Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ajalɛ

Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ajalɛ

Biblu’n nun afɔtuɛ’m be leman wunsu. Sɛ a kanngan nun cɛn kwlakwla naan a bu su akunndan’n yɛ sɛ a nian like nga a suan su nanti’n, “like nga a yo’n ɔ́ yó ye.” (Zozie 1:8; Jue Mun 1:​1-3) Asa ekun’n á sí Ɲanmiɛn nin i Wa Zezi, yɛ be silɛ sɔ’n yó maan á fíte nun.​—Zan 17:3.

?Wafa sɛ yɛ a kwla kanngan Biblu’n nun-ɔn? I yolɛ wafa’n sɔnnin. Fluwa nga be flɛ i kɛ Biblu’n nun kannganlɛ’n i siesielɛ’n kwla uka ɔ naan w’a bo Biblu’n nun kannganlɛ’n bo. A kwla bo i bo fluwa klikli’n su lele fa guɛ i fluwa kasiɛn’n su annzɛ a kwla fa ndɛ ja kun kanngan nun guɛ i lɔ, i sin a fa ndɛ ja uflɛ. I wie yɛle kɛ a kwla kanngan ndɛ akpasua ng’ɔ kle wafa nga Ɲanmiɛn nin Izraɛlifuɛ’m be nantili’n nun. Annzɛ kusu a kwla kanngan ndɛ akpasua uflɛ nun naan w’a wun wafa nga Klisifuɛ klikli’m be blɛ su’n asɔnun’n boli i bo’n ɔ nin wafa ng’ɔ trɛli’n. Ndɛ tre nga be siesieli be kɛ be kanngan be nun cɛn ba kun nun’n, sɛ a nian su kanngan’n, kɛ afuɛ kun fá wíe’n nn w’a wie Biblu wunmuan’n nun kanngan.

Kannzɛ a kunndɛ Biblu’n i bue nga a kwla kanngan nun cɛn ba kun nun’n nin-o, annzɛ nga a kwla kanngan nun naan kɛ afuɛ nuan yía’n w’a wie i wunmuan’n nun kanngan-o, annzɛ kusu á bó i nun kannganlɛ bo blɛblɛ-o, fluwa nga be jɛjɛli i yɛ’n kwla uka ɔ naan w’a yo sɔ. Cuɛn Biblu’n nun kannganlɛ’n i siesielɛ fluwa’n i liɛ’n a kwla bo Biblu’n nun kannganlɛ bo.