Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јарадылыш 3:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Инсан ҝүнаһа батыр (1—13)

    • Илк јалан (4, 5)

  • Јеһова асиләрә һөкм чыхарыр (14—24)

    • Гадынын өвлады барәдә пејғәмбәрлик (15)

    • Әдәндән говулма (23, 24)

3  Илан+ Јеһова Аллаһын јаратдығы бүтүн вәһши һејванлардан ән еһтијатлысы* иди. О, гадындан сорушду: «Доғруданмы, Аллаһ сизә дејиб ки, бағдакы һәр ағаҹын мејвәсиндән јемәјәсиниз?»+  Гадын илана ҹаваб вериб деди: «Бағдакы ағаҹларын мејвәсиндән јејә биләрик.+  Анҹаг бағын ортасындакы ағаҹ+ һаггында Аллаһ дејиб: “Ондан јемәјин, она тохунмајын, јохса өләрсиниз!”».  Илан гадына деди: «Јох, әсла өлмәзсиниз.+  Садәҹә Аллаһ билир ки, ондан јејән ҝүн ҝөзләриниз ачылаҹаг вә сиз хејирлә шәри биләрәк Аллаһ кими олаҹагсыныз».+  Гадын ҝөрдү ки, ағаҹын мејвәси јахшыдыр вә ҝөзә хош ҝөрүнүр, ағаҹа бахдыгҹа бахмаг истәјирсән. Беләҹә, онун мејвәсиндән ҝөтүрүб једи.+ Сонра әри јанында оланда она да верди вә о да једи.+  Бу заман һәр икисинин ҝөзләри ачылды вә чылпаг олдугларыны баша дүшдүләр. Буна ҝөрә дә әнҹир јарпагларыны бир-биринә тикиб өзләри үчүн фитә дүзәлтдиләр.+  Сонра инсан илә арвады ҝүнүн сәрин вахтында бағда ҝәзән Јеһова Аллаһын сәсини ешитдиләр вә бағдакы ағаҹларын арасына ҝириб Јеһова Аллаһдан ҝизләндиләр.  Јеһова Аллаһ: «Һарадасан?» — дејә сәсләјиб инсаны чағырырды. 10  Нәһајәт, о дилләнди: «Бағда Сәнин сәсини ешитдим, анҹаг чылпаг олдуғум үчүн горхуб ҝизләндим». 11  Онда Аллаһ сорушду: «Чылпаг+ олдуғуну сәнә ким деди? Мејвәсини јемәмәји әмр етдијим ағаҹдан јемисән?»+ 12  Инсан ҹаваб вериб деди: «Сәнин мәнә вердијин гадын — о, мәнә ағаҹын мејвәсиндән верди, мән дә једим». 13  Јеһова Аллаһ гадына деди: «Нејләмисән?!» Гадын ҹавабында деди: «Илан мәни алдатды, мән дә једим».+ 14  Онда Јеһова Аллаһ илана+ деди: «Буну етдијин үчүн бүтүн ев һејванларынын вә бүтүн вәһши һејванларын ичиндә ләнәт саһиби олурсан. Гарнын үстә сүрүнәҹәксән вә бүтүн өмрүн боју торпаг јејәҹәксән. 15  Сәнинлә+ гадын+ арасына, сәнин өвладынла*+ онун өвлады*+ арасына дүшмәнчилик+ гојаҹағам. О*, сәнин башыны әзәҹәк,+ сән исә ону дабанындан чалаҹагсан».+ 16  Гадына деди: «Һамиләлик ағрыларыны артырдыгҹа артыраҹағам, ағры ичиндә ушаг доғаҹагсан. Әринә бөјүк еһтијаҹын олаҹаг, о да сәнә ағалыг едәҹәк». 17  Адәмә* исә деди: «Арвадынын сөзүнә гулаг асдығын, мејвәсиндән јемәмәји тапшырдығым+ ағаҹдан једијин үчүн сәнә ҝөрә торпаг ләнәтләнир.+ Бүтүн өмрүн боју әзаб-әзијјәтлә+ ондан мәһсул ҝөтүрәҹәксән. 18  Торпаг сәнә тикан вә гангал битирәҹәк, чөлдәки биткиләрлә гидаланаҹагсан. 19  Алын тәринлә чөрәк јејиб ахырда торпаға гајыдаҹагсан, чүнки ондан јарадылмысан.+ Торпагсан, торпаға да гајыдаҹагсан».+ 20  Бундан сонра Адәм арвадынын адыны Һәвва* гојду, чүнки о, јер үзүндә јашајанларын һамысынын анасы олаҹагды.+ 21  Јеһова Аллаһ Адәмлә арвады үчүн дәридән узун палтар дүзәлтди ки, әјинләринә ҝејинсинләр.+ 22  Сонра Јеһова Аллаһ деди: «Инсан хејирлә шәри билмәкдә бизим кими олду.+ Инди исә әл узадыб һәјат ағаҹынын+ мејвәсиндән дә дәриб јемәсин вә әбәди јашамасын дејә...» 23  Бу сөзләрлә Јеһова Аллаһ ону Әдән+ бағындан говду ки, јарадылдығы торпағы+ әкиб-беҹәрсин. 24  Беләликлә, О, инсаны говду вә һәјат ағаҹына ҝедән јолу горумаг үчүн Әдән бағынын шәргиндә кәррублар*+ вә арамсыз фырланан јанар гылынҹ гојду.

Һашијәләр

Јахуд ағыллысы; биҹи.
Һәрфән: тохумунла.
Һәрфән: тохуму.
Јәни гадынын өвлады.
Мәнасы: адам, инсан.
Мәнасы: јашајан.