Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Blɛ mɔ sran kpɔlɛ’n su tranman lɛ kun’n!

Blɛ mɔ sran kpɔlɛ’n su tranman lɛ kun’n!

Kannzɛ e yaci sran kpɔlɛ’n sanngɛ e su kwlá yoman naan sran’m b’a yaci sran kpɔlɛ. Ɔ maan sran m’ɔ b’a yoman like fi’n be wun sran kpɔlɛ’n i su afɛ. ?Wan yɛ ɔ kwla nunnun sran kpɔlɛ’n niɔn?

Ɲanmiɛn Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ kwla nunnun sran kpɔlɛ’n mlɔnmlɔn-ɔn. I sɔ’n kusu yɛ Biblu’n kan-ɔn.—Nyanndra Mun 20:22.

ƝANMIƐN WÁ NÚNNÚN LIKE NG’Ɔ KPƐ SRAN KPƆLƐ’N I BA’N

  1. 1. SUƐN TƆNFUƐ SATAN. Satan yɛ ɔ kpɛli sran kpɔlɛ nga e wun i andɛ’n i ba-ɔ. Ɲanmiɛn wá núnnún Satan nin be kwlaa nga be kpɔ be wiengu kɛ i sa’n.—Jue Mun 37:38; Rɔmunfuɛ Mun 16:20.

  2. 2. SATAN I MƐN TƐ’N. Ɲanmiɛn wá núnnún ninnge kwlaa nga be kpɛ sran kpɔlɛ ba’n. Be nun wie yɛle politikifuɛ mɔ be bu sran’m be lufle’n nin Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛn mɔ be wlawla sran mun kɛ be kpɔ sran uflɛ mun’n. Asa’n Ɲanmiɛn wá núnnún aata difuɛ aɲinkplifuɛ mɔ be di sran’m be lufle’n.—2 Piɛli 3:13.

  3. 3. FƆ M’Ɔ O KLƆ SRAN’M BE NUN. Biblu’n kle kɛ fɔ o sran’m be kwlaa be nun. Ɔ maan e kwlaa e bu sa tɛ yolɛ’n i akunndan. (Rɔmunfuɛ Mun 5:12) Sa tɛ kun mɔ e ɲin o i sin’n yɛle sran kpɔlɛ’n. Ɲanmiɛn wá úka e naan y’a kpɔman sran kun. Ɔ maan sran kpɔlɛ’n su tranman lɛ kun.—Ezai 54:13.

BIBLU’N KAN MƐN KUN MƆ SRAN KPƆLƐ’N SU TRANMAN NUN’N I NDƐ

  1. 1. BE SU BUMAN SRAN FI LUFLE. Ɲanmiɛn Sielɛ’n m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n wá síe asiɛ’n. Yɛ ɔ́ wá yó maan bé yó ninnge mun sɛsɛsɛ asiɛ’n su wa. (Daniɛl 2:44) Sran’m be su yoman be wiengu’m be tɛ kun, yɛ bé yáci be wun sa’n cɛ́ be. Afɛ nga sran’m be wun i dɔ nga su’n, Ɲanmiɛn wá núnnún i ngba.—Liki 18:7.

  2. 2. SRAN’M BE KWLAA BE DÍ ALAJE. Sran fi su fɛman nzaje sa mun ɔ nin alɛ’n nin i sin ɲrɛnnɛn’m be ti kun. (Jue Mun 46:10) Be nga be klo fɔundi’n yɛ bé trán asiɛ’n su-ɔ. Ɔ maan i su tranlɛ’n wá yó fɛ kpa.—Jue Mun 72:7.

  3. 3. FƆ SU TRANMAN SRAN’M BE NUN KUN YƐ BÉ KÁ NGUAN NUN TITITI. Sran’m be su kloman be wiengu be nuan bui su kun. (Matie 22:39) Sran fi su wunman ɲrɛnnɛn kun, yɛ sran fi wla su bomɛn i wun sa wie m’ɔ sɛnngɛn i akunndan’n ti kun. (Ezai 65:17) Kɛ sran kpɔlɛ’n ko wie mlɔnmlɔn’n, sran’m “be wun jɔ́ be kpa fɔuun!”—Jue Mun 37:11.

?Amun klo kɛ amún trán mɛn sɔ’n nun wie? Dɔ nga su bɔbɔ’n sran kpanngban b’a yaci sran kpɔlɛ, afin be nian Biblu’n nun mmla’m be su be nanti. (Jue Mun 37:8) I sɔ’n yɛ Zoova i Lalofuɛ nga be o asiɛ wunmuan’n su’n be mian be ɲin be yo-ɔ. Kannzɛ bɔbɔ’n be finwlɛ nin be ninnge yolɛ wafa’n timan kun’n sanngɛ be bo ti kun yɛ klo be wiengu mun.—Ezai 2:2-4.

Zoova i Lalofuɛ’m be kunndɛ kɛ bé úka ɔ naan a kwla jran sran lufle bulɛ nin sran finfin yolɛ’n be ɲrun kekle. Like nga a suan’n kwla yo maan blɛblɛblɛ a yaci sran kpɔlɛ yɛ a klo ɔ wiengu mun. A kwla suan sran klolɛ. Be nga be kloman ɔ sa annzɛ be kpɔ ɔ bɔbɔ’n, a kwla klo be wie. I sɔ’n yó maan ɔ klun jɔ́ kpɛkun a nin ɔ wiengu’m bé trán klanman. I su ye dan nga á ɲɛ́n i’n, yɛle kɛ á sí like nga a kwla yo naan Ɲanmiɛn Sielɛ’n w’a sie ɔ blɛ mɔ sran kpɔlɛ’n su tranman lɛ kun’n.—Jue Mun 37:29.