Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Sran like cɛlɛ’n ti kpa dan

Sran like cɛlɛ’n ti kpa dan

BE FLƐ bla kun kɛ Alɛksandra. Cɛn kun’n, ɔ fuli loto nun naan ɔ́ kɔ́ nvle uflɛ nun. Kɛ be juli Amlɛnkɛn’m be mɛn’n i ja ngua lɔ nvle nɲɔn be aɲialiɛ’n su’n, be jrannin kan. Ɔ tili sran kun i nɛn. Sran’n seli kɛ: “Loto’n kwla kɔ. Sanngɛ, Sinua gbanflɛn’n ká wa.” Kɛ Alɛksandra tili ndɛ sɔ’n, ɔ jrali. Ɔ wunnin kɛ Sinua gbanflɛn kun su kplin i ɲin kpa yíyí ndɛ kun nun klé polisie’n Ɛspaɲɔlu nun. Alɛksandra wunnin kɛ Sinua gbanflɛn’n siman Ɛspaɲɔlu i kan kpa. Aɲia nga Zoova i Lalofuɛ nga be kan Sinua’n be yo’n, Alɛksandra kɔ be bo titi. I sɔ’n ti, ɔ seli Sinua gbanflɛn’n kɛ ɔ kan ndɛ’n kle i, naan ɔ́ kán klé polisie bian’n Ɛspaɲɔlu nun.

Alɛksandra seli Polisie bian’n kɛ Sinua’n waan ɔ le fluwa ngba. Sanngɛ, sran wie’m be wuɛli i fluwa nin i bo sika’n kwlaa. Polisie bian’n w’a faman su. I kpa bɔbɔ’n, ɔ buli i kɛ Alɛksandra yɛ ɔ su fa aofuɛ sɔ m’ɔ leman fluwa’n kɔ́-ɔ. I agualiɛ su’n, polisie’n fali gbanflɛn’n i ndɛ’n su. Sanngɛ, kɛ m’ɔ leman fluwa fi’n ti’n, ɔ fuli i alamannin kotokun 10. Kɛ mɔ gbanflɛn’n leman sika’n ti’n, Alɛksandra tuali sika sɔ’n. Gbanflɛn’n wunman wafa ng’ɔ́ yó Alɛksandra i kwla’n. Ɔ seli Alɛksandra kɛ, ɔ́ wá yí i sika’n mɛ́n i, naan ɔ́ mɛ́n i kotokun 10 trá su. Alɛksandra w’a kplinman su. Ɔ seli gbanflɛn’n kɛ i ye yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yó-ɔ. I sin’n, ɔ fali fluwa wie mɔ be yiyi Biblu’n nun ndɛ’m be nun’n mannin gbanflɛn’n. Kpɛkun, ɔ seli i kɛ ɔ kunndɛ Zoova i Lalofuɛ mun naan be kle i Biblu’n nun like.

Kɛ e ti i kɛ sran wie’m be yo aofuɛ’m be ye’n, i sɔ’n yo e fɛ dan. Ɲanmiɛn sulɛ wafa kwlaa nun’n, sran’m be yo be wiengu’m be ye. Be nga be suman Ɲanmiɛn bɔbɔ’n, be yo sɔ wie. ?Sɛ wɔ yɛ a wunnin Sinua gbanflɛn’n, á yó i ye kɛ Alɛksandra liɛ’n sa? Kosan sɔ’n ti cinnjin kpa. Afin, Zezi seli kɛ: “Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ ti kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.” (Sa Nga Be Yoli’n 20:35) Fluwa sifuɛ dandan mun bɔbɔ, be se kɛ sran like cɛlɛ’n ti kpa. Like nga ti yɛ be se sɔ’n, maan e kɛn i ndɛ.

