Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Падшаһлар 18:1—46

МҮНДӘРИҸАТ

  • Илјас Әбдија вә Әһәблә ҝөрүшүр (1—18)

  • Илјас вә Баал пејғәмбәрләри Кармел дағында (19—40)

    • «Нә вахта гәдәр ики тәрәфә әјиләҹәксиниз?» (21)

  • Үч ил јарым сүрән гураглыг сона јетир (41—46)

18  Бир мүддәт сонра, үчүнҹү илдә+ Илјаса Јеһованын сөзү назил олду: «Ҝет Әһәбә ҝөрүн. Мән јерә јағыш јағдыраҹағам».+  Илјас Әһәбин гаршысына ҝетди. Һәмин вахт Сәмәријјәдә аҹлыг түғјан едирди.+  Бу арада Әһәб ешикағасы Әбдијаны јанына чағырды. Әбдија Јеһовадан чох горхурду.  Изәбил+ Јеһованын пејғәмбәрләрини өлдүрәндә Әбдија јүз пејғәмбәри әлли-әлли мағараларда ҝизләтмишди, онлара чөрәк вә су вермишди.  Әһәб Әбдијаја деди: «Ҝет өлкәнин бүтүн вадиләринә, булагларына бах. Бәлкә, от тапыб атлары, гатырлары сахлаја билдик ки, һејванларын һамысы тәләф олмасын».  Беләҹә, мәмләкәти ҝәзмәк үчүн өлкәни ики јерә бөлдүләр. Әһәб бир јолла, Әбдија исә о бири јолла ҝетди.  Әбдија јолда оланда Илјас онун гаршысына чыхды. Әбдија дәрһал ону таныды вә үзүстә јерә дүшүб деди: «Ағам Илјас, бу сәнсән?»+  О деди: «Мәнәм. Ҝет ағана де ки, Илјас бурададыр».  Әбдија деди: «Аға, мән нә ҝүнаһын саһибијәм ки, мәни Әһәбин әлинә өлүмә верирсән? 10  Аллаһын Јеһоваја анд олсун, елә халг, елә сәлтәнәт галмајыб ки, ағам сәни ахтармаг үчүн ора адам ҝөндәрмәсин. Онлар “о, бурада јохдур” дејәндә, о, һәмин сәлтәнәтә вә халга сәни доғрудан тапмадыглары үчүн анд ичдирирди.+ 11  Инди сән мәнә дејирсән “ҝет ағана сөјлә Илјас бурададыр”. 12  Мән сәндән ајрылан кими, Јеһованын руһу сәни бурадан ҝөтүрүб билмәдијим јерә апараҹаг.+ Мән Әһәбә дејәндә о, сәни тапмајаҹаг, онда мүтләг мәни өлдүрәҹәк. Амма бу гулун ҝәнҹлијиндән Јеһовадан горхур. 13  Аға, мәҝәр сәнә демәјибләр ки, Изәбил Јеһованын пејғәмбәрләрини өлдүрәндә мән Јеһованын јүз пејғәмбәрини әлли-әлли мағараларда ҝизләтмишдим, онлара чөрәк, су вермишдим?+ 14  Амма инди сән дејирсән: “Ҝет, ағана сөјлә ки, Илјас бурададыр”. О, мәни өлдүрәҹәк». 15  Илјас деди: «Гуллуг етдијим ордулар Аллаһы Јеһоваја анд олсун, бу ҝүн мән она ҝөрүнәҹәјәм». 16  Әбдија ҝедиб Әһәби тапды вә бу хәбәри она чатдырды. Әһәб Илјасы ҝөрмәјә ҝетди. 17  Әһәб Илјасы ҝөрән кими деди: «Еј Исраилин бәласы, бу сәнсән?» 18  Илјас деди: «Исраилин бәласы мән дејиләм, сәнсән вә атанын евидир. Сиз Јеһованын әмрләриндән чыхыб Баалларын ардынҹа ҝетдиниз.+ 19  Инди бүтүн Исраили Кармел дағына+, мәним јаныма топла. Изәбилин сүфрәсиндә отуран 450 Баал пејғәмбәрини, 400 Ашера+ пејғәмбәрини дә чағыр». 20  Әһәб бүтүн Исраилә хәбәр ҝөндәрди вә пејғәмбәрләри Кармел дағына топлады. 21  Илјас ҹамаата јахынлашыб деди: «Нә вахта гәдәр ики тәрәфә әјиләҹәксиниз?+ Әҝәр Јеһова Аллаһдырса, Онун далынҹа ҝедин.+ Јох әҝәр Баал Аллаһдырса, онда онун далынҹа ҝедин!» Амма халг бир кәлмә дә олсун ҹаваб вермәди. 22  Онда Илјас ҹамаата деди: «Јеһованын пејғәмбәрләриндән тәкҹә мән галмышам.+ Баалын исә 450 пејғәмбәри вар. 23  Гој бизә ики ҹаван буға версинләр. Онлар буғалардан бирини сечсинләр, кәсиб-доғрасынлар вә одунун үстүнә гојсунлар, амма од вурмасынлар. Мән дә о бири буғаны һазырлајыб одунларын үстүнә гојаҹағам, амма од вурмајаҹағам. 