Laktaw ngadto sa video

Kinsay Moadto sa Langit?

Kinsay Moadto sa Langit?

Tubag sa Bibliya

 Ang Diyos mipili ug limitadong gidaghanon sa matinumanong mga Kristohanon nga iyang banhawon ngadto sa langit inigkamatay nila. (1 Pedro 1:3, 4) Human sila mapili, kinahanglan nilang mamentinar ang lig-ong pagtuo ug maayong panggawi aron madawat ang ilang langitnong ganti.​—Efeso 5:5; Filipos 3:12-14.

Unsay buhaton niadtong moadto sa langit?

 Sila mag-alagad kauban ni Jesus ingong mga hari ug saserdote sulod sa 1,000 ka tuig. (Pinadayag 5:9, 10; 20:6) Sila ang mga sakop sa “bag-ong mga langit,” o langitnong gobyerno, nga magmando sa “bag-ong yuta,” o katawhan sa yuta. Ang maong mga magmamando motabang sa katawhan aron sila mahibalik sa perpektong kahimtang nga maoy orihinal nga katuyoan sa Diyos.​—Isaias 65:17; 2 Pedro 3:13.

Pilay banhawon ngadto sa langit?

 Ang Bibliya nag-ingon nga 144,000 ka tawo ang banhawon alang sa kinabuhi sa langit. (Pinadayag 7:4) Sa panan-awon nga narekord sa Pinadayag 14:1-3, si apostol Juan nakakita sa ‘Kordero nga nagbarog diha sa Bukid sa Zion, ug uban kaniya ang 144,000.’ Sa maong panan-awon, ang “Kordero” nagrepresentar sa nabanhawng si Jesus. (Juan 1:29; 1 Pedro 1:19) Ang “Bukid sa Zion” nagrepresentar sa taas nga posisyon ni Jesus ug sa 144,000 nga magmando kauban niya sa langit.​—Salmo 2:6; Hebreohanon 12:22.

 Kadtong “mga tinawag ug pinili” nga magmando uban ni Kristo sa Gingharian gitawag nga “gamayng panon.” (Pinadayag 17:14; Lucas 12:32) Kini nagpakita nga sila mas gamay kon ikompara sa gidaghanon sa tanang karnero ni Jesus.​—Juan 10:16.

Mga sayop nga ideya bahin niadtong moadto sa langit

 Sayop nga ideya: Ang tanang maayong tawo moadto sa langit.

 Tinuod: Ang Diyos nagsaad ug kinabuhing walay kataposan sa yuta alang sa kadaghanang maayong mga tawo.​—Salmo 37:11, 29, 34.

  •   Si Jesus miingon: “Walay tawo nga nakasaka sa langit.” (Juan 3:13) Busa iyang gipakita nga ang maayong mga tawo nga namatay una pa niya, sama kang Abraham, Moises, Job, ug David, wala moadto sa langit. (Buhat 2:29, 34) Pero sila may paglaom nga mabanhaw dinhi sa yuta.​—Job 14:13-15.

  •   Ang pagkabanhaw alang sa kinabuhi sa langit gitawag ug “unang pagkabanhaw.” (Pinadayag 20:6) Kini nagpakita nga duna pay laing pagkabanhaw. Mahitabo kini sa yuta.

  •   Ang Bibliya nagtudlo nga ubos sa pagmando sa Gingharian sa Diyos, ang “kamatayon mawala na.” (Pinadayag 21:3, 4) Kini nga saad seguradong mahitabo sa yuta, kay walay kamatayon sa langit.

 Sayop nga ideya: Kita ray magbuot kon asa nato gustong moadto, sa langit man o sa yuta.

 Tinuod: Ang Diyos ang mopili kon kinsa sa matinumanong mga Kristohanon ang makadawat sa “ganti nga pagkatinawag sa Diyos ngadto sa itaas,” nga mao ang paglaom nga mabuhi sa langit. (Filipos 3:14) Ang personal nga kagustohan o ambisyon sa usa ka tawo walay kalabotan sa iyang pagkapili.​—Mateo 20:20-23.

 Sayop nga ideya: Ang paglaom nga kinabuhing walay kataposan sa yuta ihatag lang niadtong dili takos para sa langit.

 Tinuod: Kadtong makadawat ug kinabuhing walay kataposan sa yuta, gitawag sa Diyos nga “akong katawhan,” “akong mga pinili,” ug “mga gipanalanginan ni Jehova.” (Isaias 65:21-23) Sila makapribilehiyo unya sa pagtuman sa orihinal nga katuyoan sa Diyos alang sa tawo​—kinabuhing walay kataposan sa perpektong kahimtang sa paraisong yuta.​—Genesis 1:28; Salmo 115:16; Isaias 45:18.

 Sayop nga ideya: Ang gidaghanon nga 144,000 nga gihisgotan sa Pinadayag simboliko lang, dili literal.

 Tinuod: Bisan pag diha sa Pinadayag nasulat ang daghang simbolikong numero, ang ubang nga numero maoy literal. Pananglitan, kini naghisgot sa ‘12 ka ngalan sa 12 ka apostoles sa Kordero.’ (Pinadayag 21:14) Matikdi ang mga ebidensiya nga nagpamatuod kon nganong ang gidaghanong 144,000 angayng sabton nga literal.

 Sa Pinadayag 7:4, narekord ang ‘gidaghanon niadtong gitimbrehan [o, seguradong moadtog langit], 144,000.’ (Pinadayag 7:4) Sa konteksto niini nga bersikulo, gihisgotan ang laing grupo: “usa ka dakong panon, nga walay tawong makaihap.” Kadtong sakop sa “dakong panon” luwason sab sa Diyos. (Pinadayag 7:9, 10) Kon ang gidaghanon nga 144,000 simboliko lang, nga nagtumong lang sa usa ka grupo nga wala mahibaloi ang gidaghanon, seguradong dili makompara ang duha ka grupo. a

 Dugang pa, ang 144,000 gihubit nga “gipalit gikan sa katawhan ingong mga unang bunga.” (Pinadayag 14:4) Ang ekspresyong “unang bunga” nagtumong sa limitadong gidaghanon nga pilion. Kini haom kaayong maghubit niadtong magmando didto sa langit kauban ni Kristo ibabaw sa wala mahibaloing gidaghanon sa mga sakop dinhi sa yuta.—Pinadayag 5:10.

a Si Professor Robert L. Thomas sab misulat bahin sa gidaghanon nga 144,000 nga gihisgotan sa Pinadayag 7:4: “Kini maoy usa ka tinong gidaghanon nga gikompara sa wala mahibaloi nga gidaghanon nga gihisgotan sa 7:9. Kon kini simboliko lang, walay numero sa maong basahon nga mahimong literalon pagsabot.”​—Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, panid 474.