Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

ARALIN 15

Bakit Dapat Kang Magpatuloy?

Bakit Dapat Kang Magpatuloy?

1. Bakit makakatulong sa iyo ang patuloy na pag-aaral ng Bibliya?

Siguradong lumalim ang pag-ibig mo kay Jehova dahil sa mga natutuhan mo sa brosyur na ito. Pero kailangan mong magpatuloy para mas lumalim pa ang pag-ibig na iyan. (1 Pedro 2:2) Kung patuloy kang mag-aaral ng Bibliya para maging malapít sa Diyos, puwede kang mabuhay nang walang hanggan.​—Basahin ang Juan 17:3; Judas 21.

Habang nadadagdagan ang alam mo tungkol sa Diyos, titibay ang pananampalataya mo. Ang pananampalataya naman ang tutulong sa iyo na gawin ang gusto ng Diyos. (Hebreo 11:1, 6) Mapapakilos ka ng pananampalataya mo na magsisi at gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay.​—Basahin ang Gawa 3:19.

2. Paano mo magagamit ang natututuhan mo tungkol sa Diyos para matulungan ang iba?

Puwede kang magkaroon ng espesyal na kaugnayan kay Jehova

Siyempre, gusto mo ring malaman ng iba ang natututuhan mo—sabik tayong lahat na magsabi ng magandang balita. Habang patuloy kang nag-aaral ng Bibliya, matututo kang gumamit ng Bibliya para ipaliwanag sa iba ang pananampalataya mo kay Jehova at ang mabuting balita.​—Basahin ang Roma 10:13-15.

Ang karamihan ay nagsisimula sa pagsasabi ng mabuting balita sa mga kaibigan at kamag-anak. Pero maging maingat. Imbes na sabihing mali ang relihiyon nila, sabihin sa kanila ang mga pangako ng Diyos. Tandaan din na mas may epekto sa tao ang mabait na paggawi mo kaysa sa sinasabi mo.​—Basahin ang 2 Timoteo 2:24, 25.

3. Anong uri ng kaugnayan sa Diyos ang bukás sa iyo?

Makakatulong sa iyo ang pag-aaral ng Bibliya para lumalim pa ang kaalaman mo tungkol sa Diyos. Pagdating ng panahon, puwede kang magkaroon ng napakaespesyal na kaugnayan kay Jehova. Puwede kang maging miyembro ng pamilya niya.​—Basahin ang 2 Corinto 6:18.

4. Paano ka patuloy na susulong?

Patuloy kang mag-aral ng Salita ng Diyos para matutuhan mo kung paano isasabuhay ang mga simulain ng Bibliya. (Hebreo 5:13, 14) Puwede kang magpatulong sa isang Saksi ni Jehova na pag-aralan ang Bibliya gamit ang aklat na Ano ang Itinuturo sa Atin ng Bibliya? Miyentras dumarami ang alam mo sa Salita ng Diyos, lalong magiging makabuluhan ang buhay mo.​—Basahin ang Awit 1:1-3; 73:27, 28.

Ang magandang balita ay galing kay Jehova, ang maligayang Diyos. Mas mapapalapít ka sa kaniya kung magiging malapít ka rin sa mga lingkod niya. (Hebreo 10:24, 25) Kung patuloy kang magsisikap na gawin ang makapagpapasaya kay Jehova, maaabot mo ang tunay na buhay—buhay na walang hanggan. Talagang wala nang mas bubuti pa kaysa sa mapalapít sa Diyos.​—Basahin ang 1 Timoteo 1:11; 6:19.