SRAN NG’Ɔ MAN SRAN LIKE “KLUN-UFUE SU’N”

Sran’m be sieli i nzɔliɛ kɛ, sran ng’ɔ cɛ i wiengu like’n, ɔ di aklunjuɛ. Kɛ akoto Pɔlu wunnin kɛ i niaan Klistfuɛ wie’m be mannin be wiengu nga sa yalɛ o be su’n, be like’n, ɔ seli kɛ: “Sran ng’ɔ man Nyanmiɛn like i klun-ufue su’n, i klun jɔ i wun.” (2 Korɛntfuɛ Mun 8:4; 9:7) Ndɛ nga Pɔlu kannin’n, ɔ kleman kɛ Klistfuɛ’m be klun m’ɔ jɔ’n i ti yɛ be man be wiengu’m be like-ɔ. Sanngɛ, like mɔ be mɛn i klun ufue su’n, i ti yɛ be klun jɔ-ɔ.

Fluwa sifuɛ’m be waan ‘kɛ e cɛ sran like’n, ɔ yo e fɛ. E nin e wiengu mun e afiɛn mantan. E lafi e wun su. Yɛ e klun jɔ. Be wunnin kɛ like kun o e ti nun miɛn nun lɔ yɛ ɔ di junman sɔ’n niɔn.’ Fluwa sifuɛ wie mun ekun be wunnin kɛ ‘kɛ e man sran sika’n, e di aklunjuɛ tra kɛ e bɔbɔ e di sika sɔ’n.’

Wie liɛ’n, e kunndɛ kɛ é cɛ́ sran like. Sanngɛ, ɔ yo e kɛ like sɔ’n w’a sɔnman sa. Sɛ ɔ yo e sɔ’n, maan e wla kpɛn su kɛ nán like i kpanngban mɔ e man’n, yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn. Sanngɛ, like nga be mɛn “i klun ufue su” mɔ be di su aklunjuɛ’n yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn. Yɛ sran ngba kwla yo sɔ. Zoova i Lalofuɛ kun klɛli be nga be yi fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n be fluwa. Kpɛkun, ɔ sieli su sika kan. Ɔ seli kɛ: “I afuɛ ko ju wie yɛ, sika nga n fa guɛ i Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ sika guawlɛ’n nun’n, ɔ juman lika fi.” Sanngɛ, ɔ kan guali su kɛ: “Like nga Ɲanmiɛn Zoova man min’n, ɔ tra nga n fa mɛnnin i’n. [...] Amun ti yɛ n kwla man like kan-ɔn. I sɔ’n yo min fɛ.”

Sanngɛ, nán sika ngunmin yɛ e kwla fa cɛ sran-ɔn. Ninnge nga e kwla fa cɛ sran’n be sɔnnin.

SRAN NG’Ɔ CƐ I WIENGU LIKE’N Ɔ YO I BƆBƆ I WUN KPA

Klun ufuefuɛ’n yo i wiengu ye, yɛ ɔ yo i bɔbɔ i wun kpa wie.

Biblu’n se kɛ: “Sran nga i klun ti ufue’n, i bɔbɔ wun kpa yɛ ɔ́ yó i lɛ-ɔ. Sran nga bɔ i klun yo wi’n, ɔ yo i bɔbɔ i wun tɛ.” (Nyanndra Mun 11:17) Sran nga i klun ti ufue’n, ɔ bumɛn i bɔbɔ i wun akunndan. Ɔ tu i klun yo i wiengu’m be ye. Sran ng’ɔ yo sɔ’n, ɔ yo i bɔbɔ i wun kpa. I wie yɛle kɛ, i wun kpɛjɛ i.

Fluwa sifuɛ wie’m be wunnin kɛ be nga be ti klun ufuefuɛ’n, be tɔman tukpacɛ tikatika. Be ti juejue. Yɛ be wla boman be wun dan. Tukpacifuɛ nga be yo be wiengu’m be ye’n, be wun fa be feke kan. Asa ekun’n, fluwa sifuɛ’m be wunnin kɛ, kɛ nzanboɛfuɛ nga be su yaci nzan nɔnlɛ’n be tu be klun be yo sran ye’n, be wla’n boman be wun dan. Wie liɛ bɔbɔ’n, be yaci nzan’n i nɔnlɛ mlɔnmlɔn.

