Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри 24:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булуса гаршы иттиһамлар (1—9)

  • Булус өзүнү Феликсин гаршысында мүдафиә едир (10—21)

  • Булусун мәсәләси ики иллик тәхирә салыныр (22—27)

24  Беш ҝүндән сонра баш каһин Һәнәнја+ бир нечә ағсаггалы вә Тертулл адында бир натиги* јанына алыб ора ҝәлди. Онлар Булусла бағлы шикајәтләрини валијә билдирдиләр.+  Тертулла сөз вериләндә о, Булусу иттиһам етмәјә башлады: «Зати-алиләри ҹәнаб Феликс! Сәнин сајәндә өлкәдә бөјүк әмин-аманлыг һөкм сүрүр, узагҝөрәнлијин сајәсиндә бу халгын арасында ислаһатлар апарылыр.  Биз һәмишә вә һәр јердә бүтүн бунлар барәдә бөјүк миннәтдарлыг һисси илә данышырыг.  Амма вахтыны чох алмамаг үчүн гыса данышаҹағам. Риҹа едирәм, лүтфән бизи динлә.  Бу адам ҹәмијјәт үчүн бир бәладыр.+ О, јер үзүндә јашајан бүтүн јәһудиләри гијама галдырыр,+ өзү дә нәсрани+ тәригәтинин башчысыдыр.  Биз ону мәбәди мурдарламаг истәјәндә тутдуг.+  *⁠——  Ону сорғу-суала чәк, өзүн дә ҝөрәҹәксән ки, бизим иттиһамларымыз доғрудур».  Јәһудиләр дә бу иттиһамларын доғру олдуғуну иддиа едәрәк Булуса гаршы һүҹума кечдиләр. 10  Вали башыјла ишарә едиб Булуса сөз верди. Булус деди: «Узун илләрдир ки, сән бу халга һакимлик едирсән. Буну билдијим үчүн гаршында өзүмү мүдафиә етмәјә һазырам.+ 11  Сән өзүн дә өјрәнә биләрсән ки, ибадәт үчүн Јерусәлимә ҝетмәјимдән һеч он ики ҝүн кечмәмишди.+ 12  Һеч кәс мәним мәбәддә киминләсә мүбаһисә етдијими, синагогда ја да шәһәрдә ҹамааты гызышдырдығымы ҝөрмәјиб. 13  Онлар инди мәнә гаршы сүрдүкләри иттиһамлары да сәнин гаршында сүбут едә билмәзләр. 14  Амма буну бојнума алырам ки, мән онларын “тәригәт” адландырдыглары јола әсасән ата-бабаларымын Аллаһына+ гуллуг едир, Төвратда* вә Пејғәмбәрләрин китабында јазылмыш һәр шејә инанырам,+ 15  Аллаһын һәм салеһләри, һәм дә гејри-салеһләри+ дирилдәҹәјинә+ үмид едирәм. Онларын өзләри дә буна үмид едирләр. 16  Бу сәбәбдән һәмишә чалышырам ки, һәм Аллаһын, һәм дә инсанларын гаршысында виҹданымы тәмиз сахлајым.+ 17  Мән узун илләрдән сонра Јерусәлимә ҝәлдим ки, топланмыш ианәләри+ халгыма чатдырым вә Аллаһа гурбан тәгдим едим. 18  Мән мәбәддә идим вә артыг пакланмышдым,+ дедијим ишләрлә мәшғул олдуғум заман онлар ҝәлдиләр. Мән нә башыма адам топламышдым, нә дә һај-күј галдырмышдым. Орада Асија әјаләтиндән олан јәһудиләр дә вар иди. 19  Әҝәр онларын мәнә гаршы шикајәти варса, өзләри ҝәлиб мәни сәнин гаршында иттиһам етмәлидирләр.+ 20  Ја да Синедрион гаршысында дурдуғум заман мәндә һансы ҝүнаһы тапдыгларыны гој бу адамлар бурада десинләр. 21  Онларын гаршысында дураркән: “Мәни бу ҝүн өлүләрин дирилмәсинә инандығым үчүн гаршынызда иттиһам едирләр”, — сөзләриндән башга һеч нә демәмишәм».+ 22  Феликс бу јол+ һаггында һәр шеји јахшы билсә дә, мәсәләни тәхирә салыб деди: «Сәркәрдә Лиси ҝәләндә мәсәләнизи һәлл едәрәм». 23  О, јүзбашыја әмр етди ки, Булусу һәбсдә сахласын, она бир аз сәрбәстлик версин вә достларынын јанына ҝәлиб она гуллуг етмәсинә мане олмасын. 24  Бир нечә ҝүндән сонра Феликс арвады Друсилла илә ҝәлди. Бу гадын јәһуди иди. Феликс Булусу јанына чағыртдырды вә Мәсиһ Исаја олан иман һаггында дедикләринә гулаг асды.+ 25  Булус салеһлик, тәмкин вә ҝәләҹәкдәки һөкм+ һаггында данышдығындан Феликс бәрк горхуб деди: «Сән һәләлик ҝет, имкан тапан кими сәни јенә чағыртдырарам». 26  О, бир јандан да Булусдан пул умурду. Буна ҝөрә дә ону јанына тез-тез чағыртдырыб онунла сөһбәт едирди. 27  Ики илдән сонра Феликсин јеринә Порси Фест кечди. Феликс јәһудиләрин ҝөзүндән дүшмәмәк үчүн+ Булусу дустаг сахламышды.

Һашијәләр

Јахуд вәкили.