Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?Á KLÉ ƝANMIƐN KƐ A SI YE?

?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?

?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?

“Sa kwlaa nga e yo’n, e yo i klolɛ bɔ Krist fa klo sran’n ti. [...] Ɔ wuli be ngba be ti, i sɔ’n ti’n, olɛ nga be o lɛ’n, nán be bɔbɔ be olɛ yɛ be wo-ɔ, sanngɛ sran ng’ɔ wuli [...] i dunman nun yɛ be wo-ɔ.”—2 Korɛntfuɛ Mun 5:14, 15.

KƐ SRAN kun cɛ e like kun m’ɔ ti i liɛ ngunmin’n, ɔ fata kɛ e si ye. Sa kun m’ɔ juli Zezi blɛ su’n, ɔ kle sɔ weiin. Cɛn kun’n, Zezi yoli sran 10 be juejue. Tukpaciɛ tɛ kpa yɛ ɔ o sran sɔ’m be wun-ɔn. Be blɛ su’n, be lemɛn i ayre. Kɛ be nun kun wunnin kɛ w’a yo juejue’n, “ɔ sɛli i sin, kɛ ɔ́ bá’n ɔ kpan manman Nyanmiɛn.” Yɛ Zezi seli kɛ: “?Be sran blu’n be ngba be wun a sa-man? Yɛ be ngwlan nga’m be li?” (Lik 17:12-17) Ndɛ sɔ mɔ Zezi kannin’n, ɔ kle kɛ, kɛ be yo e ye’n, ɔ cɛman naan e wla w’a fi su.

Tɛ mɔ Ɲanmiɛn maan Zezi fɛli i wun yili’n, ɔ leman wunsu. Ɔ ti ninnge nga Ɲanmiɛn fa cɛli e’n, be nun dan kpafuɛ’n. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si ye-ɔ?

  • Maan e si sran ng’ɔ cɛli e like’n. Kannzɛ Zezi fɛli i wun yili e’n ti tɛ’n, sanngɛ ɔ fata kɛ sran’m be yo like kun naan b’a kwla ɲan anannganman nguan’n. Kɛ Zezi srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ɔ seli kɛ: ‘Kɛ be se kɛ bé ɲán anannganman nguan’n, i bo’n yɛle kɛ bé wɔ mɔ ɔ kunngba cɛ yɛ a ti Ɲanmiɛn’n nin Zezi Klist mɔ a sunmɛnnin i’n.’ (Zan 17:3) Wienun-ɔn, be se wɔ kɛ ɔ bakan nun’n, ɔ ka kan naan w’a wu, naan bian kun yɛ ɔ deli wɔ-ɔ. ?Ngue yɛ á yó-ɔ? ?A su usaman sran sɔ’n i osu naan á sí i kpa? ?Yɛ a su usɛmɛn i like nga ti yɛ ɔ deli wɔ’n? I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn Zoova deli e. Ɔ fɛli i Wa’n mannin naan e ɲan nguan. I sɔ’n ti, maan e si i kpa naan e fa e wun e mɛntɛn i. Biblu’n se kɛ: “An fa amun wun mantan Nyanmiɛn, yɛ i kusu fɛ́ i wun mántan amun-ɔn.”—Zak 4:8.

  • Maan e lafi e ti tɛ mɔ Zezi fɛli i wun yili’n su. “Sran ng’ɔ lafi i Wa’n su’n, ɔ lɛ Anannganman nguan.” (Zan 3:36) ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ sran kun lafi Zezi su-ɔ? Like ng’ɔ yo’n, yɛ ɔ kle sɔ-ɔ. (Zak 2:17) Kɛ be man e like mɔ e sɔ nun’n, yɛ e kwla se kɛ like sɔ’n w’a yo e liɛ-ɔ. I wafa kunngba’n, kɛ Zezi fɛ i wun yili e ti tɛ’n, maan e kle kɛ ɔ yo e fɛ. Yɛle kɛ, maan e si wafa nga Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e nanti’n. Yɛ e nian su e nanti. * Asa ekun’n, maan e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ yaci sa tɛ nga e yo’n cɛ e naan e klun w’a titiman e kun. Maan e lafi su kpa kɛ, be kwlaa nga be lafi Zezi su’n, be liɛ yó ye. Yɛ be wun jɔ́ be kpa fɔuun.—Ebre Mun 11:1.

  • Maan e tran e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n i bo. Zezi kunndɛ kɛ e wla kpɛn e ti tɛ m’ɔ fɛli i wun yili’n su afuɛ kwlakwla. Ɔ seli kɛ: “An yo i kɛ nga ń yó i yɛ’n sa, maan amun wla kpɛn n su.” (Lik 22:19) Afuɛ 2017, Avrili i le 11 m’ɔ ti Jɔlɛ cɛn’n, Zoova i Lalofuɛ’m bé wla kpɛ́n Zezi i wie’n su. Cɛn sɔ’n nun’n, kɛ sɛnzɛ ko tɔ’n, bé yó aɲia kun. Ɔ dí dɔ kun. Like nga ti yɛ Zezi fɛli i wun yili e ti tɛ’n, sran kun yíyí nun. Kpɛkun, ɔ́ kán tɛ sɔ’n i su mmlusuɛ’n i ndɛ. Afuɛ sin’n, mɛn wunmuan’n nun’n, sran nga be trannin e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n i bo’n, be ju sran kɔe miliɔn 20. E kunndɛ kpa kɛ a tran aɲia sɔ’n i bo wie naan a kle Ɲanmiɛn kɛ a si ye.

^ ndɛ kpɔlɛ 7 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí Ɲanmiɛn, naan á fá ɔ wun mɛ́ntɛn i’n, suan Biblu’n nun like. Kan kle Zoova i Lalofuɛ kun naan ɔ kle wɔ. Annzɛ kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org/bci su.