Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?NGUE YƐ Ɔ KWLA YO MAAN SRAN KPƆLƐ’N WIE-Ɔ?

1 | Nán kpa sran nun

1 | Nán kpa sran nun

Ndɛ nga Biblu’n kan’n:

“Ɲanmiɛn kpaman sran nun. Sanngɛ nvle kwlaa nun’n, sran ng’ɔ sro i m’ɔ yo sa ng’ɔ ti kpa’n, i sɔfuɛ’n yɛ i klun jɔ i wun-ɔn.”SA NGA BE YOLI’N 10:34, 35.

Like nga ndɛ sɔ’n kle e’n:

Ɲanmiɛn Zoova * jranman e finwlɛ annzɛ e wunnɛn kplo, ɔ nin wafa nga e yo ninnge’m be su diman e jɔlɛ. Like ng’ɔ ti i cinnjin yɛle akunndan nga bu’n nin ninnge nga e konvi sɔ be’n. Biblu’n se kɛ: “Sran’m be nian nga be nyinma wun i’n, sanngɛ min liɛ’n, n nian lele ju awlɛn’n i bo lɔ.” —1 Samiɛl 16:7.

Like nga a kwla yo’n:

Kannzɛ e kwlá siman sran’m be klun akunndan’n, sanngɛ e kwla yo kɛ Ɲanmiɛn sa. Yɛle kɛ nán e kpa sran nun. Kɛ a wun sran kun’n, nán se kɛ, kɛ mɔ akpasua sɔ nunfuɛ’m be ti sa’n ti’n, i kusu ɔ ti sɔ wie. Sɛ a bu sran kun i wun akunndan tɛ afin i finwlɛ annzɛ i wunnɛn kplo’n nin ɔ liɛ’n be timan kun’n, srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ uka ɔ naan a yaci akunndan sɔ’n i bulɛ. (Jue Mun 139:23, 24) Sɛ a tu ɔ klun srɛ Zoova kɛ ɔ uka ɔ naan w’a kpaman sran nun kun’n, a kwla lafi su kɛ ɔ́ tíe ɔ srɛlɛ’n yɛ ɔ́ úka ɔ.—1 Piɛli 3:12.

^ ndɛ kpɔlɛ 6 Zoova ti Ɲanmiɛn i dunman.—Sa Nglo Yilɛ 4:11

“Lele m’ɔ́ fá jú yɛ’n, e nin blɔfuɛ fi e ti nin-a sɛman le […] Siɛn’n, n wun i wlɛ kɛ n le niaan mɛn wunmuan’n nun yɛ be klo be wun.”—TITI