Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Tinuod nga Paglaom Alang sa Mas Maayong Kaugmaon

Tinuod nga Paglaom Alang sa Mas Maayong Kaugmaon

 Positibo ba kag panglantaw sa umaabot? Daghan ang naningkamot nga magpabiling positibo bisan pa sa grabeng mga problema karon. Pero makadahom ba gyod tag mas maayong kaugmaon? Oo! Ang Bibliya naghatag natog tinuod nga paglaom alang sa mas maayong kaugmaon.

 Unsa nga paglaom ang gihatag sa Bibliya?

 Giila sa Bibliya nga ang katawhan nag-atubang ug grabeng mga problema. Pero kini nagsaad nga ang maong mga problema dili magpadayon hangtod sa hangtod. Niay pipila ka pananglitan.

 •   Problema: Kawalay-puy-anan

   Ang giingon sa Bibliya: “Magtukod silag mga balay ug magpuyo niini.”—Isaias 65:21.

   Kahulogan: Ang mga tawo makabaton ug kaugalingon nilang balay.

 •   Problema: Kawalay-trabaho ug kakabos

   Ang giingon sa Bibliya: “Bug-os nga mapahimuslan sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mga kamot.”—Isaias 65:22.

   Kahulogan: Ang tanang tawo makabaton ug makapatagbawng trabaho nga makahatag nilag kalipay ug kaayohan.

 •   Problema: Kawalay-hustisya

   Ang giingon sa Bibliya: “Ang mga prinsipe magmando alang sa hustisya.”—Isaias 32:1.

   Kahulogan: Ang mga tawo dili na makasinatig inhustisya o diskriminasyon tungod sa ilang rasa ug estado sa kinabuhi, ug wala nay pobre. Ang tanan makasinati nag patas nga pagtratar.

 •   Problema: Malnutrisyon ug kagutom

   Ang giingon sa Bibliya: “Duna unyay dagayang lugas sa yuta; mosugwak unya kini sa tumoy sa kabukiran.”—Salmo 72:16.

   Kahulogan: Ang tanan makapahimulos sa abunda ug sustansiyadong pagkaon. Wala nay mag-antos sa kagutom o malnutrisyon.

 •   Problema: Krimen ug kapintasan

   Ang giingon sa Bibliya: “Sila manglingkod, ang tagsatagsa ilalom sa iyang punoan sa ubas ug sa iyang kahoyng igos, ug walay usa nga makapahadlok kanila.”—Miqueas 4:4.

   Kahulogan: Ang tanan mobating luwas kay wala nay daotang mga tawo, ug “ang mga matarong manag-iya sa yuta.”—Salmo 37:10, 29.

 •   Problema: Gubat

   Ang giingon sa Bibliya: “Ang nasod dili mobakyaw ug espada batok sa laing nasod, ug sila dili na magkat-on sa pagpakiggubat.”—Isaias 2:4.

   Kahulogan: Duna na unyay kalinaw sa tibuok yuta. (Salmo 72:7) Wala nay magbangotan tungod sa pagkamatay sa ilang minahal diha sa gubat ug wala nay mamakwet tungod sa gubat.

 •   Problema: Mga sakit ug balatian

   Ang giingon sa Bibliya: “Walay residente nga moingon: ‘Masakiton ko.’”—Isaias 33:24.

   Kahulogan: Wala na unyay masakit o mag-antos sa pagkabaldado. (Isaias 35:5, 6) Gani, ang Bibliya nagsaad nga “ang kamatayon mawala na.”—Pinadayag 21:4.

 •   Problema: Pagkadaot sa kinaiyahan

   Ang giingon sa Bibliya: “Ang kamingawan ug ang umaw nga yuta magsadya, ug ang desyertong kapatagan magkalipay ug mamulak sama sa safron.”—Isaias 35:1.

