Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?Á KLÉ ƝANMIƐN KƐ A SI YE?

?Ngue ti yɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛli e’n ti kpa dan-ɔn?

?Ngue ti yɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛli e’n ti kpa dan-ɔn?

?Ngue ti yɛ kɛ be cɛ e like’n, wie liɛ’n, e bu i like dan-ɔn? E bu like nnan be akunndan ti-ɔ: (1) Sran ng’ɔ cɛli e like’n. (2) Like nga ti yɛ ɔ cɛli e like’n. (3) Wafa ng’ɔ tuli i klun cɛli e like’n. (4) Wafa nga like sɔ’n yo e ye’n. Sɛ e bu like nnan sɔ’m be akunndan’n, é wún kɛ e ti kpɔlɛ tɛ mɔ Ɲanmiɛn maan Zezi fɛli i wun yili’n, ɔ leman wunsu.

?WAN YƐ Ɔ CƐLI E LIKE’N NIƆN?

Titi’n, kɛ sran dan kun annzɛ sran nga e ɲin yi i kpa’n, ɔ cɛ e like’n, e bu i like kpa dan. Wie liɛ’n, like nga be fa cɛ e’n, i gua w’a cɛnman. Sanngɛ, e fa yo e awlɛn su like. Afin, e awlofuɛ annzɛ e janvuɛ kpa kun yɛ ɔ fa cɛli e-ɔ. I wie yɛle like nga Risɛli fa cɛli Zɔdanin mɔ e kɛnnin i ndɛ, ndɛ akpasua klikli’n nun’n. ?Yɛ e ti kpɔlɛ tɛ mɔ Zezi fɛli i wun yili’n nin? ?E bu i like dan?

Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn “sunmɛnnin i Wa kunngba’n mɛn’n nun naan e nyan nguan.” (1 Zan 4:9) Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yɛ ɔ cɛli e like sɔ’n ti’n, like sɔ’n leman wunsu. Sran fi leman ɲrun traman Ɲanmiɛn. Kɛ Jue tofuɛ kun kán Ɲanmiɛn i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Wɔ bɔ ɔ dunman’n yɛlɛ Anannganman’n, ɔ kunngba cɛ yɛ like fi nunman ɔ sin asiɛ wunmuan’n su-ɔ.” (Jue Mun 83:19) Sran ng’ɔ le ɲrun tra Ɲanmiɛn m’ɔ kwla cɛ e like’n, ɔ nunman lɛ.

Asa ekun’n, Ɲanmiɛn “ti e Si.” (Ezai 63:16) Afin i yɛ ɔ mannin e nguan-ɔn. Kpɛkun, ɔ nian e lika kɛ siɛ kpa’m be nian be mma’m be lika’n sa. Kɛ Ɲanmiɛn kán Efraimun nvle’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Efraim ti min wa kun bɔ n klo i. Min mma’m be nun’n, i yɛ n klo i dan-an. [...] N klo i kekleke. I ti saan ń sí i aunnvuɛ.” (Zeremi 31:20) Ɲanmiɛn bu be nga be su i andɛ’n, be wun akunndan sɔ wie. Ɲanmiɛn Kpli yɛ ɔ yili e-ɔ. Ɔ ti e Si, yɛ ɔ ti e Janvuɛ wie. I sɔ’n ti, like kwlaa ng’ɔ fa cɛ e’n, e bu i like kpa dan.

?NGUE TI YƐ Ɔ CƐLI E LIKE SƆ’N NIƆN?

Titi’n, kɛ sran kun cɛ e like’n, e bu i like dan. Sran sɔ’n i klun ufue’n ti, ɔ kunndɛman kɛ e yi e mɛn i.

Ɲanmiɛn klo e. I sɔ’n ti yɛ ɔ fɛli i Wa’n mannin-ɔn. Biblu’n se kɛ: ‘An nian kɛ klolɛ nga Ɲanmiɛn fa klo ye’n i ɲin fiteli dan-an: ɔ sunmɛnnin i Wa kunngba’n mɛn’n nun.’ ?Ngue ti Ɲanmiɛn yoli sɔ-ɔ? Ɔ yoli sɔ “naan e nyan nguan.” (1 Zan 4:9) Nán kɛ Ɲanmiɛn miannin ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ. Afin, Biblu’n se kɛ ‘Klist Zezi deli’ e, Ɲanmiɛn ‘i klun-ufue dan’n ti.’Rɔmfuɛ Mun 3:24.

?Ngue ti yɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛli e’n, ɔ kle kɛ ɔ ti klun ufuefuɛ dan-ɔn? Biblu’n se kɛ: “Nyanmiɛn kle ye kɛ ɔ klo e, afin kɛ e ti sa tɛ yofuɛ’n, e ti ɔ maan Krist wuli.” (Rɔmfuɛ Mun 5:8) Ɲanmiɛn wunnin kɛ e ti sa tɛ yofuɛ, naan e kwlá yoman like fi. Asa ekun’n, e nin delɛ fataman. Sanngɛ, klolɛ m’ɔ klo e’n ti’n, w’a sisimɛn i bo. Ɔ deli e. Sa sɔ mɔ Ɲanmiɛn yoli’n, e kwlá tuɛmɛn i kalɛ. Like nga Ɲanmiɛn fa cɛli e’n, ɔ kle kɛ ɔ klo e dan.

