Контентә кеч

Һәјат вә өлүм

Life

Һәјатын мәнасы нәдәдир?

«Һәјатын мәнасы нәдәдир?» суалыны өзүнүзә вермисинизми? Мүгәддәс Китабда бу суала верилән ҹавабы өјрәнин.

Аллаһын мәним үчүн олан ирадәси нәдән ибарәтдир?

Аллаһын ирадәсини өјрәнмәк үчүн сизә хүсуси ишарә алмаг, јуху ҝөрмәк вә ја ҝөјдән сәс ешитмәк лазымдырмы? Мүгәддәс Китабын ҹавабыны өјрәнин.

«Һәјат китабында» кимләрин адлары јазылыб?

Аллаһ Ону садиг оланлары јадда сахлајаҹағыны вәд едир. Бәс сизин адыныз Онун «һәјат китабы»на дүшүб?

Death

Инсан нијә өлүр?

Мүгәддәс Китабын бу суала вердији ҹаваб бизә һәм тәсәлли, һәм дә үмид верир.

Инсан өләндә нә баш верир?

Өлән инсанын әтрафда баш верәнләрдән хәбәри вар?

Өлүм горхусунун өһдәсиндән неҹә ҝәлмәк олар?

Өлүм гаршысында ваһимәли горхудан азад олмаг сизә һәјатдан севинҹ дујмаға көмәк едәҹәк.

Клиники өлүм вәзијјәтиндә оланларын данышдыглары нәји фикирләшмәјә әсас вермир?

Өлүмдән сонракы һәјатын ани ҝөрүнтүсү? Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан Лазарын дирилмә һадисәси бу мәсәләјә бир аз ајдынлыг ҝәтирир.

Нә вахт өләҹәјимиз әввәлҹәдән мүәјјәнләшдирилиб?

Нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «өлмәјин өз вахты» вар?

Heaven and Hell

Мүгәддәс Китабда «ҝөј» сөзү һансы мәналарда ишләнир?

Бу сөзүн Мүгәддәс Китабда 3 әсас мәнасы вар.

Кимләр ҝөјдә јашајаҹаг?

Бүтүн јахшы инсанларын ҝөјә галхмасы сәһв фикирдир. Бәс Мүгәддәс Китаб нә өјрәдир?

Одлу ҝөл нәдир?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «Өлүм илә Мәзарын» ачары Иса Мәсиһдәдир. Бәс ҝөрәсән одлу ҝөлүн дә ачары ондадыр?

Hope for the Dead

Дирилмә нәдир?

Кимләрин дириләҹәјини билмәк сизи тәәҹҹүбләндирә биләр.