Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?—Akpasua 1: Suan Biblu’n i nun like kpa

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?—Akpasua 1: Suan Biblu’n i nun like kpa

 Be flɛ talua kun kɛ Briana. Ɔ seli kɛ: “N kunndɛli kɛ ń kánngan Biblu’n nun. Sanngɛ kɛ m’ɔ ti dan’n ti’n min sa sin bubuli min!”

 ?Yɛ ɔ li? ?Kɛ a bu i sɔ wie-ɔ? Sɛ ɔ ti sɔ’n, ndɛ nga bé wá yíyí nun yɛ’n kwla uka-ɔ!

 Ngue ti yɛ Biblu’n nun kannganlɛ’n ti cinnjin-ɔn?

 ?Kɛ a bu Biblu’n nun kannganlɛ akunndan’n ɔ ɲin su yo ɔ koun? Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán ɔ sa sin bubu wɔ. Atrɛkpa’n a bu i kɛ Biblu’n nun fluwa’m be sɔnnin kpa ti-ɔ. Naan kusu i nun ndɛ mma’m be ti kanngan kpa. Asa’n, a kwla bu i kɛ desɛn nunman nun kɛ nga a fa wun i televiziɔn nin video’m be nun sa.

 Bu sa nga i akunndan nian: ?Sɛ a kɔ buɛ kun nun naan a wun ninnge kpakpa’m be guawlɛ kun’n, a su kunndɛman kɛ á nían like ng’ɔ o nun’n?

 Biblu’n ti kɛ ninnge kpakpa’m be guawlɛ sa. Ninnge kpakpa sunman be o nun. Yɛ be kwla uka wɔ naan:

 •   w’a fa ajalɛ kpa.

 •   a nin ɔ si nin ɔ nin amun a tran klanman.

 •   w’a tra janvuɛ kpa.

 •   w’a wun ɔ su sa’m be trawlɛ.

 Lalafuɛ fluwa sɔ’n kwla yo e ye andɛ. Afin ‘ndɛ kwlaa ng’ɔ o nun’n, Ɲanmiɛn yɛ maan be klɛli-ɔ.’ (2 Timote 3:​16) I sɔ’n ti’n, e kwla lafi i nun afɔtuɛ’m be su kpa.

Biblu’n ti kɛ ninnge kpakpa’m be guawlɛ sa. Afin i nun ndɛ’m be man sran ngwlɛlɛ.

 ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ n kanngan Biblu’n nun-ɔn?

 Ajalɛ 1: Bo Biblu’n i nun kannganlɛ bo lele fá jú i awieliɛ. Sɛ a yo sɔ’n, á wún i nun ndɛ’n i wlɛ. Wafa nga a kwla kanngan Biblu’n nun’n, i wun ajalɛ’m be sɔnnin. Ajalɛ nɲɔn yɛ:

 •    Biblu’n nun fluwa’m be ti 66. A kwla bo i nun kannganlɛ bo Bo Bolɛ fluwa’n su lele fa ju Sa Nglo Yilɛ fluwa’n su.

 •    Wafa nga i nun sa’m be fa su be wiengu su’n, a kwla nian su kanngan.

 Afɔtuɛ: Blɔfuɛ nun Biblu Traduction du monde nouveau nun’n, be klɛli Appendice A7. Ɔ yiyi sa nga be juli Zezi su i nun m’ɔ o asiɛ’n su’n wa’n be nun. Sa sɔ’m be su be wiengu su.

 Ajalɛ 2 su’n: Kanngan Biblu’n i bue nga be nin ɔ su sa’m be kɔ likawlɛ’n be nun. I wie yɛle kɛ:

 •   ?A kunndɛ kɛ á trá janvuɛ kpa? Kanngan Davidi nin Zonatan be su ndɛ’n nun. (1 Samiɛl ndɛ tre 18–20) Kɛ á kánngan nun’n, nzuɛn nga Davidi yili be nglo mɔ be ti yɛ Zonatan fɛli i wun mɛntɛnnin i’n, sie be nzɔliɛ.

 •   ?A klo kɛ á jrán kekle naan w’a tɔman sa tɛ’n nun? Kanngan Zozɛfu i su ndɛ’n nun. Ɔ jrannin kekle naan w’a tɔman sa tɛ’n nun. (Bo Bolɛ ndɛ tre 39) Like nga ti yɛ ɔ jrannin kekle’n, fa ɔ ɲin sie su.

 •   ?A klo kɛ á sí wafa nga Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla uka wɔ’n? Kanngan Neemi i su ndɛ’n nun. (Neemi ndɛ tre 2) Kɛ á kánngan nun’n, fa ɔ ɲin sie i wafa nga i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ɲannin ta’n i su.

 Afɔtuɛ: Kɛ á kánngan Biblu’n nun’n, tran lika ng’ɔ ti koun nun. I liɛ’n, ɔ ɲin ɔ́ trán ndɛ’m be su kpa.

 Ajalɛ 3 su’n: A kwla kanngan Jue Mun fluwa’n nun annzɛ ndɛ uflɛ wie’m be nun. Kpɛkun i sin’n bu wafa nga ndɛ sɔ’n kwla uka wɔ’n i akunndan. Kɛ a ko wie nun kanngan’n, usa ɔ wun kosan nga mun:

 •    ?Ngue ti yɛ Zoova yoli maan be klɛli ndɛ sɔ’n Biblu’n nun-ɔn?

 •    ?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle min Zoova i sran wafa’n annzɛ wafa ng’ɔ yo ninnge mun’n i su-ɔ?

 •    ?Wafa sɛ yɛ n kwla nanti ndɛ sɔ’n su-ɔ?

 Afɔtuɛ: Cɛn nga a klo kɛ á bó Biblu’n nun kannganlɛ bo’n klɛ sie.