Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  No. 1 2017

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | BIBLU’N NUN KANNGANLƐ’N KWLA YO WƆ FƐ

?Á yó sɛ naan w’a bo i bo?

?Á yó sɛ naan w’a bo i bo?

?Ngue yɛ á yó naan Biblu’n i nun kannganlɛ’n w’a yo wɔ fɛ, naan w’a ɲan su ye-ɔ? Sran kpanngban be niannin ajalɛ nnun nga’m be su. Yɛ be wunnin kɛ ɔ yoli be ye.

Kunndɛ lika kpa kun. Yɛle lika koun mɔ ɔ ɲin su tranman like uflɛ su’n. Lika nga a kwla wun ase kanngan Biblu’n nun weinwein’n. Lika nga aunyɛyɛ su kunman wɔ lɛ’n.

Bu Biblu’n i wun akunndan kpa. Biblu’n nun ndɛ’n ti e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i nuan ndɛ. I sɔ’n ti, kɛ á kánngan nun’n, yo ɔ wun kɛ bakan m’ɔ kunndɛ kɛ i si kle i like’n sa. I liɛ’n, Biblu’n nun ndɛ’n yó ɔ ye. Sɛ a bu Biblu’n i wun akunndan tɛ laa’n, wlɛ i ase. I liɛ’n, Ɲanmiɛn klé ɔ like.Jue Mun 25:4.

Srɛ Ɲanmiɛn naan w’a kanngan nun. Ɲanmiɛn i akunndan’n yɛ ɔ o Biblu’n nun-ɔn. I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn uka e naan y’a wun i nun ndɛ’n i wlɛ. Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ “ɔ́ fɛ́ i Wawɛ’n mán be nga be srɛ i’n.” (Lik 11:13) Ɲanmiɛn wawɛ’n maan a kwla wun “Nyanmiɛn bɔbɔ i akunndan’n” i wlɛ. Yɛ ɔ́ tíke wɔ ɲin naan w’a si i ndɛ nga i wlɛ wunlɛ ti kekle’n.1 Korɛntfuɛ Mun 2:10.

Wun i nun ndɛ’n i wlɛ. Nán kanngan Biblu’n nun guɛ i lɔ sa ngbɛn. Bu ndɛ nga a su kanngan nun’n, i akunndan kpa. Usa ɔ wun kosan yɛ mun: ‘?Sran nga be su kɛn i ndɛ wa’n, i nzuɛn’n ti sɛ? ?Wafa sɛ yɛ n kwla niɛn i ayeliɛ’n su-ɔ?’

Bu like nga be ti ɔ cinnjin’n i akunndan. A kwla kunndɛ kɛ á sí Ɲanmiɛn kpa. Annzɛ a kwla kunndɛ kɛ ɔ nzuɛn’n yo kpa. Sɛ a le bla’n, a kwla kunndɛ kɛ á yó bian kpa. Sɛ a le bian’n, a kwla kunndɛ kɛ á yó bla kpa. Kpɛkun, kunndɛ ndɛ nga be kwla uka wɔ’n naan kanngan be nun. *

Sɛ a nian ajalɛ nnun sɔ’m be su’n, a su sisiman ɔ bo kun naan w’a kanngan Biblu’n nun. ?Sanngɛ, ngue yɛ á yó naan Biblu’n nun kannganlɛ’n w’a yo ɔ fɛ kpa-ɔ? Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n, wá tɛ́ su.

^ ndɛ kpɔlɛ 8 Sɛ a wunman Biblu’n nun ndɛ trele nga á kángan nun naan w’a ɲan su ye’n, Zoova i Lalofuɛ’m be kwla uka ɔ kpa.