Laktaw ngadto sa video

Ang Bibliya

Gigikanan ug Pagkakasaligan

Unsa ang Bibliya?

Sugdi pagbasa ang sagradong mensahe nga gitawag ug pulong sa Diyos.

Ang Bibliya ba Bunga Lang sa Kaalam sa Tawo?

Susiha ang giingon mismo sa Bibliya.

Hunahuna ba sa Diyos ang Nasulat sa Bibliya?

Daghang magsusulat sa Bibliya nag-ingon nga gikan sa Diyos ang ilang gisulat. Ngano?

Si Moises ba ang Nagsulat sa Bibliya?

Apil si Moises sa nagsulat sa Bibliya. Pila ka tawo ang nagsulat sa Bibliya?

Mahibaloan ba Kon Kinsa Gayoy Nagsulat sa Bibliya?

Ang mga magsusulat sa Bibliya nag-ingon nga sila gigiyahan sa Diyos ug siya ang awtor niini. Nganong makatuo kita sa ilang sinulat?

Nausab ba ang Mensahe sa Bibliya?

Unsaon nato pagseguro nga ang mensahe sa Bibliya tukma gihapon bisan pag karaan na kaayo kini?

Kanus-a Nagsugod ang Diyos sa Paglalang sa Uniberso?

Ang tubag makita sa kon giunsa paggamit ang mga pulong nga “sinugdan” ug “adlaw” diha sa Genesis.

Nagkauyon ba ang Siyensiya ug ang Bibliya?

May giingon ba ang Bibliya nga supak sa siyensiya?

Nagtudlo ba ang Bibliya nga Lapad ang Yuta?

Tukma ba ning karaan nga libro?

Ang Bibliya ba Basahon sa mga Puti?

Diin natawo ang mga magsusulat sa Bibliya, taga-diin sila?

Kanus-a Gisulat ang mga Asoy Bahin Kang Jesus?

Human mamatay si Jesus, pila ka tuig ang milabay una gisulat ang Mga Ebanghelyo?

Pagbasa ug Pagsabot sa Bibliya

Unsa ang mga Yawi sa Pagsabot sa Bibliya?

Bisan unsay imong kagikan, posibleng masabtan nimo ang mensahe sa Diyos diha sa Balaang Kasulatan.

May mga Teksto ba sa Bibliya nga Nagkasumpaki?

Sayra ang pipila ka daw nagkasumpaking mga teksto sa Bibliya ug ang mga prinsipyo nga makatabang kanimo aron hustong masabtan ang kahulogan niini.

Kinsa o Unsa ang Pulong sa Diyos?

Diha sa Bibliya, ang maong ekspresyon daghan ug kahulogan.

Unsay Kahulogan sa “Mata Alang sa Mata”?

Ang balaod nga “mata alang sa mata” nagdasig ba sa pagpanimalos?

Unsa ang 10 ka Sugo sa Diyos?

Para kang kinsa ni gihatag? Kinahanglan ba ning sundon sa mga Kristohanon?

“Maayong Samarianhon”—Unsay Gipasabot Ani?

Gigamit ni Jesus kining nindot nga estorya aron tudloan ang mga tawo kon unsaon pagtratar ang uban, bisan unsa pay ilang rasa o kagikan.

Unsa ang Torah?

Kinsay nagsulat niini? Kinahanglan ba ning sundon hangtod sa hangtod?

Tagna ug Simbolismo

Unsa ang Tagna o Propesiya?

Ang tanan bang tagna sa Bibliya naghisgot bahin sa umaabot? Dili.

Unsay Kahulogan sa mga Numero Diha sa Bibliya? Ang Numerolohiya ba Giuyonan sa Bibliya?

Tagda ang pipila ka pananglitan sa simbolikong kahulogan sa mga numero diha sa Bibliya, ug susiha ang kalainan niana sa numerolohiya.

Unsay Gipakita sa Kronolohiya sa Bibliya Bahin sa Tuig 1914?

Ang tagna bahin sa “pito ka panahon” sa Daniel kapitulo 4 nagtumong sa kritikal nga panahon sa pagmando sa tawo.

