Tubag sa Bibliya

Ang Gingharian sa Diyos mopuli sa tanang gobyerno tawo ug kini magmando sa tibuok yuta. (Daniel 2:44) Dihang mahitabo kana, ang Gingharian sa Diyos ...

  • Maglaglag sa mga daotan, kinsa nagpahinabog kadaot kanatong tanan. “Kon mahitungod sa mga daotan, sila pagaputlon gikan sa yuta.”—Proverbio 2:22.

  • Magtapos sa tanang gubat. “Gipahunong [sa Diyos] ang mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta.”—Salmo 46:9.

  • Magdalag kauswagan ug kasegurohan sa yuta. “Ang matag usa magpuyo sa kalinaw diha sa ilang parasan ug mga kahoyng igos, ug walay magahadlok kanila.”—Miqueas 4:4, Good News Translation.

  • Maghimo sa yuta nga paraiso. “Ang kamingawan ug ang walay-tubig nga rehiyon magsadya, ug ang desyertong kapatagan magakalipay ug mamulak.”—Isaias 35:1.

  • Magtagana sa tanan ug makapalipay nga buluhaton. ‘Gamiton sa bug-os sa mga pinili sa Diyos ang buhat sa ilang mga kamot. Dili sila magbudlay sa walay kapuslanan.’—Isaias 65:21-23.

  • Magwagtang sa tanang sakit. “Walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’”—Isaias 33:24.

  • Magwagtang sa pagkatigulang. “Mabag-o ang iyang unod labi pa kay sa pagkabatan-on; mahibalik siya sa mga adlaw sa kabaskog sa iyang pagkabatan-on.”—Job 33:25.

  • Magbanhaw sa mga patay. ‘Ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa tingog ni Jesus ug manggula.’—Juan 5:28, 29.