Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?NGUE YƐ Ɔ KWLA YO MAAN SRAN KPƆLƐ’N WIE-Ɔ?

2 | Nán tu ɔ klunngbɔ

2 | Nán tu ɔ klunngbɔ

Ndɛ nga Biblu’n kan’n:

“Sɛ sran yo amun tɛ’n, nán amun yo i wie. […] Sɛ amun ɲɛn i wun atin’n, amun yo like kwlaa nga amun kwla yo’n, naan amun nin sran kwlaa be tran klanman. Nán amun tu amun klunngbɔ, […] afin be klɛli i kɛ: ‘“Min yɛ n tu klunngbɔ-ɔ. Min yɛ ń túa be kalɛ-ɔ.” Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.’”RƆMUNFUƐ MUN 12:17-19

Like nga ndɛ sɔ’n kle e’n:

Kɛ sran kun yo e like’n e kwla fɛ i wun ya sanngɛ Ɲanmiɛn kloman kɛ e tu e klunngbɔ. I kpa bɔbɔ’n, ɔ wla e fanngan kɛ e tra e awlɛn afin ɔ cɛ kan’n ɔ́ núnnún sa tɛ’n kwlaa.—Jue Mun 37:7, 10.

Like nga a kwla yo’n:

Kɛ klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n be tu be klunngbɔ’n, ɔ yo maan sran kaka be kpɔ be wiengu mun. I ti’n sɛ sran wie lo ɔ ngasi annzɛ ɔ yo ɔ like uflɛ wie’n, nán tu ɔ klunngbɔ. Tra ɔ awlɛn yɛ tɛ i su amanniɛn su. Ɔ ju wie’n, sɛ w’a tɛman su’n ɔ ti kpa. (Nyanndra Mun 19:11) Wie liɛ kusu’n, a kwla kan sa ng’ɔ juli’n i ndɛ. Sɛ be yo ɔ like yaya wie’n, a kwla ko kan kle polisie mun annzɛ awa’n i janunfuɛ mun, annzɛ kusu a kwla yaci cɛ.

Klunngbɔ tulɛ’n yoman sa fi ye

?Yɛ sɛ a wunman wafa nga a kwla siesie ndɛ’n amanniɛn su’n nin? ?Annzɛ kusu a yoli like kwlaa nga a kwla yo naan w’a siesie sa sɔ’n sanngɛ w’a yoman ye’n nin? Nán tu ɔ klunngbɔ. Ɔ timɛn i ti’n ndɛ’n yó tɛ tra laa’n. Sanngɛ sɛ w’a tuman ɔ klunngbɔ’n ɔ́ yó maan sran uflɛ su kpɔmɛn i wiengu. A kwla lafi wafa nga Ɲanmiɛn siesie sa mun’n su. “Fa ɔ wla’n guɛ i su, yɛ ɔ́ yó ng’ɔ nin wɔ fata’n ɔ́ mán wɔ.”—Jue Mun 37:3-5.