Basahon sa Pinadayag—Unsay Kahulogan Niini?

Ang basahon mismo nag-ingon nga magmalipayon kadtong magbasa, makasabot, ug magpadapat sa mensahe niini.

Unsa ang Bag-ong Jerusalem?

Sa unsang paagi kining talagsaong siyudad makaapektar nimo?

Unsa ang Pitog-Ulo nga Mapintas nga Mananap sa Pinadayag Kapitulo 13?

Ang mapintas nga mananap dunay awtoridad, gahom, ug trono. Unsa pay gipadayag sa tagna sa Bibliya?

Unsa ang Sanag Pula nga Mananap sa Pinadayag Kapitulo 17?

Unom ka ilhanan sa pag-ila sa sanag pula nga mananap sa Pinadayag kapitulo 17.

Unsay Kahulogan sa 666?

Ang Bibliya nagpadayag sa kahulogan sa numerong 666 ug sa marka sa mapintas nga mananap.

Unsa ang Dakong Babilonya?

Sumala sa Bibliya, kini usa ka bigaon ug usa ka siyudad.

Unsa ang Linaw nga Kalayo? Parehas ba Kini sa Impiyerno o sa Gehenna?

Si Jesus dunay “mga yawi sa impiyerno,” apan duna ba siyay yawi sa linaw nga kalayo?

Kinsa ang Tawong Dato ug si Lazaro?

Kini ba nga ilustrasyon ni Jesus nagtudlo nga ang maayong mga tawo moadto sa langit ug ang mga daotan paantoson sa nagdilaab nga impiyerno?

Kataposan sa Kalibotan

Unsa ang Ilhanan sa “Kataposang mga Adlaw,” o “Panahon sa Kataposan”?

Daghag gitagna ang Bibliya nga magpaila sa kataposang mga adlaw.

Gitagna ba sa Bibliya ang Panghunahuna ug Binuhatan sa mga Tawo Karon?

Gitagna sa Bibliya nga ang mga tawo sa atong panahon mosamot pa ka daotan.

Unsa ang Dakong Kasakitan?

Ang ‘mga tagna bahin sa kataposan’ nagsaysay sa pinakalisod nga panahon sa kasaysayan sa tawo. Unsay atong madahom nga mahitabo?

Unsa ang Gubat sa Armagedon?

Ang pulong “Har-Magedon” kas-a lang makita sa Bibliya, pero ang tibuok Kasulatan naghisgot bahin niini nga gubat.

Laglagon ba ang Yuta?

Ang Bibliya klarong naghisgot sa katuyoan sa Diyos para sa atong planeta.

Kanus-a ang Kataposan sa Kalibotan?

Aron mahibaloan ang tubag, angayng masabtan nato kon unsay giingon sa Bibliya nga matapos.

Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos?

Sayra kon unsay mahitabo sa dihang magmando na sa yuta ang gobyerno sa Diyos.

Mga Tawo, mga Dapit, ug mga Butang

Mga Babaye Diha sa Bibliya—Unsay Atong Makat-onan Kanila?

Tan-awa ang kalainan sa pipila ka maayong mga babaye sa Bibliya ug sa mga babaye nga daotan kaayo.

Si Maria ba Inahan sa Diyos?

Ang Balaang Kasulatan ug ang kasaysayan sa Kristiyanidad naghatag ug tin-awng tubag niini nga pagtulon-an.

Ang Birheng Maria​—Unsay Giingon sa Bibliya Bahin Kaniya?

Matod sa uban, ang pag-anak kang Jesus pinaagi sa birhen nga babaye mao ang Imaculada Concepcion. Gitudlo ba sa Bibliya ang maong doktrina?

Kinsa si Juan nga Tigbawtismo?

Ang iyang mensahe nag-andam sa kasingkasing sa mga Hudiyo aron ilang mailhan ang gisaad nga Mesiyas.

Kinsa si Maria Magdalena?

Ang pipila ka komon nga ideya bahin kaniya wala ibase sa Bibliya.

Kinsa ang “Tulo ka Maalamong Tawo”? Gisundan ba Nila ang “Bituon” sa Betlehem?

