci jej splnit, jak nejlépe dovedu.“

Matky, které byly úspěšné

Izraelský král Lemuel byl jistě jedním z těch, kdo měli ze svědomité snahy své matky prospěch. „Závažné poselství“, které mu dala „k nápravě“, se stalo dokonce součástí Božího inspirovaného Slova. (Přísloví 31:1; 2. Timoteovi 3:16) Tento matčin popis schopné manželky pomáhá synům až dodnes, aby si manželku vybrali moudře. A varování, které mu dala ohledně nemravnosti a nadměrného pití, je dnes stejně aktuální jako v době, kdy bylo zapsáno. (Přísloví 31:3–5, 10–31)

V prvním století chválil apoštol Pavel znamenitou práci matky jménem Euniké, kterou vykonala při výuce svého syna Timotea. Vzhledem k tomu, že její manžel nebyl ctitelem Jehovy, ale zřejmě uctíval řecké bohy, Euniké musela Timotea přesvědčovat, aby uvěřil ve „svaté spisy“. Kdy začala Euniké vyučovat Timotea z Písma? Inspirovaný záznam říká, že to bylo „od útlého dětství“ — jinými slovy od doby, kdy byl Timoteus ještě děťátko. (2. Timoteovi 1:5; 3:14, 15) Její víra a příklad spojené s vyučováním evidentně Timotea dobře připravily na budoucí misionářskou službu. (Filipanům 2:19–22)

Bible se rovněž zmiňuje o matkách, jejichž pohostinnost umožnila jejich dětem, aby se stýkaly s věrnými Božími služebníky, kteří pro ně mohli být vynikajícím vzorem. Například jedna šunemská žena pravidelně projevovala pohostinnost proroku Elišovi. Ten později vzkřísil jejího syna. (2. Královská 4:8–10, 32–37) Dalším příkladem je Marie, matka Marka, jednoho z pisatelů Bible. Zřejmě nabídla svůj dům v Jeruzalémě ke schůzkám prvních učedníků. (Skutky 12:12) Marek měl nepochybně velký užitek ze společenství apoštolů a jiných křesťanů, kteří pravidelně docházeli k nim domů.

Jehova si tedy velmi váží namáhavé práce žen, které vštěpují jeho zásady svým dětem. Miluje tyto ženy pro jejich věrnou oddanost a snahu vytvářet doma duchovně budující prostředí. (2. Samuelova 22:26; Přísloví 14:1)

Volba, která přináší hluboké uspokojení

Jak ukazují předchozí biblické příklady, starat se o tělesné, duchovní a citové potřeby rodiny přináší jedinečnou odměnu. Není to však tak jednoduché. Matčina práce doma se často zdá mnohem více vysilující než jakékoli zodpovědné úřední postavení.

Jestliže se nějaká matka po poradě s manželem rozhodne odejít ze zaměstnání nebo pracovat na kratší úvazek, rodina bude asi muset snížit svou životní úroveň, a ona sama bude možná vystavena posměškům těch, kdo její rozhodnutí nechápou. Ale užitek nakonec může převýšit oběť. Paqui má tři děti  a pracuje na částečný úvazek. Říká: „Líbí se mi, že když děti přijdou ze školy, jsem už doma, a tak mi mohou vyprávět, co zažily.“ Jaký užitek z toho děti mají? „Pomáhám jim s domácími úkoly, a když vzniknou nějaké problémy, hned je mohu vyřešit. Čas, který spolu každý den trávíme, nám pomáhá udržet dobrou komunikaci. Tohoto času se svými dětmi si vážím natolik, že jsem odmítla nabídku práce na plný úvazek.“

Mnoho křesťanských matek zjistilo, že celá rodina má prospěch z toho, když mohou přestat pracovat nebo zkrátit dobu svého zaměstnání. „Když jsem přestala chodit do práce, zdálo se, že rodina začala mnohem lépe spolupracovat,“ vysvětluje Cristina, o níž už byla řeč. „Získala jsem čas hovořit s dětmi a v mnoha ohledech prakticky pomáhat manželovi. Měla jsem radost z toho, že můžu své dvě holčičky učit a sledovat, jak dělají pokroky.“ Cristina vzpomíná na jednu zvláštní příhodu. „Má starší dcerka se naučila chodit v jeslích, ale tu druhou jsem už chodit učila sama. Když udělala své první krůčky, padla mi přímo do náruče. A právě v tomto okamžiku jsem pocítila nesmírné štěstí.“

Další věcí, o které je dobré uvažovat, je okolnost, že když matka přestane pracovat nebo zkrátí svou pracovní dobu, finanční ztráta může být menší, než se očekávalo. Cristina vysvětluje: „Výdaje za péči o děti mimo dům a za dopravu pohltily značnou část mého platu. Když jsme pečlivě zhodnotili svou situaci, zjistili jsme, že moje zaměstnání rodinné příjmy zase až tak moc nezvýšilo.“

Některé manželské páry zvážily svou situaci a zjistily, že výhody celodobé péče manželky o rodinu jsou daleko větší než jakákoli finanční ztráta, kterou by kvůli tomu mohly mít. „Jsem šťastný, že moje manželka může být doma a pečovat o naše dvě holčičky,“ říká Cristinin manžel Paul. „Když pracovala mimo dům, bylo to pro nás oba velmi stresující.“ Jaký vliv má to, že nyní nepracuje, na holčičky těchto manželů? „Nejenže se cítí daleko bezpečněji,“ podotýká Paul, „ale v počátečních letech svého života jsou mnohem lépe chráněny před špatnými vlivy.“ Proč si tito manželé myslí, že je to tak důležité trávit s dcerkami co možná nejvíce času? Paul odpovídá: „Jsem přesvědčený, že když to nebudeme my, rodiče, kdo píše do dětského srdce, bude to dělat někdo jiný.“

Každý manželský pár musí samozřejmě sám zhodnotit svou situaci, a nikdo by pak neměl kritizovat jejich rozhodnutí. (Římanům 14:4; 1. Tesaloničanům 4:11) Přesto však stojí za úvahu, jaké výhody vyplývají z toho, když matka nemá zaměstnání na plný úvazek. Teresa, o níž jsme už mluvili, shrnuje své pocity a říká: „Nic nepřináší hlubší uspokojení, než když můžete trávit co nejvíce času péčí o své děti a jejich poučováním.“ (Žalm 127:3)

[Obrázek na straně 31]

Křesťanské matky mají důležitý podíl na výchově svých dětí