24  Сонра сиз өз аллаһынызын адыны чағырын,+ мән исә Јеһованын адыны чағырым. Һансы бири одла ҹаваб верәрсә, Аллаһ одур».+ Халг ҹаваб вериб деди: «Лап јахшы». 25  Илјас Баал пејғәмбәрләринә деди: «Сиз чохсунуз, өзүнүз үчүн буға сечин вә биринҹи сиз һазырлајын. Сонра аллаһынызын адыны чағырын. Амма од вурмајын». 26  Баал пејғәмбәрләри онлара верилән буғаны һазырладылар вә сәһәрдән ҝүнортаја кими: «Баал, бизә ҹаваб вер!» — дејиб Баалы чағырдылар. Лакин сәс-сораг олмады.+ Онлар дүзәлтдикләри гурбанҝаһын дөврәсиндә һоппаныб-дүшүрдүләр. 27  Ҝүнорта Илјас онлары әлә салмаға башлады: «Бәркдән чығырын! Ахы о, аллаһдыр.+ Бәлкә, фикрә далыб, јахуд ајагјолуна ҝедиб*. Ја да јатыр, дурғузмаг лазымдыр!» 28  Онлар вар ҝүҹләри илә бағырыр, адәтләри үзрә бәдәнләрини хәнҹәрлә, низә илә јаралајыр, өзләрини гана бојајырдылар. 29  Ҝүнорта кечди. Онлар ахшам тахыл тәгдимәси ҝәтирилән вахта гәдәр ҹошуб дәлилик етдиләр, амма нә бир сәс-сәмир ҝәлди, нә дә һај верән олду.+ 30  Ахырда Илјас халга деди: «Јаныма ҝәлин». Һамы она јахынлашды. О, Јеһованын учурулмуш гурбанҝаһыны дүзәлтди.+ 31  Илјас Јеһованын «адын Исраил олаҹаг» дедији Јагубун+ оғулларындан төрәјән гәбиләләрин сајына мүвафиг он ики даш ҝөтүрдү. 32  Дашлардан Јеһованын адына гурбанҝаһ дүзәлтди.+ Сонра гурбанҝаһын дөврәсиндә хәндәк газды. Үмуми саһә ики сеа* тохум сәпилән јер бојда иди. 33  Бундан сонра о, одунлары сыра илә дүздү, буғаны доғрајыб одунларын үстүнә гојду+ вә деди: «Дөрд ири күпү су илә долдурун, јандырма гурбаны илә одунларын үстүнә төкүн». 34  Сонра деди: «Бир дә един». Онлар бир дә етдиләр. О јенә деди: «Үчүнҹү дәфә төкүн». Онлар үчүнҹү дәфә төкдүләр. 35  Су гурбанҝаһын әтрафына ахды. О, хәндәји дә су илә долдурду. 36  Ахшам тахыл тәгдимәси ҝәтирилән вахт+ Илјас пејғәмбәр ирәли чыхыб деди: «Еј Ибраһимин, Исһагын вә Исраилин Аллаһы Јеһова,+ гој бу ҝүн мәлум олсун ки, Исраилдә Аллаһ Сәнсән, мән Сәнин гулунам вә бүтүн бунлары Сәнин бујруғунла едирәм.+ 37  Ҹаваб вер мәнә, еј Јеһова! Јеһова, ҹаваб вер ки, бу халг Сәнин Аллаһ олдуғуну, онлары Өзүнә тәрәф дөндәрдијини билсин».+ 38  Онда Јеһова ҝөјдән од ҝөндәрди. Од јандырма гурбаныны, одунлары, дашлары, торпағы јандырды, хәндәкдәки сују удду.+ 39  Ҹамаат буну ҝөрәндә үзүгојлу јерә дөшәниб деди: «Аллаһ Јеһовадыр! Јеһовадыр Аллаһ!» 40  Илјас онлара деди: «Баал пејғәмбәрләрини тутун! Гојмајын бир нәфәри дә гачсын!» Онлары тутдулар. Илјас онлары Гишон+ чајына ендириб орада һамысыны өлдүрдү.+ 41  Илјас Әһәбә деди: «Дур, је-ич. Чүнки лејсан сәси ҝәлир!»+ 42  Әһәб јејиб-ичмәјә ҝетди. Илјас исә Кармел дағынын башына чыхыб диз чөкдү, әјилиб үзүнү дизләри арасына гојду.+ 43  Сонра нөкәринә деди: «Галх, дәниз тәрәфә бах». О галхыб бахды вә «һеч нә јохдур» деди. Илјас једди дәфә «ҝет бах» дејәрәк ону ҝөндәрди. 44  Једдинҹи дәфә нөкәр деди: «Дәниздән әл бојда булуд галхыр». Илјас деди: «Дур, ҝет Әһәбә де: “Арабаны һазырла. Ашағы ен ки, лејсана дүшмәјәсән”». 45  Бу вахт ҝөјүн үзүнү гара булудлар алды, күләк әсди, шиддәтли лејсан башлады.+ Әһәб арабасыны сүрүб Јизраилә+ үз тутду. 46  Јеһованын әли Илјасын үстүнә енди. О, палтарынын әтәкләрини белинә долајыб Јизраилә гәдәр Әһәбин габағынҹа гачды.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: сәфәрә чыхыб.
Тәх. 10 кг. Б14 әлавәсинә бах.