Like nga ti yɛ ɔ ti sɔ’n yɛle kɛ, ‘be nga be si aunvuɛ, mɔ be ti klun ufuefuɛ’n, be wla gua ase kan.’ Sran ng’ɔ mɛn i wiengu like klun ufue su’n, i klun titimɛn i dan, yɛ i mmoja’n nanti klanman. Be nga be wun’n annzɛ be yi’n sacili’n, mɔ be yo be wiengu’m be ye’n, be wla boman be wun dan.

Nanwlɛ, sran ng’ɔ ti klun ufuefuɛ’n, ɔ yo i bɔbɔ i wun kpa.

SƐ E CƐ E WIENGU’M BE LIKE’N, BÉ NÍAN SU YÓ WIE

Zezi seli kɛ: “An cɛ sran like, yɛ Nyanmiɛn kusu ɔ cɛ amun wie-ɔ, ɔ́ mán amun kpanngban kɛ like bɔ be su be tintin su, yɛ be kejekeje i, b’ɔ yi bu gua’n sa, afin suliɛ nga an su nun man sran wie mun’n, i kunngba’n nun yɛ Nyanmiɛn sú nun mán amun-ɔn.” (Lik 6:38) Titi’n, kɛ e cɛ sran like’n, sran’n yo e kwla, annzɛ kusu ɔ nian su yo wie. Be nga be yo sɔ’n, be kaci janvuɛ.

Be nga be ti klun ufuefuɛ’n, be kaci janvuɛ.

Fluwa sifuɛ wie’m be wunnin kɛ ‘sran’m be kunndɛ kɛ bé nían be nga be ti klun ufuefuɛ’n be ayeliɛ’n su.’ Kɛ sran’m be kanngan wafa nga sran wie’m be yoli be wiengu ye fluwa’m be nun’n, be yo be wiengu’m be ye wie. Wie liɛ’n, be kanngan ndɛ sɔ mun ɛntɛnɛti su. Ɔ maan, sran kunngba cɛ i wun ndɛ’n ti’n, sran kɔe 100 bɔbɔ be kwla yo sa kpa. Wie liɛ bɔbɔ be siman sran sɔ’n annzɛ be nin a wunmɛn i le.’ I sɔ’n kle kɛ, sran kunngba i klun ufue ayeliɛ’n kwla sa i akpasua’n su sran kpanngban. ?Wan yɛ ɔ kunndɛman kɛ ɔ nin klun ufuefuɛ’m bé trán-ɔn? Nanwlɛ, sɛ ɔ ti kɛ sran’m be dan lika be ti klun ufuefuɛ’n, nn é ɲán su ye dan.

Sa kun m’ɔ juli Etazinin lɔ’n, ɔ kle sɔ weiin. Yɛle kɛ, aunmuan dan kpa kun fitali lɔ klɔ kun su. Ɔ sacili sran’m be ninnge kpanngban. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zoova i Lalofuɛ’m be ko ukali be nga be ninnge’m be sacili’n. Kɛ bé yó sran kun i sua’n, be wunnin kɛ sran sɔ’n i mantanfuɛ’n i sua’n sacili wie. Ɔ maan, be yoli sua sɔ’n. Kɛ ɔ cɛli kan’n, bian’n klɛli aniaan nga be o Zoova i Lalofuɛ’m be bo bia’n su lɔ’n be fluwa. Ɔ seli kɛ: ‘N lá be ase lele. Sran nga be klun ti ufue kɛ be sa’n, b’a sɔnman.’ Bian sɔ’n seli kɛ junman nga Zoova i Lalofuɛ’m be di’n ɔ yo ɲɛnmɛn dan. I sɔ’n ti, ɔ mannin i klunklo like naan ɔ́ fá súan be bo.

