Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Lika kwlaa nun’n be kpɔ sran mun

Lika kwlaa nun’n be kpɔ sran mun

Sran kpɔlɛ mɔ ti kɛ tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ sa’n w’a tru lika kwlaa.

Nganniɛn nga e tie be’n be nun sunman ti sran kpɔlɛ ndɛ ngunmin. I wie yɛle kɛ sran’m be sin ɛntɛnɛti i lika annzɛ be klɛ lɛtri annzɛ kusu be sin sran akpasua wie’m be lika be yi sran kpɔlɛ’n i nglo. Asa ekun’n, be kpli be di sran kaka be jɔlɛ, be yo be finfin, be kpɛ be nzowa, be wlanwlan be yɛ be saci be ninnge mun. Lika kwlaa nun’n, sran wie’m be o lɛ mɔ be kpɔ be-ɔ!

Fluwa nga kle wafa nga e kwla yaci sran kpɔlɛ’n. Nán lafilɛ nun ndɛ-ɔ. Afin dɔ nga su’n asiɛ wunmuan’n su’n sran kaka b’a wla sran kpɔlɛ’n i ase.