Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

E kwla jran sran kpɔlɛ’n i ɲrun kekle!

E kwla jran sran kpɔlɛ’n i ɲrun kekle!

?B’a kpɔ amun le?

Sɛ be nin-a kpɔman amun le’n sanngɛ amun si like nga be flɛ i sran kpɔlɛ’n. Sran wie’m be kpɔ be nga be finwlɛ nin be wunnɛn kplo’n ɔ nin be liɛ timan kun’n, annzɛ be kpɔ be nga be nin be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n timan kun’n. I ti’n awa wie’m be kpɛli mmla naan sɛ sran kun kpɔ i wiengu naan ɔ yo i like yaya’n, be tu i fɔ.

Kpɛ sunman’n be nga be kpɔ be’n, be kpɔ be wiengu mun wie. Kɛ be kpɔ sran kun’n, ɔ cɛman naan i kusu w’a tu i klunngbɔ sran uflɛ su. Yɛ i sɔ kpɛ sran kpɔlɛ’n uflɛ ba ekun.

Atrɛkpa’n, b’a yo amun finfin annzɛ b’a kpɛ amun nzowa annzɛ b’a kan amun su ndɛ wie m’ɔ timan su’n le. Sanngɛ sran kpɔlɛ’n kɛnmɛn i sɔ’n su. Yɛle kɛ ɔ kwla su sran’m be bo maan be tɔ bla’m be gblu, be yo be wiengu’m be like yaya, be saci be bo ninnge mun, annzɛ be kun be bɔbɔ.

Fluwa nga wá tɛ́ kosan nga’m be su yɛ ɔ́ wá klé e like nga e kwla yo naan y’a jran sran kpɔlɛ’n i ɲrun kekle’n.

  • ?Ngue ti yɛ sran’m be kpɔ be wiengu mun sɔ-ɔ?

  • ?Ngue yɛ ɔ kwla yo maan sran kpɔlɛ’n wie-ɔ?

  • ?Cɛn wie lele’n sran kpɔlɛ’n wíe?