Přejít k článku

Přejít na obsah

 Mladí lidé se ptají

Jak můžu někomu vysvětlit, co Bible říká o homosexualitě?

Jak můžu někomu vysvětlit, co Bible říká o homosexualitě?

Při slavnostním předávání filmových cen přichází na pódium dvě populární herečky a zdraví se vášnivým polibkem. Přihlížející jsou zpočátku v šoku, ale pak jim začínají halasně vyjadřovat svoje sympatie. Homosexuálové to považují za naprostý triumf, zatímco mnoho dalších lidí za pouhou snahu se zviditelnit. Každopádně záznam onoho „uvítání“ se bude v následujících dnech opakovaně objevovat na televizních obrazovkách a na internetu ho zhlédnou miliony lidí.

JEN máloco je pro média tak chutným soustem jako to, když některá z celebrit otevřeně prohlásí, že je gay, lesbička nebo bisexuál. Jedni považují takové hvězdy za hrdiny, jiní za zvrhlíky. A pak je tu bezpočet dalších, kteří se na homosexualitu dívají prostě jako na alternativní způsob života. Daniel, kterému je 21 let, k tomu říká: „Když jsem chodil do školy, dokonce i ‚normální‘ spolužáci si mysleli, že pokud tě homosexualita nějak pohoršuje, jsi zaujatý a netolerantní.“ *

To, jak se člověk na homosexualitu dívá, může záviset na tom, kolik mu je let a v jaké zemi žije. Křesťané ale nepodléhají „kdejakému módnímu názoru svého okolí“. (Efezanům 4:14, Slovo na cestu) Drží se toho, co říká Bible.

Jak se tato kniha k homosexualitě vyjadřuje? A pokud žiješ podle biblických mravních zásad, co můžeš říct těm, kdo ti dali nálepku člověka, který je zaujatý, netolerantní a homofobní, tedy který vůči homosexuálům cítí silný odpor nebo nenávist? Zamysli se nad následujícími otázkami a nad tím, jak je možné na ně odpovědět.

Co Bible říká o homosexualitě?

Bible jasně uvádí, že Bůh od počátku chtěl, aby intimní styky měli jedině muž a žena, kteří jsou spolu v manželství. (1. Mojžíšova 1:27, 28; 3. Mojžíšova 18:22; Přísloví 5:18, 19) Když je v Bibli odsuzováno smilstvo, týká se to jak heterosexuálního, tak homosexuálního jednání. * (Galaťanům 5:19–21)

Když se tě někdo zeptá: „Jak se díváš na homosexuály?“

Můžeš odpovědět: „Nemám k nim odpor, ale nemůžu souhlasit s jejich jednáním.“

✔ Připomínej si: Pokud se v životě řídíš biblickými mravními zásadami, pak je to jenom  tvoje rozhodnutí a máš na ně plné právo. (Jozue 24:15) Za svoje názory se nemusíš stydět. (Žalm 119:46)

Neměli by křesťané mít úctu ke všem lidem, bez ohledu na jejich sexuální orientaci?

Rozhodně ano. Bible totiž říká: „Ctěte lidi všeho druhu“, nebo jak uvádí Ekumenický překlad: „Ke všem lidem mějte úctu.“ (1. Petra 2:17) Křesťané proto nejsou homofobní. Jsou laskaví ke všem, včetně homosexuálů. (Matouš 7:12)

Když se tě někdo zeptá: „Nemáš kvůli svému názoru na homosexualitu vůči lesbičkám a gayům předsudky?“

Můžeš odpovědět: „Vůbec ne. Nezavrhuju ty lidi, ale jejich jednání.“

✔ Potom můžeš dodat: „Zkusím ti to znázornit. Nekouřím a už jen při pomyšlení na to, že něco takového dělám, je mi špatně. Ale předpokládejme, že ty kouříš, a tak se na to díváš jinak. To ale přece neznamená, že vůči tobě budu mít předsudky, stejně jako ty bys kvůli mému názoru určitě neměl předsudky vůči mně. Nemám pravdu? A to samé se dá uplatnit i na naše rozdílné názory na homosexualitu.“

Copak Ježíš nevedl lidi k toleranci? Neměli by tedy být křesťané tolerantní i vůči homosexuálům?

