Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Ngue ti yɛ sran’m be kpɔ be wiengu mun sɔ-ɔ?

?Ngue ti yɛ sran’m be kpɔ be wiengu mun sɔ-ɔ?

?Ngue ti yɛ sran kpɔlɛ’n w’a tru mɛn’n nun sɔ-ɔ? Sɛ e waan é sí like nga ti yɛ ɔ ti sɔ’n, ɔ fata kɛ e si like nga be flɛ i sran kpɔlɛ’n. Yɛ e wun like nga ti yɛ sran’m be bo be wiengu’m be kpɔlɛ bo’n, ɔ nin like nga ti yɛ w’a tru lika kwlaa’n.

?Ngue yɛle sran kpɔlɛ’n?

Sran kpɔlɛ’n yɛle be ɲin mɔ be fa ci sran kun annzɛ sran akpasua kun’n. Ɔ maan kɛ be se kɛ be kpɔ sran kun’n nɛ́n i yɛle sran’n i wun ya falɛ kan’n.

LIKE NGA TI YƐ SRAN’M BE BO BE WIENGU’M BE KPƆLƐ BO’N

Like nga ti yɛ sran’m be kwla bo be wiengu’m be kpɔlɛ bo’n be sɔnnin. Sran kun i finwlɛ’n ti’n be kwla kpɔ i, kusu nn w’a yoman like fi. Be nga be kpɔ sran akpasua kun’n, be bu i kɛ sran sɔ’m be kwlaa be ti tɛ, naan sa tɛtɛ yolɛ’n ti be nzuɛn naan be kwlá kaciman le. Wie liɛ kusu’n, kɛ mɔ be buman be wiengu sɔ’m be sran, mɔ be lafiman be su’n mɔ be bu i kɛ be ti ndɛnnganfuɛ’n i yɛ be kpɔ be-ɔ. Be nga be kpɔ be wiengu mun’n atrɛkpa’n be laa nun’n be yoli be tɛtɛ, be buli be lufle annzɛ be yoli be like uflɛ wie i ti yɛ be kusu be yo sɔ wie-ɔ.

WAFA NGA SRAN KPƆLƐ’N TRU’N

Ɔ ju wie’n, sran kun kwla kpɔ sran kun mɔ nin-a wunman i le’n. I wie yɛle kɛ ɔ kwla kpɔ sran akpasua kun afin akunndan nga i osufuɛ annzɛ i janvuɛ’m be bu i sran akpasua sɔ’n i wun’n i wie yɛ ɔ bu-ɔ. Ɔ maan sɛ awlobo kun nunfuɛ wie’m be kpɔ sran akpasua kun’n ɔ cɛman naan awlobo sɔ’n i nunfuɛ’m be kwlaa b’a kpɔ sran sɔ’m be wie.

Like nga ti yɛ sran kaka be kpɔ be wiengu mun’n yɛle kɛ sran kpɔlɛ’n tru ndɛndɛ. Sanngɛ like uflɛ kun ekun ti yɛ sran kpɔlɛ’n w’a tru dan sɔ-ɔ. Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun i wlɛ kpa’n ɔ ti cinnjin kɛ e si like ng’ɔ kpɛli sran kpɔlɛ’n i ba’n. Biblu’n yiyi nun kle e.

BIBLU’N KLE E LIKE NG’Ɔ KPƐLI SRAN KPƆLƐ’N I BA’N

NÁN KLƆ SRAN MUN YƐ BE KPƐLI SRAN KPƆLƐ’N I BA-Ɔ. Kɛ anzi kun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn su’n, yɛ sran kpɔlɛ’n boli i bo-ɔ. Anzi sɔ’n be flɛ i Suɛn Tɔnfuɛ Satan. Kɛ Suɛn Tɔnfuɛ’n yó ɲin kekle Ɲanmiɛn su’n nn “ɔ ti sran kunfuɛ”. Kɛ m’ɔ “ti ato buafuɛ, kpɛkun ɔ ti ato buafuɛ’m be si” ti’n ɔ yo maan sran kpɔlɛ’n nin sa tɛtɛ yolɛ’n be tru lika nun. (Zan 8:44; 1 Zan 3:11, 12) Biblu’n kle kɛ ɔ ti tɛ, ɔ fa ya yɛ ɔ yo wlɛ.—Zɔb 2:7; Sa Nglo Yilɛ 12:9, 12, 17.

FƆ M’Ɔ O KLO SRAN’M BE NUN TI’N, BE KWLA KPƆ BE WIENGU MUN. Adan m’ɔ ti sran klikli’n yoli ɲin kekle kɛ Satan sa. I agualiɛ su’n fɔ sali sran’m be kwlaa, yɛ be yo sa tɛ. (Rɔmunfuɛ Mun 5:12) Kaɛn m’ɔ ti Adan i wa yasua klikli’n, kpɔli i niaan bian Abɛli ɔ maan ɔ kunnin i. (1 Zan 3:12) Ɔ ti su kɛ sran kaka be klo be wiengu mun yɛ be te si be aunnvɔɛ. Sanngɛ fɔ m’ɔ o klo sran’m be nun ti’n, be nun kpanngban kpa be bu be ngunmin be wun akunndan, be ɲin blo be wiengu like su, yɛ be tu be wun. I kwlaa sɔ’n ti’n be kpɔ be wiengu mun.—2 Timote 3:1-5.

SRAN NG’Ɔ KLOMAN BE NGA BE TIMAN KƐ I SA’N, Ɔ CƐMAN NAAN W’A KPƆ SRAN. Kɛ mɔ mɛn nga e o nun yɛ’n ti tɛ’n ti’n, ɔ yo maan sran’m be ayeliɛ’n yo tɛ yɛ be yo be wiengu’m be like yaya. Sran’m be siman be wiengu’m be aunnvɔɛ, be buman be wun akunndan kpa, be kpli be di be jɔlɛ, be kan be ndɛ tɛtɛ, be wlanwlan be yɛ be saci be bo ninnge mun afin “mɛn wunmuan’n wo klunwifuɛ’n i sa nun.” Klunwifuɛ sɔ’n yɛle Suɛn Tɔnfuɛ Satan.—1 Zan 5:19.

Ɔ ti su kɛ Biblu’n kle like nga ti yɛ sran’m be kpɔ be wun’n sanngɛ ɔ kle e like nga e kwla yo naan y’a kpɔman sran’n wie.