Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?Á KLÉ ƝANMIƐN KƐ A SI YE?

Be cɛli e like kun m’ɔ leman wunsu’n

Be cɛli e like kun m’ɔ leman wunsu’n

LIKE kaan kun o Zɔdanin sa nun. Ɔ ti kɛ mmeli sa. Yɛ ɔ ti i cinnjin kpa. Zɔdanin seli kɛ: “Min bakan nun yɛ bian oke kun mɔ be flɛ i kɛ Risɛli’n, ɔ fa cɛli min-ɔn. Bian sɔ’n ti e janvuɛ.” Kɛ Risɛli wuli’n, be kan kleli Zɔdanin kɛ blɛ kekle nun’n, bian sɔ’n yoli i nannan yasua’n, ɔ nin i si nin i nin be ye kpa. Zɔdanin waan: “Siɛn mɔ n si sa nga Risɛli yoli’n, n bu like kaan sɔ m’ɔ fa cɛli min’n, like kpa dan.”

Kɛ be cɛ sran wie’m be like’n, be bumɛn i like fi. Sanngɛ Zɔdanin i ndɛ’n kle kɛ, be nga be si ye’n, be bu like nga be fa cɛ be’n, i like dan kpa. Biblu’n kan like kun m’ɔ leman wunsu mɔ be fa cɛli e’n i ndɛ. Ɔ se kɛ: “Nyanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n w’a mlin-man, sanngɛ ɔ nyan anannganman nguan.”—Zan 3:16.

Like sɔ mɔ be fa cɛli e’n ti’n, e kwla ɲan anannganman nguan. ?Ngue ekun yɛ ɔ kwla yo kpa tra like sɔ’n niɔn? Sran wie’m be bumɛn i like fi. Sanngɛ, Klistfuɛ nanwlɛfuɛ’m be liɛ’n, be wun kɛ “i gua’n cɛnnin lele tra su.” (Jue Mun 49:9; 1 Piɛr 1:18, 19) ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn fɛli i Wa’n mannin-ɔn?

Akoto Pɔlu yiyi nun. I waan: “Sran kun ti yɛ sa tɛ yolɛ’n bali mɛn nun-ɔn, yɛ sa tɛ sɔ’n ti yɛ maan wie’n bali-ɔ. Yɛ i ti yɛ maan wie’n wo sran’m be kwlaa be su-ɔ.” (Rɔmfuɛ Mun 5:12) Adam m’ɔ ti sran klikli’n yoli ɲin kekle Ɲanmiɛn su. I lɛ nun’n, ɔ yoli sa tɛ. I sɔ’n ti, ɔ wuli. Adam i sa tɛ sɔ’n ti yɛ sran’m be kwlaa be wu-ɔ. Afin e ti i mma mun.

“Sa tɛ’n i akatua’n yɛlɛ wie, sanngɛ like nga Nyanmiɛn fa cɛ ye’n yɛlɛ anannganman nguan’n bɔ e nyɛn i e Min Krist-Jésus [...] ti’n.” (Rɔmfuɛ Mun 6:23) Ɲanmiɛn sunmɛnnin i Wa Zezi Klist asiɛ’n su wa naan ɔ fɛ i wun yi e ti tɛ naan e ɲan e ti. Yɛle kɛ e su wuman kun. I lɛ nun’n, Ɲanmiɛn “deli” e. Yɛ sran kwlaa nga be lafi Zezi su’n, bé ɲán anannganman.—Rɔmfuɛ Mun 3:24.

Kɛ Pɔlu bu ninnge kpakpa nga Zezi Klist ti, Ɲanmiɛn mɛn i sufuɛ mun’n be akunndan’n, ɔ seli kɛ: “Nyanmiɛn b’ɔ man e like dan b’ɔ lɛ-man wunsu’n, i kwla o!” (2 Korɛntfuɛ Mun 9:15) E ti kpɔlɛ tɛ mɔ Zezi fɛli i wun yili’n, ɔ leman wunsu. ?Ngue ti ɔ? ?Ngue yɛ é yó é fá klé kɛ e si ye-ɔ? * Ndɛ akpasua nɲɔn nga bé bɛ́ i sin’n, bé wá klé wafa nga Biblu’n tɛ kosan sɔ’m be su’n. An kanngan be nun nian.

^ ndɛ kpɔlɛ 8 “E ti Krist fɛ i wun mannin.” (1 Zan 3:16) Ɲanmiɛn fɛli i Wa’n mannin naan ɔ fɛ i wun yi e ti tɛ. Ɲanmiɛn yoli sɔ naan i klun sa’n kpɛn su. Ndɛ akpasua nga’m bé wá yíyí i sɔ liɛ’n nun.