MAAN E NIAN ƝANMIƐN M’Ɔ TI KLUN UFUEFUƐ’N I AYELIƐ’N SU

Fluwa sifuɛ’m be sieli like kun m’ɔ yo ɲɛnmɛn’n i nzɔliɛ. Yɛle kɛ, “Sran ye yolɛ’n ti sran’m be nzuɛn.” Be sieli i nzɔliɛ wie kɛ ba kanngan “nga be nin a ijɔman bɔbɔ’n, be ayeliɛ’n kle kɛ be klun ti ufue. ?Ngue ti-ɔ? Biblu’n se kɛ “Nyanmiɛn yili sran’n kɛ i bɔbɔ sa.” Ɔ maan, e fa Ɲanmiɛn i nzuɛn’n.—Bo Bolɛ 1:27.

Ɲanmiɛn Zoova i nzuɛn kun m’ɔ yo ɲɛnmɛn’n yɛle kɛ ɔ ti klun ufuefuɛ. Ɔ mannin e nguan. Kpɛkun ɔ man e like kwlaa nga sran ɲɛn i-ɔ, i klun jɔ’n. (Sa Nga Be Yoli’n 14:17; 17:26-28) Sɛ e suan Biblu’n nun like’n, é sí Ɲanmiɛn kpa. Yɛ é sí ninnge kpakpa nga cɛn wie lele ɔ́ yó mán klɔ sran mun’n. * (1 Zan 4:9, 10) Ɲanmiɛn Zoova ti klun ufuefuɛ dan. Yɛ ɔ yili e kɛ i bɔbɔ sa. Ɔ maan, sɛ e klun ti ufue’n i su ɔ. Maan e yo klun ufuefuɛ titi. Sɛ e yo sɔ’n, é yó e bɔbɔ e wun kpa. Yɛ Ɲanmiɛn klun jɔ́ e wun.—Ebre Mun 13:16.

?Alɛksandra mɔ e kɛnnin i ndɛ, ndɛ nga i bo bolɛ nun’n, ɔ wla te kpɛn i su? Kɛ ɔ yoli Sinua gbanflɛn’n i ye’n, sran kun seli i kɛ ɔ sacili i sika’n ngbɛn. Sanngɛ, gbanflɛn’n flɛli i janvuɛ wie mun telefɔnun nun. Ɔ maan, kɛ be juli’n, be yili Alɛksandra i kotokun 10 be mɛnnin i. Asa ekun’n, gbanflɛn’n nantili afɔtuɛ nga Alɛksandra mɛnnin i’n su. Yɛle kɛ, ɔ boli Biblu’n nun like suanlɛ bo. Kɛ ɔ dili anglo nsan’n, be wunnin be wun Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia dan kun mɔ be yoli i Sinua nun Peru lɔ’n, i bo. Gbanflɛn sɔ’n le aliɛ tɔnwlɛ lika kun. Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ lá Alɛksandra i ase. I sɔ’n ti, ɔ fali Alɛksandra nin sran wie mɔ be bali aɲia’n i bo wie’n, be ɔli lika sɔ’n nun lɔ like dilɛ.

Sran like cɛlɛ’n man aklunjuɛ. Yɛ like kpa kwlaa nga be fa man sran’n, ɔ fin Ɲanmiɛn Zoova. I sɔ’n ti, be nga be kle be wiengu’m be like lele be si Ɲanmiɛn’n, be klun jɔ dan. (Zak 1:17) ?Sran sɔ’m be kle ɔ like wie?

^ ndɛ kpɔlɛ 21 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí nun kpa ekun’n, nian fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? nun. Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili ɔ. A kwla ko fɛ i ɛntɛnɛti adrɛsi www.jw.org/bci su. Tin FLUWA MUN > FLUWA NIN FLUWA PƐPLƐƐPLƐ MUN su.