Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб реинкарнасија тәлими дәстәкләјирми?

Мүгәддәс Китаб реинкарнасија тәлими дәстәкләјирми?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Хејр. Мүгәддәс Китабын һеч бир јериндә «реинкарнасија» сөзүнә раст ҝәлинмир. Реинкарнасија руһун өлмәзлији тәлиминә әсасланыр. Мүгәддәс Китабда исә ачыгланыр ки, инсан торпагдан јараныб вә өләндә мөвҹудлуғуна сон гојур (Јарадылыш 2:7; Һизгијал 18:4). Инсанын дахилиндә о өлдүкдән сонра јашамаға давам едән һеч нә јохдур (Јарадылыш 3:19; Ваиз 9:5, 6).

Реинкарнасија илә дирилмә арасында фәрг нәдәдир?

Мүгәддәс Китабда јазылмыш дирилмә тәлими өлмәз руһ тәлиминә әсасланмыр. Дирилмә вахты ҝәлиб чатанда өлән инсанлар Аллаһын ҝүҹү илә һәјата гајыдаҹаглар (Мәтта 22:23, 29; Һәвариләрин ишләри 24:15). Дирилмә өлмүш инсанларын бир даһа өлмәмәк шәртилә јени дүнјада дирилмәләри илә бағлы ҝөзәл үмиддир (2 Бутрус 3:13; Вәһј 21:3, 4).

Реинкарнасија вә Мүгәддәс Китаб һагда јанлыш фикирләр

Сәһв. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Илјас пејғәмбәр реинкарнасија олуб Вәфтизчи Јәһјада бәдәнләниб.

Доғру. Аллаһ пејғәмбәрлик етмишди: «Илјас пејғәмбәри јаныныза ҝөндәрәҹәјәм». Иса Мәсиһ бу пејғәмбәрлијин вәфтизчи Јәһја үзәриндә јеринә јетдијини ҝөстәрмишди (Мәлаки 4:5, 6; Мәтта 11:13, 14). Амма бу демәк дејил ки, Илјас пејғәмбәр реинкарнасија олуб Вәфтизчи Јәһјада бәдәнләниб. Јәһја өзү дә демишди ки, о, Илјас дејил (Јәһја 1:21). Садәҹә Илјас пејғәмбәр кими, Вәфтизчи Јәһја да инсанлара Аллаһын хәбәрини чатдырыб, онлары төвбәјә чағырырды (1 Падшаһлар 18:36, 37; Мәтта 3:1). Јәһја һәмчинин «Илјас пејғәмбәр кими, ҝүҹә вә һөрмәтә» саһиб иди (Лука 1:13—17, «Good News Translation»).

Сәһв. Мүгәддәс Китабда реинкарнасија «јенидән доғулмаг» ифадәси кими верилир.

Доғру. Мүгәддәс Китабда јазылан јенидән доғулмаг инсан сағ икән руһани мәнада јенидән доғулмағыны нәзәрдә тутур (Јәһја 1:12, 13). Бу јенидән доғулма кечмиш һәрәкәтләрин гачылмаз нәтиҹәси дејил, әксинә ҝәләҹәк үмидинә малик олан инсанлара Аллаһын вердији әнамдыр (Јәһја 3:3; 1 Бутрус 1:3, 4).