Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos?

Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos?

Gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga iampo ang pag-abot sa Gingharian. Nahibalo siya nga ang daotang mga panghitabo sa kalibotan dili pagbuot sa Diyos ug ang Gingharian sa Diyos lang ang makasulbad niini nga mga problema. Unsay himoon sa Gingharian sa Diyos?

KON UNSA NAY NAHIMO SA GINGHARIAN SA DIYOS

Sa miaging artikulo, atong gihisgotan ang ilhanan nga gihatag ni Jesus. Ang maong ilhanan klarong nagpaila nga ang Gingharian sa Diyos natukod na sa langit diin si Jesu-Kristo ang Hari.

Ang Bibliya nag-ingon nga dihang si Jesus maghari sa Gingharian, iyang ipalagpot si Satanas ug ang iyang mga demonyo gikan sa langit. Kay gitambog man sila sa yuta, mas migrabe ang kahimtang sa kalibotan sukad sa 1914 tungod sa ilang impluwensiya.​—Pinadayag 12:7, 9.

Bisan pa sa nagkagrabeng kahimtang sa kalibotan, si Jesus, ingong Hari sa Gingharian sa Diyos, mihimog mga paagi sa pagtabang sa mga tawo. Tungod sa tibuok kalibotang pagpanudlo bahin sa Bibliya nga gitagna ni Jesus, daghan ang nakakat-on ug nakabenepisyo sa pagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya. (Isaias 2:2-4) Minilyon ang nakakat-on sa pagbaton ug balanseng panglantaw sa trabaho, sa pagpauswag sa relasyon diha sa pamilya, ug sa pagpahimulos sa materyal nga mga butang pero naglikay nga maulipon niini. Sila nakabenepisyo sa ilang nakat-onan karon, ug kini nga klase sa mga tawo ang gusto sa Diyos nga mahimong sakop sa iyang Gingharian.

UNSAY SUNOD NGA HIMOON SA GINGHARIAN SA DIYOS?

Bisag nagmando na si Jesus sa langit, gobyerno sa tawo pa gihapon ang nagmando sa yuta. Pero gisugo sa Diyos si Jesus: “Pagpangdaog taliwala sa imong mga kaaway.” (Salmo 110:2) Sa umaabot, si Jesus bug-os nang maglaglag sa tanang magsusupak ug magdalag kahupayan niadtong kinabubut-ong mosunod sa Diyos.

Nianang panahona, ang Gingharian sa Diyos molihok aron

  • Wagtangon ang bakak nga relihiyon. Wad-on na ang mga relihiyon nga nagtudlog bakak bahin sa Diyos ug nagpalisod sa kinabuhi sa mga tawo. Ang Bibliya nag-ingon nga ang bakak nga relihiyon samag pampam. Ang pagkalaglag niini makapakurat sa daghang tawo.​—Pinadayag 17:15, 16.

  • Taposon ang pagmando sa tawo. Ang Gingharian sa Diyos molihok aron taposon ang tanang pagmando sa tawo.​—Pinadayag 19:15, 17, 18.

  • Wagtangon ang daotang mga tawo. Unsay buhaton sa Gingharian sa Diyos niadtong padayong naghimog daotan ug dili gyod mosunod sa Diyos? “Kon bahin sa mga daotan, sila laglagon gikan sa yuta.”​—Proverbio 2:22.

  • Wagtangon si Satanas ug ang mga demonyo. Si Satanas ug ang mga demonyo dili na “makapahisalaag pa sa kanasoran.”​—Pinadayag 20:3, 10.

Unsay ipasabot niini para niadtong modawat sa Gingharian sa Diyos?

KON UNSAY HIMOON SA GINGHARIAN SA DIYOS PARA SA KATAWHAN

Ingong Hari sa langit, himoon ni Jesus ang dili mahimo sa tawhanong mga magmamando. Kauban niyang magmando ang 144,000 nga gipili gikan sa katawhan. (Pinadayag 5:9, 10; 14:1, 3) Paneguroon niya nga matuman ang katuyoan sa Diyos dinhi sa yuta. Unsay himoon sa Gingharian sa Diyos para sa mga nagpuyo sa yuta?

  • Wagtangon ang sakit ug kamatayon. “Walay residente nga moingon: ‘Masakiton ko,’” ug “ang kamatayon mawala na.”​—Isaias 33:24; Pinadayag 21:4.

  • Magdalag tinuod nga kalinaw ug kasegurohan. “Matagamtam sa imong mga anak ang dagayang pakigdait,” ug “sila manglingkod, ang tagsatagsa ilalom sa iyang punoan sa ubas ug sa iyang kahoyng igos, ug walay usa nga makapahadlok kanila.”​—Isaias 54:13; Miqueas 4:4.

  • Maghatag ug makapalipay nga buluhaton. “Bug-os nga mapahimuslan sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mga kamot. Dili sila maghago sa wala lamay kapuslanan.”​—Isaias 65:22, 23.

  • Sulbaron ang mga problema sa kinaiyahan. “Ang kamingawan ug ang umaw nga yuta magsadya, ug ang desyertong kapatagan magkalipay ug mamulak sama sa safron.”​—Isaias 35:1.

  • Tudloan ang mga tawo kon unsay himoon aron mabuhi sa walay kataposan. “Aron ilang mabatonan ang kinabuhing walay kataposan, kinahanglan silang makaila kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa imong gipadala, si Jesu-Kristo.”​—Juan 17:3.

Gusto sa Diyos nga makabenepisyo ka sa maong mga panalangin. (Isaias 48:18) Ang sunod nga artikulo maghisgot kon unsay imong mahimo karon aron mabatonan kining nindot kaayo nga kaugmaon.