Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Wafa sɛ yɛ tɛ nga Zezi yili’n ‘ɔ kpɔ sran kpanngban be ti-ɔ’?

?Wafa sɛ yɛ tɛ nga Zezi yili’n ‘ɔ kpɔ sran kpanngban be ti-ɔ’?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Tɛ nga Zezi yili’n yɛ Ɲanmiɛn fa de klɔ sran mun sa tɛ’n nin wie’n be sa nun-ɔn. Biblu’n se kɛ Zezi i mmoja m’ɔ guɛli i ase’n ɔ ti sran’m be ti kpɔlɛ like. (Efɛzifuɛ Mun 1:7; 1 Piɛli 1:18, 19) I sɔ’n ti’n, Zezi seli kɛ ɔ bali kɛ “ɔ́ fɛ́ i nguan’n mán naan ɔ́ kpɔ́ sran kpanngban be ti.”—Matie 20:28.

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ ‘be kpɔ sran kpanngban be ti-ɔ’?

 Sran klikli nga Ɲanmiɛn yili i’n yɛle Adan. Kɛ Ɲanmiɛn yí i’n fɔ nunmɛn i nun. Ɲanmiɛn yili i kɛ ɔ tran nguan nun tititi. Sanngɛ kɛ mɔ i ɲin w’a yimɛn i’n ti’n, w’a ɲanman nguan sɔ’n kun. (Bo Bolɛ 3:17-19) Kɛ ɔ wa wuli ba’n, fɔ’n sali be. (Rɔmunfuɛ Mun 5:12) I sɔ’n ti’n, Biblu’n se kɛ Adan yoli i bɔbɔ nin i mma’m be “atɛ” sa tɛ’n nin wie’n be sa nun. (Rɔmunfuɛ Mun 7:14) Kɛ mɔ fɔ’n wo ba sɔ’m be nun’n ti’n, be nun wie fi kwlá kpɔman sran’m be ti naan b’a ɲan like ng’ɔ fili Adan i sa’n ekun.—Jue Mun 49:7, 8.

 Kɛ Ɲanmiɛn wunnin kɛ Adan i mma’m be o afɛ nun’n, be yoli i aunnvɔ. (Zan 3:16) Sanngɛ Ɲanmiɛn i sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ti’n, ɔ kwlá seman kɛ ɔ́ yáci be sa tɛ’n cɛ́ be sa ngbɛn. Ɔ fata kɛ ɔ jran like kun su naan w’a yo sɔ. (Jue Mun 89:14; Rɔmunfuɛ Mun 3:23-26) Kɛ m’ɔ klo sran mun’n ti’n, ɔ yoli like sɔ’n. Like sɔ’n ti’n, ɔ́ yáci be sa tɛ’n cɛ́ be kpɛkun ɔ́ núnnún sa tɛ’n úka su. (Rɔmunfuɛ Mun 5:6-8) Like sɔ’n yɛle e ti kpɔlɛ tɛ’n.

?Ngue yɛle e ti kpɔlɛ tɛ’n?

 Biblu’n nun’n, kɛ be se kɛ e ti kpɔlɛ tɛ’n ɔ ti like nsan:

  1.   Ɔ ti kalɛ mɔ be tua-ɔ.Kalɛ 3:46, 47.

  2.   Ɔ yo maan sran ɲɛn i ti, ɔ de i.—Ezipti Lɔ Tulɛ 21:30.

  3.   Ɔ fata kɛ ɔ nin like ng’ɔ sacili’n be sɛ. a

 Maan e nian wafa nga tɛ nga Zezi Klisi yili’n, ɔ nin ninnge nsan sɔ’m be kɔ likawlɛ’n.

  1.   Ɔ ti kalɛ mɔ be tua-ɔ. Biblu’n se kɛ be “toli” Klisifuɛ mun. (1 Korɛntifuɛ Mun 6:20; 7:23) Zezi i mmoja’n yɛ be fa toli be-ɔ. Be fa toli sran mɔ “be fin akpasuaakpasua kwlaa su’n, mɔ be kan aniɛn wafawafa kwlaa’n, mɔ be fin nvlenvle kwlaa nun’n, ɔ nin mɛnmɛn kwlaa nun’n.”—Sa Nglo Yilɛ 5:8, 9.

  2.   Ɔ yo maan sran ɲɛn i ti. Tɛ nga Zezi yili’n ti’n “e kwla ɲan e ti sa tɛ’n i sa nun.”—1 Korɛntifuɛ Mun 1:30; Kolɔsufuɛ Mun 1:14; Ebre Mun 9:15.

  3.   Ɔ fata kɛ ɔ nin like ng’ɔ sacili’n be sɛ. Tɛ nga Zezi yili’n ɔ nin nguan ng’ɔ fili Adan i sa’n be sɛ. Afin Zezi kusu’n fɔ nunmɛn i nun. (1 Korɛntifuɛ Mun 15:21, 22, 45, 46) Biblu’n se kɛ: “Kɛ nga sran kunngba [Adan] i ɲin kekle’n ti’n, sran kpanngban be kacili sa tɛ yofuɛ’n sa’n, i wafa kunngba’n, sran kunngba [Zezi Klisi] i aɲinyiɛ’n ti’n, bé bú sran kpanngban be sran kpa.” (Rɔmunfuɛ Mun 5:19) Like nga ti yɛ sran kunngba i wie’n kwla kpɔ sa tɛ yofuɛ kaka be ti’n i bo’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Ɔ maan ‘like ng’ɔ nin i fata’n naan b’a fa kpɔ sran’m be kwlaa be ti’n’ yɛle Zezi i nguan’n.—1 Timote 2:5, 6.

a Biblu’n nun’n, ndɛ mma nga be kacili i kɛ “be ti kpɔlɛ’n” be fa kan kalɛ mɔ be tua’n annzɛ like kun m’ɔ le gua mɔ be to’n i ndɛ. I wie yɛle kɛ Ebre nun kafaa’n i bo’n yɛle “kata su.” Yɛ be fa kan sa tɛ’n i su katalɛ’n i ndɛ. (Jue Mun 65:3) Kpɛkun ndɛ kofɛɛ’n i liɛ’n be fa kan like nga be tua naan b’a kata sa tɛ’n su’n i ndɛ. (Ezipti Lɔ Tulɛ 21:30) I kunngba’n Glɛki nun ndɛ litrɔn’n mɔ be kaci i kɛ “be ti kpɔlɛ’n,” be kwla kaci i ekun kɛ “be ti kpɔlɛ like.” (Matie 20:28; The New Testament in Modern Speech, Risaa Flansisi Wuemɔnfu yɛ ɔ klɛli-ɔ.) Fluwa sifuɛ nga be ti Glɛki’n be fa ndɛ mma sɔ’n be kan like nga be tua naan b’a kpɔ sran kun mɔ be trɛli i lomuɛn ɔli’n annzɛ m’ɔ ti kanga’n i ti’n i ndɛ.