Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 2 2017 | ?Á klé Ɲanmiɛn kɛ a si ye?

?AMUN BU I SƐ?

?Like m’ɔ leman wunsu mɔ Ɲanmiɛn fa cɛli e’n yɛle benin?

Biblu’n se kɛ: Nyanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin.”Zan 3:16.

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn fali Zezi mannin naan e dunman nun ti ɔ wu-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si ye-ɔ? Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga yiyi nun.

 

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Be cɛli e like kun m’ɔ leman wunsu’n

Biblu’n kan like kun mɔ be fa cɛli e m’ɔ leman wunsu’n i ndɛ. Like sɔ’n ti e kwla ɲan anannganman nguan. ?Like kun o lɛ mɔ i kpa tra ngalɛ’n niɔn?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue ti yɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛli e’n ti kpa dan-ɔn?

?Ngue ti yɛ kɛ be cɛ e like’n, wie liɛ’n, e bu i like dan-ɔn? Like nnan ti-ɔ. Sɛ e bu be akunndan’n, é sí e ti kpɔlɛ tɛ’n i su ye.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?

?Klolɛ mɔ Klist fa klo e’n ti’n, ngue yɛ e kunndɛ kɛ é yó-ɔ?

?Ɔ fataman kɛ Ɲanmiɛn i junman difuɛ’m be ja bla annzɛ bian?

Ɲanmiɛn sulɛ wafa wie’m be nun’n, be waan ɔ fataman kɛ be kpɛnngbɛn’m be ja bla. ?Sanngɛ, ndɛ benin yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan-ɔn?

B’a yoman kanga kun

Lalafuɛ nun’n, kɛ Ɲanmiɛn wunnin kɛ i nvle’n nunfuɛ’m be di kanga’n, ɔ deli be. Andɛ’n, sran kpanngban be te di junman kɛ kanga sa.

Sran like cɛlɛ’n ti kpa dan

Kɛ e cɛ sran like’n, ɔ yo e fɛ. Ɔ yo e wiengu’m be fɛ wie. Yɛ e nin be e afiɛn mantan. ?É yó sɛ naan y’a man sran like klun ufue su?

Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan ɔn?

Biblu’n waan “kɛ mɛn’n ɔ́ kɔ́ i bue nuan’n, lika’n ɔ́ yó kekle.” ?I sɔ yɛ andɛ e wun i-ɔ?

Ɛntɛnɛti su ninnge wie mun ekun

?Wafa sɛ yɛ tɛ nga Zezi yili’n ‘ɔ kpɔ sran kpanngban be ti-ɔ’?

?Wafa sɛ yɛ e ti kpɔlɛ tɛ’n kwla de e sa tɛ’n i sa nun-ɔn?