Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәтта 11:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса Вәфтизчи Јәһјаны тәрифләјир (1—15)

  • Иса үрәји күт нәсли мүһакимә едир (16—24)

  • Тәвазөкар адамлардан өтрү Аллаһа шүкүр едир (25—27)

  • Исанын бојундуруғу тәравәт ҝәтирир (28—30)

11  Иса он ики шаҝирдинә ҝөстәриш вериб гуртарды. Сонра тәблиғ етмәк вә вәз етмәк үчүн башга шәһәрләрә ҝетди.+  Зинданда олан Јәһја+ Мәсиһин ҝөрдүјү ишләр барәсиндә ешидәндә шаҝирдләрини онун јанына ҝөндәриб+  сорушду: «Ҝәлишини ҝөзләдијимиз Мәсиһ сәнсән, јохса башгасыны ҝөзләјәк?»+  Иса онлара деди: «Ҝедин, ешитдикләринизи вә ҝөрдүкләринизи Јәһјаја чатдырын:+  корларын ҝөзләри ачылыр,+ топаллар ҝәзир, ҹүзамлылар тәмизләнир,+ карлар ешидир, өлүләр дирилир, јохсуллара мүждә билдирилир.+  Мәнимлә бағлы шүбһәләрә гапылмајан нә хошбәхтдир!»+  Онлар чыхыб ҝедәндән сонра Иса ҹамаата Јәһја һаггында бунлары сөјләди: «Чөллүјә нә ҝөрмәјә ҝетмишдиниз?+ Күләјин әсдирдији гамышы?+  Онда ора нә ҝөрмәјә ҝетмишдиниз? Зәриф либас ҝејмиш адамы? Билмирсиниз ки, зәриф либас ҝејәнләр падшаһ сарајларында олурлар?  Јахшы, бәс ора нијә ҝетмишдиниз? Пејғәмбәр ҝөрмәјә? Бәли, буну билин ки, бу адам пејғәмбәрдән дә үстүндүр.+ 10  “Сәнин габағынҹа Өз елчими ҝөндәрирәм, о, гаршында ҝедиб сәнин јолуну һазырлајаҹаг” сөзләри онун һаггында јазылмышдыр.+ 11  Инанын ки, бәшәр өвладлары арасында Вәфтизчи Јәһјадан бөјүјү олмајыб, амма сәмави Падшаһлыгда ән кичији ондан бөјүкдүр.+ 12  Вәфтизчи Јәһјанын ҝүнләриндән бу јана инсанлар сәмави Падшаһлыға ҹан атырлар вә бу јолда тәслим олмајанлар она наил олурлар.+ 13  Чүнки һәм Төврат*, һәм Пејғәмбәрләрин китабы Јәһјаја гәдәр пејғәмбәрлик едиб+ 14  вә истәјирсиниз инанын, истәјирсиниз инанмајын, о, ҝәлишини ҝөзләдијиниз Илјасдыр.+ 15  Гулағы олан ешитсин. 16  Бу нәсли кимә бәнзәдим?+ О, базар мејданында отуруб бири диҝәринә: 17  “Биз сизин үчүн түтәк чалдыг, амма сиз ојнамадыныз, биз ағы дедик, амма сиз кәдәрдән синә дөјмәдиниз”, — дејән ушаглара бәнзәјир. 18  Сиз дә онлар кими. Јәһја ҝәлиб нә јејир, нә ичир, амма ҹамаат дејир: “Онда ҹин вар”. 19  Инсан Оғлу ҝәлиб һәм јејир, һәм ичир,+ инсанлар јенә дејирләр: “Будур һа, гарынгулу вә шәраб дүшкүнү, верҝијығанларын вә ҝүнаһлыларын досту”.+ Нә олурса олсун, һикмәт әмәлләри сајәсиндә һаглы чыхыр».+ 20  Сонра Иса әксәр гүдрәтли ишләрини ҝөстәрдији шәһәрләри, төвбә етмәдикләри үчүн, иттиһам етмәјә башлады: 21  «Вај һалына, Хорәзин! Вај һалына, Бејтсәјда! Чүнки сиздә ҝөрүлмүш гүдрәтли ишләр Сур вә Сидон шәһәрләриндә ҝөрүлсәјди, онлар чохдан чула бүрүнүб күл ичиндә отурмуш вә төвбә етмишдиләр.+ 22  Буна ҝөрә дә билин, Һөкм ҝүнү Сур вә Сидон шәһәрләринин ҹәзасы сизинкиндән јүнҝүл олаҹаг.+ 23  Еј Кәфәрнаһум,+ елә билирсән, ҝөјләрә гәдәр јүксәләҹәксән? Хејр! Бирбаша Мәзара* дүшәҹәксән!+ Чүнки сәндә едилән гүдрәтли ишләр Сәдумда едилсәјди, о, бу ҝүнә гәдәр дурарды. 24  Буна ҝөрә дә бил, Һөкм ҝүнү Сәдум дијарынын ҹәзасы сәнинкиндән јүнҝүл олаҹаг».+ 25  Сонра Иса деди: «Еј Ата, еј јерин, ҝөјүн Саһиби! Һамынын гаршысында Сәнә шүкүр едирәм, чүнки бунлары һикмәтли вә ағыллы адамлардан ҝизләдиб көрпәләрә ачдын.+ 26  Бәли, Ата, чүнки Сән белә мәсләһәт билдин. 27  Атам һәр шеји мәнә вериб.+ Оғулу Ата гәдәр һеч ким танымыр.+ Атаны да Оғул гәдәр вә Оғулун танытмаг истәдији адам гәдәр һеч кәс танымыр.+ 28  Еј бүтүн зәһмәткешләр вә јүкү ағыр оланлар, јаныма ҝәлин, мән сизә тәравәт верәҹәјәм. 29  Бојундуруғуму үзәринизә ҝөтүрүн вә мәндән өјрәнин, чүнки мән һәлим вә гәлбән тәвазөкарам.+ Онда ҹаныныз тәравәтләнәр. 30  Чүнки бојундуруғум раһат, јүкүм јүнҝүлдүр».

Һашијәләр

Јун. һадес. Лүғәтә бах.