Ježíš své následovníky nepovzbuzoval, aby schvalovali jakýkoli životní styl. Učil je, že cesta k záchraně je otevřená každému, „kdo v něj projevuje víru“. (Jan 3:16) Projevovat víru v Ježíše mimo jiné znamená řídit se Božími mravními zákony, které zakazují určité druhy jednání, včetně jednání homosexuálního. (Římanům 1:26, 27)

Křesťané nepřejímají automaticky názor většiny — mají odvahu jít proti proudu

Když ti někdo řekne: „Homosexuálové nemůžou změnit svoji orientaci, prostě se tak narodili.“

Můžeš odpovědět: „Bible nemluví o tom, jestli jsou sklony k homosexualitě vrozené, nebo ne, ale připouští, že některé naše rysy můžou být hluboce zakořeněné. (2. Korinťanům 10:4, 5) A i když snad někoho opravdu přitahují osoby stejného pohlaví, Bible říká, že je nutné se vyhýbat homosexuálnímu jednání.“

✔ Doporučení: Nenech se zatáhnout do debaty o příčinách homosexuálních tužeb, spíš zdůrazni, že Bible zakazuje homosexuální jednání. Můžeš uvést následující příklad: „Často se objevuje názor, že sklon reagovat agresivně může být dán geneticky. (Přísloví 29:22) Co kdyby to byla pravda? Možná víš, že Bible odsuzuje záchvaty zuřivosti. (Žalm 37:8; Efezanům 4:31) Je to snad nespravedlivé jen proto, že někteří lidé mají k agresivitě dispozice?“

Jak může Bůh říkat někomu, koho přitahují osoby stejného pohlaví, aby se vyhýbal homosexuálnímu jednání? To zní krutě.

Takový názor je založený na mylné představě, že lidé musí dávat průchod svým sexuálním pudům. Bible však lidem připisuje důstojnější postavení. Ujišťuje je totiž, že pokud doopravdy chtějí, můžou nesprávným sexuálním touhám odolávat. (Kolosanům 3:5)

Když ti někdo řekne: „Ty sice homosexuál nejsi, ale miliony lidí ano, takže s tím svým názorem musíš něco udělat.“

Můžeš odpovědět: „Dejme tomu, že nesouhlasím s hazardním hraním, ale ty ano. Bylo by logické, kdybys trval na tom, že mám   svůj názor změnit prostě proto, že miliony lidí se hazardním hrám věnují?“

✔ Uvědom si: Většina lidí (i homosexuálové) se v životě řídí nějakými morálními zásadami, a proto neschvalují třeba podvádění, nespravedlnost nebo války. Takové věci odsuzuje i Bible. Navíc ale zavrhuje určité druhy jednání v sexuální oblasti, včetně jednání homosexuálního. (1. Korinťanům 6:9–11)

Bible na lidi neklade nerozumné nároky ani je nevede k tomu, aby si vytvářeli předsudky. Od těch, koho přitahují lidé stejného pohlaví, jednoduše vyžaduje totéž co od těch, koho přitahují osoby opačného pohlaví — musí ‚prchat před smilstvem‘. (1. Korinťanům 6:18)

Miliony heterosexuálů, kteří si přejí řídit se biblickými měřítky, projevují sebeovládání, přestože se snad setkávají s nejrůznějším pokušením. K těmto lidem patří například mnozí svobodní, kteří mají jen malou šanci na to, že vstoupí do manželství, nebo ti, kdo mají postiženého manželského partnera, který není schopný intimního soužití. Ti všichni se dokážou ze života radovat, aniž by své sexuální potřeby uspokojovali. Pokud se lidé s homosexuálními sklony opravdu chtějí líbit Bohu, může totéž platit i o nich. (5. Mojžíšova 30:19)

^ 4. odst. Jména v tomto článku byla změněna.

^ 7. odst. Biblický výraz „smilstvo“ se nevztahuje pouze na pohlavní styk, ale také na dráždění pohlavních orgánů jiné osoby, orální či anální sex a podobné praktiky.

K ZAMYŠLENÍ

  • Proč dal Bůh lidem mravní zákony?
  • Jaký užitek máš z toho, když se biblickými mravními zákony řídíš?