Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 2:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Једдинҹи ҝүн Аллаһ истираһәт едир (1—3)

  • Јеһова Аллаһ ҝөјүн вә јерин Јараданыдыр (4)

  • Киши вә гадын Әдән бағында (5—25)

    • Инсанын торпагдан јаранмасы (7)

    • Хејир вә шәри билмә ағаҹы (15—17)

    • Гадынын јаранмасы (18—25)

2  Беләликлә, ҝөјүн, јерин вә онларда олан һәр шејин јарадылышы баша чатды.+  Аллаһ једдинҹи ҝүнә гәдәр ишләрини ҝөрүб гуртарды, једдинҹи ҝүн исә иш ҝөрмәјиб истираһәт етмәјә башлады.+  Аллаһ једдинҹи ҝүнү мүбарәк гылды вә ону мүгәддәс елан етди, чүнки нијјәт етдији һәр шеји јарадыб һәмин ҝүн истираһәт етмәјә башламышды.  Бу, Јеһова* Аллаһын јери вә ҝөјү јаратдығы ҝүн онларын мејдана ҝәлмә тарихчәсидир.+  Јердә һәлә нә бир кол, нә башга бир битки битмирди, чүнки Јеһова Аллаһ јер үзүнә јағыш јағдырмамышды, торпағы беҹәрмәјә инсан да јох иди.  Лакин јердән бухар галхырды вә бунун сајәсиндә торпаг суланырды.  Јеһова Аллаһ торпагдан инсаны јаратды+ вә онун бурнуна һәјат нәфәси үфүрдү,+ беләҹә, инсан ҹанлы варлыг олду.+  Јеһова Аллаһ шәргдә, Әдәндә+ бир бағ салды вә јаратдығы инсаны+ ораја гојду.  Јеһова Аллаһ јердә ҝөзәл ҝөрүнүшлү вә јемәли мејвәләри олан ҹүрбәҹүр ағаҹлар, һәмчинин бағын ортасында һәјат ағаҹы+ вә хејирлә шәри билмә ағаҹы+ битирди. 10  Әдәндән бир чај ахыб бағы сулајырды, сонра исә дөрд гола ајрылырды. 11  Биринҹисинин ады Пишондур. О, гызыл чыхан бүтүн Һәвилә торпағыны доланараг ахыр. 12  О торпағын гызылы јахшы гызылдыр. Орада һәмчинин әтирли гатран вә дамарлы әгиг дашы вар. 13  Икинҹи чајын ады Ҝиһондур. О, бүтүн Куш дијарыны доланараг ахыр. 14  Үчүнҹү чајын ады Дәҹләдир*.+ Бу, Ашшурдан+ шәргдә ахан чајдыр. Дөрдүнҹү чај исә Фәратдыр+. 15  Јеһова Аллаһ инсаны Әдән бағында мәскунлашдырды ки, бағы беҹәрсин вә она гуллуг етсин.+ 16  Јеһова Аллаһ инсана белә бир әмр дә верди: «Бағдакы бүтүн ағаҹларын мејвәсиндән үрәјин истәјән гәдәр јејә биләрсән.+ 17  Анҹаг хејирлә шәри билмә ағаҹынын мејвәсиндән јемә, чүнки ондан јејән ҝүн һөкмән өләҹәксән».+ 18  Сонра Јеһова Аллаһ деди: «Инсанын тәк олмасы јахшы дејил. Онун үчүн ону тамамлајан бир көмәкчи јарадаҹағам».+ 19  Јеһова Аллаһ торпагдан вәһши һејванлары, ҝөјдәки ганадлы мәхлуглары јарадырды; онлары инсанын јанына ҝәтирмәјә башлады ки, ҝөрсүн онлары неҹә адландыраҹаг. Инсан ҹанлылара нә ад верирдисә, онлар елә дә адланырды.+ 20  Беләликлә, инсан бүтүн ев һејванларына, ҝөјдәки ганадлы мәхлуглара вә бүтүн вәһши һејванлара ад гојду. Лакин инсан үчүн мүнасиб бир көмәкчи тапылмады. 21  Буна ҝөрә дә Јеһова Аллаһ инсаны дәрин јухуја гәрг етди. О, јухуда икән габырғасындан бирини ҝөтүрдү вә јерини дәри илә өртдү. 22  Сонра Јеһова Аллаһ инсандан ҝөтүрдүјү габырғадан гадыны јаратды вә ону инсанын јанына ҝәтирди.+ 23  Инсан деди: «Нәһајәт, сүмүјү сүмүјүмдән,Бәдәни бәдәнимдән олан бири... Онун ады Гадын олаҹаг,Чүнки кишидән јарадылыб*».+ 24  Буна ҝөрә дә киши өз ата-анасыны тәрк едиб арвадына бағланаҹаг вә онлар бир бәдән олаҹаг.+ 25  Онларын һәр икиси, киши дә, арвады да чылпаг иди,+ анҹаг бундан утанмырдылар.

Һашијәләр

Аллаһын ады (ибр. יהוה (ЈҺВҺ)). Илк дәфә бу ајәдә ишләнир. Азәрбајҹан дилиндә бу ад Јәһва кими дә мәлумдур. А4 әлавәсинә бах.
Ибр. Хиддекел.
Ибрани дилиндә киши вә гадын сөзләри бир-биринә охшардыр. Киши иш, гадын ишша.