Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | BIBLU’N NUN KANNGANLƐ’N KWLA YO WƆ FƐ

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun ndɛ’n kwla yo e ye-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun ndɛ’n kwla yo e ye-ɔ?

Biblu’n timan kɛ fluwa onga mun sa. Afɔtuɛ nga e Si Ɲanmiɛn man e’n, be o nun. (2 Timote 3:16) I nun ndɛ’n ti’n, e kwla kaci e nzuɛn’n. Biblu’n se kɛ: “Nyanmiɛn i ndɛ nga ɔ ko kan’n, wuun w’a kan ɔ kaci-mɛn i, ɔ maan sran’m be kaci.” (Ebre Mun 4:12) Biblu’n kle e wafa ng’ɔ fata kɛ e nanti’n. Yɛ i nun ndɛ’n ti’n, e kwla si Ɲanmiɛn, ɔ nin ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be’n.1 Timote 4:8; Zak 4:8.

Wafa ng’ɔ fata kɛ e nanti’n. Biblu’n kwla uka e kpa. Ɔ man e afɔtuɛ naan...

Yasua nin bla nga b’a ja uflɛulfɛ’n, be nun sunman be timan be wun aniɛn. I sɔ sa juli yasua kun nin i yi be su. Be flɛ yasua’n kɛ Visɛnti. Yɛ i yi’n suan Analu. Be tran Azi mɛn’n nun lɔ. ?Kɛ be kanngannin Biblu’n nun mɔ be nantili i nun afɔtuɛ’m be su’n, wafa sɛ yɛ i bo’n guali-ɔ? Visɛnti waan: “Kɛ n kanngannin Biblu’n nun’n, n wunnin kɛ ɔ fata kɛ e nin min yi’n e siesie e afiɛn klolɛ su. Biblu’n nun ndɛ’n i su nantilɛ’n ti’n, e di aklunjuɛ.” I yi’n kan gua su kɛ: “Kɛ e kanngannin sran wie mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n be su ndɛ’n nun’n, ɔ ukali e kpa. E afiɛn sɛ. Yɛ ninnge nga e fa sie e ɲrun kɛ é yó be’n ti’n, min klun jɔ siɛn’n.” Visɛnti nin i yi’n be wunnin kɛ afɔtuɛ nga be o Biblu’n nun’n, be ti kpa dan.

Ɲanmiɛn silɛ’n. Visɛnti seli ekun kɛ: “Biblu’n nun kannganlɛ’n ti’n, n wun kɛ e nin Zoova e afiɛn’n mantan kpa tra laa’n.” Visɛnti i ndɛ sɔ’n fa e ɲin sie i like cinnjin kun su. Yɛle kɛ, sɛ a kanngan Biblu’n nun’n, á sí Ɲanmiɛn kɛ sran kun fa si i janvuɛ’n sa. Kpɛkun i nun afɔtuɛ’m bé yó wɔ ye. Asa ekun’n, á wún kɛ Ɲanmiɛn kannin kɛ cɛn wie lele’n, ɔ liɛ kwla yo ye. Blɛ sɔ’n nun’n, á kwlá ɲán “nguan sakpa.” Yɛ a su wuman le. (1 Timote 6:19) A kwlá wunman ndɛ sɔ’n fluwa uflɛ nun.

Nanwlɛ, sɛ a kanngan Biblu’n nun titi’n, á sí Ɲanmiɛn yɛ á sí wafa ng’ɔ fata kɛ a nanti dɔ nga su’n. Sanngɛ, kɛ á kánngan nun’n, atrɛkpa’n á úsa ɔ wun kosan kpanngban. Sɛ ɔ ti sɔ’n, nian like nga i afuɛ 2.000 yɛ’n, Etiopi bian kun yoli’n su. Kɛ ɔ́ kánngan Biblu’n nun’n, ɔ usɛli i wun kosan kpanngban. Filipu m’ɔ kle sran’m be Biblu’n nun like’n usɛli i kɛ: “?Ndɛ nga a kɛnngɛn i lɛ’n a si i bo?” Etiopi bian’n tɛli i su kɛ: “?Sɛ sran a kle-man min, ɔ́ yó sɛ yɛ ń sí i bo ɔ?” * Ɔ maan, ɔ kplinnin su kɛ Filipu kle i like. (Sa Nga Be Yoli’n 8:30, 31, 34) Sɛ a kunndɛ kɛ á wún Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ kpa’n, kɔ www.jw.org/bci su naan klɛ ɔ su ndɛ blɛ e. Asa ekun’n, adrɛsi wie’m be o fluwa nga nun. A kwla klɛ Zoova i Lalofuɛ nga be mantan ɔ koko’n be fluwa adrɛsi sɔ’m be nun kun su. Annzɛ kan kle Zoova i Lalofuɛ nga be o wɔ akpasua’n su lɔ’n be nun kun. Annzɛ kɔ be Ɲanmiɛn Sulɛ sua kun nun. Andɛ bɔbɔ’n, kunndɛ Biblu kun naan nanti i nun afɔtuɛ’m be su. Sɛ a yo sɔ’n, ɔ liɛ yó ye dan.

Sɛ a bumɛn i kɛ Biblu’n nun ndɛ’n i ngba ti nanwlɛ’n, kɔ www.org/fr su naan nian naan nian video nga be flɛ i kɛ Comment être sûr que la Bible vient de Dieu ? Tin video i dunman’n su.

^ ndɛ kpɔlɛ 8 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí wafa nga Biblu’n kwla uka ɔ sa wie mun ekun be nun’n, kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org/bci su. Tin lika nga be klɛli i kɛ FLUWA MUN su.

^ ndɛ kpɔlɛ 11 An nian ndɛ akpasua nga be flɛ i kɛ “?Sɛ a wunmɛn i wlɛ’n, ɔ timan tɛ sɔ liɛ?” i nun wie.