   Kahulogan: Ang tibuok yuta mahimong paraiso nga puy-an sa mga tawo, nga maoy orihinal nga katuyoan sa Diyos.—Genesis 2:15; Isaias 45:18.

 Mahitabo gyod kaha ang paglaom nga gisaad sa Bibliya?

 Normal lang nga maghunahuna ka niana. Pero gidasig ka namo nga susihon pag dugang ang giingon sa Bibliya bahin sa umaabot. Ngano? Ang mga saad diha sa Bibliya lahi ra sa mga saad ug prediksiyon sa mga tawo. Ang mga saad sa Bibliya gikan sa Diyos. Kini ang mga rason kon nganong makasalig ta sa mga saad sa Bibliya:

 •   Ang Diyos kasaligan. Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos “dili gyod mamakak.” (Tito 1:2) Dugang pa, ang Diyos lang ang makatagna sa umaabot. (Isaias 46:10) Daghang pananglitan sa Bibliya ang nagpamatuod nga kanunayng matuman ang mga tagna sa Diyos. Para sa dugang impormasyon, tan-awa ang video nga Nganong Makaseguro Kita nga ang Bibliya Pulong Gayod sa Diyos?

 •   Ang Diyos dunay gahom sa pagsulbad sa atong mga problema. Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos dunay gahom sa paghimo sa “tanan nga gusto niyang buhaton.” (Salmo 135:5, 6) Sa ato pa, walay makapugong sa Diyos sa pagtuman sa iyang mga saad. Dugang pa, gusto tang tabangan sa Diyos kay gimahal ta niya.—Juan 3:16.

 Natural lang nga lagmit maghunahuna ka, ‘Kon gusto tang tabangan sa Diyos ug naa siyay gahom sa pagtabang nato, nganong daghan gihapon tag problema?’ Aron matubag kana, tan-awa ang video nga Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos?

 Sa unsang paagi matinuod kini nga paglaom?

 Gamiton sa Diyos ang iyang Gingharian, nga usa ka gobyerno sa langit, sa pagtuman sa iyang mga saad. Iyang gitudlo si Jesu-Kristo ingong Magmamando niana nga Gingharian, ug iyang gihatagan siyag awtoridad sa pag-atiman sa yuta ug sa mga tawo. Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, iyang giayo ang mga masakiton, gipakaon ang mga gigutom, gipahunong ang unos, ug gibanhaw ang mga patay. (Marcos 4:39; 6:41-44; Lucas 4:40; Juan 11:43, 44) Busa iyang gipakita kon unsay iyang himoon ingong Hari sa Gingharian sa Diyos.

 Aron mahibalog dugang kon sa unsang paagi ka makabenepisyo sa Gingharian sa Diyos, tan-awa ang video nga Unsa ang Gingharian sa Diyos?

 Kanus-a mahitabo kini nga paglaom?

 Hapit na! Nganong makaseguro ta niana? Ang Bibliya nagtagna ug mga hitabo nga magpaila nga ang Gingharian sa Diyos hapit nang magmando sa tibuok yuta. (Lucas 21:10, 11) Kini nga mga hitabo nga gitagna sa Bibliya nagakatuman na karon.

 Aron mahibalog dugang, basaha ang artikulo nga “Kanus-a Magmando sa Yuta ang Gingharian sa Diyos?

 Sa unsang paagi ang paglaom nga gikan sa Bibliya makatabang nimo karon?

 Ang usa ka magsusulat sa Bibliya nagtandi sa paglaom nga gikan sa Bibliya ngadto sa ‘angkla sa kinabuhi.’ (Hebreohanon 6:19) Sama nga ang angkla makatabang sa barko nga dili madala palayo panahon sa bagyo, ang lig-ong paglaom sa Bibliya alang sa umaabot makatabang nato sa pagsagubang sa mga problema karon. Ang atong paglaom makatabang nato nga magpabiling kalmado ug malipayon, makahunahunag tarong, ug makatabang pa gani sa atong panglawas.—1 Tesalonica 5:8.