Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč Bůh připouští utrpení?

Proč Bůh připouští utrpení?

 Co zajímá naše čtenáře

Proč Bůh připouští utrpení?

Příčinou lidského utrpení není Bůh. „Ať je vzdáleno od pravého Boha, že by jednal ničemně,“ uvádí Bible. (Job 34:10) Kdo je tedy hlavním původcem veškerého trápení?

Ježíš řekl, že ‚panovníkem světa‘ je Satan. (Jan 14:30) Nejvyšším Panovníkem je samozřejmě Jehova a tohoto postavení se nikdy nevzdal. Dovolil však, aby nad většinou lidstva po určitou dobu vládl Satan. (1. Jana 5:19)

Jakým panovníkem Satan je? Už od svého prvního kontaktu s lidmi jedná jako vrah a podvodník. Lidstvu způsobuje nevýslovné utrpení. Ježíš o něm prohlásil: „Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44) Ježíš také řekl, že lidé, kteří se ho snažili zabít, jsou dětmi Satana, prvního vraha. Stali se jimi na základě toho, že jednali jako on. Jak říká jedno přísloví, „jablko nepadá daleko od stromu“.

Satan podněcuje v lidech vražedné sklony až dodnes. Rudolph J. Rummel, emeritní profesor na Havajské univerzitě, odhaduje, že od roku 1900 do roku 1987 různé vlády povraždily při politických čistkách, genocidách a bezdůvodných násilnostech 169 198 000 lidí. K těmto mrtvým je potřeba připočítat desítky milionů těch, kdo během stejného období zahynuli ve válkách.

Bůh tedy není příčinou utrpení. Proč ho ale připouští? Důvodem jsou zásadní sporné otázky, které se týkají celého lidstva. Vyvstaly před dávnou dobou a musí být zodpovězeny. Na jednu z nich se nyní podívejme.

Na počátku lidských dějin se Adam a Eva postavili na Satanovu stranu. Odmítli Boží vládu a rozhodli se, že si budou vládnout sami, což ve skutečnosti znamenalo, že jim bude vládnout Satan. (1. Mojžíšova 3:1–6; Zjevení 12:9)

Smysl pro spravedlnost vedl Jehovu k tomu, že dal dostatek času ke shromáždění důkazů. Co vyšlo jednoznačně najevo? Lidské vlády pod Satanovým vlivem působí jedině utrpení. To, že Bůh dovolil, aby tento stav nějaký čas trval, je však z dlouhodobého hlediska pro lidi prospěšné. Proč to můžeme říci? Ti, kdo prozkoumají důkazy a uvěří jim, mají příležitost podřídit se Boží vládě. Když se seznámí s Božími měřítky a žijí podle nich, získávají vyhlídku na věčný život. (Jan 17:3; 1. Jana 2:17)

Je pravda, že Satan má zatím tento svět ve svém sevření. Už to však nebude trvat dlouho. Jehova brzy použije svého Syna, aby „rozbil Ďáblova díla“. (1. Jana 3:8) Pod Božím vedením Ježíš zhojí zlomená srdce a odstraní bolestné následky všech tragédií. Vzkřísí miliardy lidí, kteří v průběhu dějin trpěli a zemřeli. (Jan 11:25)

Příkladem Božího vítězství nad Ďáblovými díly je vzkříšení Ježíše. Je to záruka, že se splní všechno, co Bůh slíbil těm, kdo se rozhodnou pro jeho vládu. (Skutky 17:31) Určitou představu o době, která má brzy nastat, si můžeme udělat na základě tohoto utěšujícího slibu z Bible: „A sám Bůh bude s [lidmi]. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)