Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?NGUE YƐ Ɔ KWLA YO MAAN SRAN KPƆLƐ’N WIE-Ɔ?

3 | Nán sran kpɔlɛ akunndan tran ɔ klun

3 | Nán sran kpɔlɛ akunndan tran ɔ klun

Ndɛ nga Biblu’n kan’n:

“Amun kaci amun akunndan bulɛ wafa’n naan amun kaci mlɔnmlɔn. I liɛ’n, amun bɔbɔ amún wún Ɲanmiɛn i klun sa m’ɔ ti kpa’n, m’ɔ jɔ i klun’n, mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i sin’n, i wlɛ.”RƆMUNFUƐ MUN 12:2.

Like nga ndɛ sɔ’n kle e’n:

Ninnge nga e bu be akunndan’n be ti Ɲanmiɛn i cinnjin. (Zeremi 17:10) Sɛ e kanman ndɛ annzɛ e yoman ninnge wie mɔ be kle kɛ e kpɔ sran’n ɔ ti kpa. Sanngɛ ɔ fata kɛ e yo like uflɛ ekun. Afin sran kpɔlɛ’n fin akunndan nga e bu’n ɔ nin wafa nga e wun yo e’n. I sɔ’n ti’n maan e mian e ɲin naan y’a buman ninnge nga be kwla yo naan y’a kpɔ sran’n be akunndan. Sɛ e yo sɔ’n e kwla “kaci” e nzuɛn’n naan y’a bu sran kpɔlɛ’n i nuan nɲa.

Like nga a kwla yo’n:

Bu wafa nga a bu sran mun’n i akunndan kpa. I li kɛ a wun be nga be wunnɛn kplo’n annzɛ be finwlɛ’n nin ɔ liɛ’n timan kun’n yɛ ɔ fata kɛ a yo sɔ kpa-ɔ. Usa ɔ wun kɛ: ‘?Wafa sɛ yɛ n bu be-ɔ? ?Wafa nga n bu be’n ɔ fin be su ndɛ nga n si i’n? ?Annzɛ ɔ taka bewanbewan ndɛ’m be su?’ Sɛ a kɔ ɛntɛnɛti su’n, nán nian video wie mɔ kwla yo naan w’a kpɔ sran annzɛ w’a yo sran kun like yaya’n, yɛ nán kɛnngɛn i sɔ ndɛ.

Sɛ e klun lɔ’n e kpɔ sran’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla uka e naan y’a wla nzuɛn sɔ’n i ase.

Blɛ sunman’n kɛ ɔ ko yo naan y’a di e wun nanwlɛ akunndan nga e bu’n ɔ nin wafa nga e bu e wiengu mun’n be su’n ɔ timan pɔpɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n kwla uka e naan y’a “si sran kun i akunndan’n nin sa ng’ɔ o i awlɛn’n nun’n.” (Ebre Mun 4:12) I sɔ’n ti’n suan Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun like titi. Kɛ a suan like’n fá súnnzun wafa nga a bu ninnge mun’n yɛ mian ɔ ɲin yo i nuan su sa. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla uka ɔ naan w’a bubu sran kpɔlɛ’n m’ɔ ti kɛ “talɛ” dan wie sa’n.—2 Korɛntifuɛ Mun 10:4, 5.