Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Pagkabanhaw?

Unsa ang Pagkabanhaw?

Tubag sa Bibliya

 Sa Bibliya, ang pulong nga gihubad ug “pagkabanhaw” naggikan sa Gregong pulong nga a·naʹsta·sis, nga nagkahulogang “pagbangon” o “pagbarog pag-usab.” Ang tawong banhawon bangonon gikan sa kamatayon ug buhion pag-usab kon kinsa siya kaniadto.—1 Corinto 15:12, 13.

 Bisag ang pulong “pagkabanhaw” wala sa Hebreohanong Kasulatan, nga sagad gitawag ug Daang Tugon, mabasa diha ang maong pagtulon-an. Pananglitan, pinaagi kang propetang Oseas, ang Diyos misaad: “Gikan sa kamot sa Sheol tubson ko sila; gikan sa kamatayon bawion ko sila.”—Oseas 13:14; Job 14:13-15; Isaias 26:19; Daniel 12:2, 13.

 Asa banhawon ang mga tawo? Ang uban banhawon ngadto sa langit aron maghari uban ni Kristo. (2 Corinto 5:1; Pinadayag 5:9, 10) Gitawag kini sa Bibliya nga “unang pagkabanhaw” ug “mas sayo nga pagkabanhaw.” Gipakita niini nga mga termino nga duna pay mosunod nga laing pagkabanhaw. (Pinadayag 20:6; Filipos 3:11) Kining ulahing pagkabanhaw maoy dinhi sa yuta, diin mabuhi pag-usab ang kadaghanang tawo.—Salmo 37:29.

 Sa unsang paagi banhawon ang mga tawo? Ang Diyos naghatag kang Jesus ug gahom sa pagbanhaw sa mga patay. (Juan 11:25) Banhawon ni Jesus “ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan,” sumala sa personalidad, kinaiya, ug panumdoman sa matag usa. (Juan 5:28, 29) Kadtong banhawon ngadto sa langit makadawat ug espirituhanong lawas, samtang kadtong banhawon sa yuta makadawat ug himsog ug hingpit nga pisikal nga lawas.—Isaias 33:24; 35:5, 6; 1 Corinto 15:42-44, 50.

 Kinsay banhawon? Ang Bibliya nag-ingon nga “aduna unyay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili-matarong.” (Buhat 24:15) Ang mga matarong naglakip sa matinumanong mga tawo sama ni Noe, Sara, ug Abraham. (Genesis 6:9; Hebreohanon 11:11; Santiago 2:21) Ang mga dili matarong naglakip niadtong wala makasunod sa mga sukdanan sa Diyos kay wala silay kahigayonan sa pagkat-on ug pagsunod niana.

 Apan kadtong daotan kaayo ug wala magbag-o dili na banhawon. Inigkamatay nila, sila permanenteng mahanaw kay wala na silay paglaom nga mabanhaw.—Mateo 23:33; Hebreohanon 10:26, 27.

 Kanus-a mahitabo ang pagkabanhaw? Gitagna sa Bibliya nga ang pagkabanhaw ngadto sa langit mahitabo panahon sa presensiya ni Jesus, nga nagsugod niadtong 1914. (1 Corinto 15:21-23) Ang pagkabanhaw dinhi sa yuta mahitabo sulod sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Jesu-Kristo, dihang himoong paraiso ang yuta.—Lucas 23:43; Pinadayag 20:6, 12, 13.

 Nganong makatuo gyod ta nga dunay pagkabanhaw? Ang Bibliya detalyadong nag-asoy bahin sa siyam ka pagkabanhaw, diin ang matag hitabo dunay mga nakakita. (1 Hari 17:17-24; 2 Hari 4:32-37; 13:20, 21; Lucas 7:11-17; 8:40-56; Juan 11:38-44; Buhat 9:36-42; 20:7-12; 1 Corinto 15:3-6) Talagsaon gayod ang pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro kay upat ka adlaw na kining patay ug gihimo ni Jesus ang milagro atubangan sa daghang tawo. (Juan 11:39, 42) Bisan kadtong supak kang Jesus dili makalimod niini, maong nagplano sila sa pagpatay kang Jesus ug kang Lazaro.—Juan 11:47, 53; 12:9-11.

 Gipakita sa Bibliya nga ang Diyos may katakos ug tinguha sa pagbanhaw sa mga patay. Sanglit walay limitasyon ang iyang memorya, siya dunay detalyadong rekord sa matag tawo nga iyang banhawon pinaagi sa iyang dakong gahom. (Job 37:23; Mateo 10:30; Lucas 20:37, 38) Ang Diyos makabanhaw sa mga patay, ug mao nay iyang gusto! Sa paghubit sa umaabot nga pagkabanhaw, ang Bibliya nag-ingon bahin sa Diyos: “Ikaw mangandoy sa buhat sa imong mga kamot.”—Job 14:15.

Sayop nga pagtuo bahin sa pagkabanhaw

 Bakak: Ang pagkabanhaw maoy pagbalik pag-usab sa kalag diha sa lawas.

 Kamatuoran: Ang Bibliya nagtudlo nga ang kalag mao ang tawo mismo, dili parte sa lawas nga mobulag inigkamatay. (Genesis 2:7; Ezequiel 18:4) Ang tawong banhawon dili kay kalag nga mobalik sa iyang lawas; siya lalangon pag-usab ingong buhing kalag.

 Bakak: Ang ubang tawo banhawon ug unya laglagon dayon.

 Kamatuoran: Ang Bibliya nag-ingon nga “ang mga nagbuhat ug mangil-ad nga mga butang” makadawat ug “pagkabanhaw sa paghukom.” (Juan 5:29) Pero sila hukman base sa ilang binuhatan human sila mabanhaw, dili antes niana. Si Jesus miingon: “Ang mga patay makadungog sa tingog sa Anak sa Diyos ug kadtong mga nagpatalinghog mabuhi.” (Juan 5:25) Kon sila ‘magpatalinghog’ o magpadapat sa ilang nakat-onan human sila mabanhaw, ang ilang ngalan masulat sa “basahon sa kinabuhi.”—Pinadayag 20:12, 13.

 Bakak: Kadtong banhawon makadawat sa iyang kanhing lawas sa wala pa siya mamatay.

 Kamatuoran: Inigkamatay, ang lawas sa tawo madugta ug mobalik sa abog.—Ecclesiastes 3:19, 20.