WAFA NG’Ɔ TULI I KLUN FA CƐLI E’N

Kɛ sran kun tu i klun cɛ e like’n, e bu i like dan. I li kɛ e wun kɛ like sɔ’n ti sran’n i cinnjin kpa, sanngɛ ɔ fa cɛ e’n, yɛ e bu i like kpa dan-ɔn.

Ɲanmiɛn ‘fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin.’ (Zan 3:16) Sran nga Ɲanmiɛn klo i tra Zezi m’ɔ kwla fɛ i man’n, ɔ nunman lɛ. Kɛ Ɲanmiɛn yí nglo nin asiɛ’n, nn Zezi wo i wun lɛ i sa o junman’n su. Ɔ maan, Ɲanmiɛn “klun jɔ klanman.” (Nyanndra Mun 8:30) Zezi ti Ɲanmiɛn “i anwlɛn su Ba’n.” Yɛ “ɔ fa Nyanmiɛn bɔ be wun-mɛn i’n.” (Kolɔsfuɛ Mun 1:13-15) Sran nɲɔn be afiɛn nin a mantanman kɛ Ɲanmiɛn nin Zezi be liɛ’n sa le.

Ɔ nin i sɔ ngba’n, Ɲanmiɛn ‘w’a sie-mɛn i sa i Wa’n su.’ (Rɔmfuɛ Mun 8:32) E dunman nun ti’n, ɔ fɛli i awlɛn su sran’n mannin. I sɔ’n w’a yoman pɔpɔ i sa nun.

LIKE SƆ’N YO E YE DAN

Kɛ be cɛ e like mɔ like sɔ’n yo e ye’n, e bu i like kpa dan. Wienun-ɔn, y’a tɔ tukpacɛ. Kpɛkun, e kwlá toman ayre ng’ɔ kwla yo e juejue’n. Afin, i gua’n cɛnnin dan. Kpɛkun, sran kun w’a to ayre sɔ’n w’a man e. Nanwlɛ, é yó sran sɔ’n i mo. Afin, w’a yo e ye dan.

‘Kɛ Adam ti sran’m be kwlaa be wu’n, i kunngba’n, Klist ti Ɲanmiɛn maan sran’m be kwlaa bé ɲán nguan ekun.’ (1 Korɛntfuɛ Mun 15:22) E kwlakwla e ‘wu.’ Afin, e ti Adam i mma mun. E kwlá seman kɛ e tɔman tukpacɛ, annzɛ e wuman. Asa ekun’n, e ngunmin e nin Ɲanmiɛn e kwlá siesieman e afiɛn naan ɔ bu e sran kpa. E ti klɔ sran, yɛ e kwlá yoman naan e nin e wiengu mun y’a ‘nyan nguan.’ Biblu’n se kɛ: “Sran kun sa de i niaan uflɛ-ɔ, ɔ yoman ye. Sran fi kusu kwlá manman Nyanmiɛn i sika kɛ ɔ́ fá tó i bɔbɔ i ti. [...] Be kwlá nyɛnmɛn i nuan sika naan b’a to.” (Jue Mun 49:8, 9) Nanwlɛ, ɔ fata kɛ be de e. Afin, e kwlá deman e wun.

Klolɛ mɔ Zoova klo e’n ti’n, sɛ é kwlá sé’n, ɔ toli “ayre” mannin e. Yɛle kɛ, ɔ fali Zezi mannin naan e “nyan nguan.” ?Ngue ti yɛ kɛ ɔ fali Zezi mannin’n ti’n, e kwla ɲan nguan-ɔn? Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn “i Wa Jésus i mmoja’n maan e wun sa tɛ kwlaa wíe.” Sɛ e lafi tɛ nga Zezi fɛli i wun yili’n su’n, Ɲanmiɛn yáci sa tɛ nga e yo’n cɛ́ e. Yɛ é kwlá ɲán anannganman nguan. (1 Zan 1:7; 5:13) ?Be nga be wuli’n be liɛ’n yó sɛ? Biblu’n se kɛ: “Kɛ bɔ sran kun ti yɛ wie’n bali’n, sran kun [Zezi] kusu ti yɛ sɛ sran wu-ɔ ɔ́ cɛ́n-ɔn.”—1 Korɛntfuɛ Mun 15:21. *

Ɲanmiɛn i klun ufue dan’n ti, Zezi fɛli i wun yili e ti tɛ. Sran ng’ɔ le ɲrun tra Ɲanmiɛn m’ɔ kwla man e like klun ufue su sɔ’n, ɔ nunman lɛ. Yɛ sran uflɛ fi kwlá tumɛn i klun cɛman e like kɛ nga Ɲanmiɛn Zoova fa yoli’n sa. Asa ekun’n, tɛ mɔ Zezi fɛli i wun yili’n i su ye nga e ɲɛn i’n, ɔ cɛnnin. Yɛle kɛ, cɛn wie lele e su yoman sa tɛ kun. Yɛ e su wuman kun. Nanwlɛ, like nga Zoova cɛli e’n, ɔ leman wunsu.

 

^ ndɛ kpɔlɛ 19 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí sran cɛnlɛ’n i su ndɛ ekun’n, nian fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? i ndɛ tre 7 nun. Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili-ɔ. A kwla ko fɛ i ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org/bci su.