Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co říká Bible

Proč Bůh ještě nezničil Ďábla?

Proč Bůh ještě nezničil Ďábla?

KDYBYSTE mohli pomoci někomu, kdo trpí, udělali byste to? Jistě ano. Když někde nastane přírodní katastrofa, humanitární pracovníci tam spěchají, aby úplně cizím lidem zachránili život a zmírnili jejich utrpení. Někoho tedy možná napadne: Proč Bůh nespěchá s tím, aby zničil Ďábla? Vždyť ten lidem působí nevýslovné utrpení.

Abychom to pochopili, může nám pomoci jedno znázornění. Představme si, že probíhá důležitý soudní proces s člověkem obžalovaným z vraždy. Ten se zoufale snaží řízení zastavit, a tak vznese stížnost, že soudce nepostupuje čestně. Dokonce ho nařkne, že podplatil přísedící. Je tedy předvoláno mnoho svědků a dostávají možnost vypovídat.

Soudce ví, že bude-li proces trvat dlouho, povede to k mnoha nepříjemnostem. Rád by případ uzavřel bez zbytečných průtahů. Uvědomuje si však, že má-li být vynesen rozsudek, na který se v budoucnosti bude možné odvolat jako na precedens, musí být oběma stranám dán dostatek času na to, aby předložily své argumenty.

Má-li být vynesen rozsudek, na který bude možné se odvolat jako na morální precedens, musí být oběma stranám dán dostatek času, aby předložily své argumenty

Podívejme se, jak toto znázornění souvisí se stížnostmi, které Ďábel — také označovaný jako „drak“, „prahad“ a „Satan“ — vznesl proti ‚Nejvyššímu nad celou zemí‘, Bohu Jehovovi. (Zjevení 12:9; Žalm 83:18) Kdo vlastně je Ďábel? Z čeho Jehovu nařkl? A kdy ho Bůh odstraní?

Proč je zapotřebí morální precedens

Ďábel byl původně dokonalým duchovním tvorem. Byl to jeden z Božích andělů. (Job 1:6, 7) Ovládla ho však sobecká touha   být uctíván. Proto zpochybnil Boží právo vládnout, a dokonce naznačil, že Bůh si nezaslouží, aby ho lidé poslouchali. Tvrdil, že lidé Bohu slouží jen proto, že je uplácí požehnáním. Prohlásil, že jakmile se kterýkoli člověk dostane do těžkostí, svého Stvořitele ‚prokleje‘. (Job 1:8–11; 2:4, 5)

Na tato Satanova nařčení bylo potřeba dát odpověď. Demonstrace síly by v tomto případě nic nevyřešila. Vždyť kdyby Bůh Ďábla zničil ihned, mohlo by to v někom vyvolat dojem, že Ďábel měl pravdu. Proto se Bůh, který má absolutní autoritu, rozhodl vést se svým odpůrcem soudní řízení. Cílem bylo vyřešit sporné otázky tak, aby všichni přihlížející viděli, kdo je v právu.

Jehova Bůh předpověděl, že obě strany si přivedou svědky, kteří budou vypovídat v jejich prospěch. To bylo v souladu s jeho zásadami a dokonalým smyslem pro právo. Bůh nechal uplynout značnou dobu, aby potomci prvních lidí dostali příležitost žít a předložit svědectví v jeho prospěch tím, že mu z lásky budou věrní navzdory jakýmkoli těžkostem.

Jak dlouho ještě?

Bůh si je vědom toho, že dokud se tento právní případ řeší, lidé musí trpět. Je však rozhodnutý ho uzavřít, jakmile to bude možné. V Bibli je o Jehovovi napsáno, že je to „Otec projevů něžného milosrdenství a Bůh veškeré útěchy“. (2. Korinťanům 1:3) Můžeme si být jisti, že Bůh, který má takové vlastnosti, nenechá Ďábla naživu ani o den déle, než to bude nutné, a že úplně odstraní všechny důsledky jeho působení. Ďábla však nezničí předčasně — tedy dříve, než by soudní případ, který se týká všech tvorů ve vesmíru, byl řádně uzavřen.

Až budou sporné otázky s konečnou platností vyřešeny, Jehovovo právo vládnout bude nade vší pochybnost ospravedlněno. Rozsudek vynesený v Satanově případu bude navždy sloužit jako právní norma. Pokud by kdykoli v budoucnosti byly vzneseny podobné námitky, bude možné se na toto rozhodnutí odvolat jako na precedens, takže se celý proces nebude muset opakovat.

Až přijde určený čas, Jehova Bůh pověří svého Syna tím, aby Ďábla odstranil a dal do pořádku všechno, co tento Boží odpůrce napáchal. V Bibli je napsáno, že Kristus v budoucnosti „předá království svému Bohu a Otci, když předtím přivede vniveč všechnu vládu a všechnu autoritu a moc. Musí totiž kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny nepřátele pod nohy. Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč smrt.“ (1. Korinťanům 15:24–26)

Bible slibuje, že potom budou na celé zemi panovat krásné podmínky. Lidé budou žít tak, jak to Bůh od začátku zamýšlel, totiž v pokoji a rajském prostředí. „Mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ Ano, „spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy“. (Žalm 37:11, 29)

Líbila by se vám nádherná budoucnost, kterou mají před sebou Boží služebníci? Bible ji popisuje těmito slovy: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)