Ang pipila ka termino nga gigamit sa Pasko wala hisgoti sa Bibliya.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin Kang Daniel?

Ang Diyos naghatag niyag mga panan-awon sa mga hitabo nga atong nakita nga nagakahitabo karon.

Kinsa ang Asawa ni Cain?

Ang Kasulatan naghatag ug makapatagbawng tubag niining pangutanaha.

Tinuod ba ang Estorya Bahin Kang Noe ug sa Dakong Lunop?

Ang Bibliya nag-ingon nga kaniadto ang Diyos nagpahinabog dakong lunop aron laglagon ang mga daotan. Giunsa pagpamatuod sa Bibliya nga kini nga lunop gikan sa Diyos?

Unsa ang Kaban sa Pakigsaad?

Nganong gisugo sa Diyos ang karaang Israelitas nga maghimog kaban?

Ang Shroud of Turin ba ang Giputos sa Patayng Lawas ni Jesus?

Tulo ka importanteng detalye bahin sa Shroud nga makatabang sa pagtubag sa pangutana.

Gigamit ba sa Diyos ang Ebolusyon sa Pagpatungha sa Lainlaing Matang sa Kinabuhi?

Ang Bibliya dili supak sa siyentipikanhong obserbasyon nga dunay lainlaing klase diha sa usa ka matang sa kinabuhi.

Praktikal nga Bili

Makatabang ba Kanako ang Bibliya sa Pagbatog Malipayong Pamilya?

Ang maalamong tambag gikan sa Bibliya nakatabang na sa milyonmilyon sa pagbatog malipayong pamilya.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pagpakighigala?

Ang maayong mga higala makatabang nato nga mahimong mas maayong tawo. Piliag maayo ang imong mga higala!

Unsa ang Bulawanong Lagda?

Sa dihang gisulti ni Jesus ang Bulawanong Lagda, iyang gihisgotan kon unsaon nato pagtratar dili lang ang mga tawo sa katibuk-an, kondili bisan ang atong mga kaaway.

Unsay Kahulogan sa ‘Paghigugma sa Imong mga Kaaway’?

Ang simple pero importanteng mga pulong ni Jesus lisod tingali kaayong ipadapat.

Unsaon Nako Paghimog Maayong Desisyon?

Unom ka paagi base sa Bibliya nga makatabang aron makabaton kag kaalam ug pagsabot.

Asa Ko Makakaplag ug Paglaom?

Kon ang imong paglaom gibase sa Bibliya, mouswag ang imong kinabuhi karon ug makabaton kag positibong panglantaw sa umaabot.

Kuwarta ba ang Gamot sa Tanang Pagkadaotan?

Ang komon nga ekspresyong “kuwarta ang gamot sa tanang pagkadaotan” dili mao ang eksaktong giingon sa Bibliya.

Problema sa Kuwarta ug Utang—Makatabang ba ang Bibliya?

Ang kalipay dili kabayrag sapi, apan may upat ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nimo sa pinansiyal.

Kon May Laygay nga Sakit—Makatabang ba ang Bibliya?

Oo! Sayra ang tulo ka paagi nga makatabang nimo sa pagsagubang sa laygay nga sakit.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pagpanimalos?

Ang tambag sa Bibliya nakatabang sa daghan nga malikayan ang pagpanimalos.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Kasuko?

Rasonable ba usahay ang pagkasuko? Unsay dapat nimong himoon kon magsugod na kag kasuko?

Makatabang ba ang Bibliya Kon Maguol Ko?

Dunay tulo ka butang nga dagayang ihatag sa Diyos sa pagtabang kanato nga masagubang ang kaguol.

Makatabang ba Nimo ang Relihiyon, Diyos, o ang Bibliya Aron Magmalipayon ang Imong Kinabuhi?

Sayra kon sa unsang paagi ang pagpakighigala sa Diyos makapahimo sa imong kinabuhi nga mas malipayon karon ug sa umaabot.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Paghigugma sa Kaugalingon?

Si Jesus miingon: “Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.” Unsay iyang ipasabot?